Zápisnica z členskej schôdze 15.8.2009

Z á p i s n i c a 

Miesto:                        Trusalová
Termín:                       15. 8. 2009


Schôdzu otvorila p. Doc. Ing. E. Kollárova, predsedníčka klubu KCHČSV SR, ktorá privítala prítomných členov klubu.

Prítomní:

Doc. Ing. E. Kollárova                            
Lívia Červeňanská
RNDr. A. Záhradníková
Mgr. O. Vavro
Ľuboš Medvecký
Milan Budaj           

 

 

Program:

 1. Otvorenie členskej schôdze a predstavenie členov výboru
 2. Voľba komisií: mandátovej, volebnej, návrhovej
 3. Správa o činnosti – Ľuboš Medvecký
 4. Správa o hospodárení – Júlia Melkusová
 5. Správa o chove – Milan Budaj
 6. Správa revíznej a kontrolnej komisie – Jám Polóny
 7. Plán práce
 8. Návrh rozpočtu a oboznámenie členov o práci výboru v r. 2009 – Doc. Emília Kollárova
 9. Uznesenia z minulej členskej schôdze
 10. Schválenie odstúpenia hlavného poradcu chovu p. Milana Budaja a hlavného výcvikára p. Marcely Miklánkovej
 11. Doplňovacie voľby do výboru:
 • hlavný poradca chovu, návrh: Ing. Jozef Švaňa
 • člen poverený propagáciou plemena, návrh: Mgr. Ondrej Vavro
 1. Návrh na doplnenie členov do chovateľskej komisie, návrh: Mgr. Alexandra Záhradníková, Frederika Karelová, Roman Lacko, Ján Polóny – podľa záujmu, termín: do 2 rokov
 2. Na členskej schôdzi – návrh na zmenu v CHP, bod. 29.b – vypustiť „potvrdenie o využívaní psa v chove v krajine, z ktorej pochádza“
 3. Návrh na zmenu: Pre zaradenie psa – sučky do chovu sa vyžaduje

c./ -  absolvovanie behu na 40 km

 1. Návrh na pridelenie ročného jednorázového príspevku na telefón, pri vybavovaní klubových záležitostí v sume 20,- eur pre členov výboru, predsedu výboru a KRKM.
 2. Diskusia
 3. Rôzne
 4. Uznesenie

 

AD 1. Otvorenie

Schôdzu otvorila p. Doc. E. Kollárová, predsedníčka klubu KCHČSV SR, ktorá privítala prítomných členov klubu.

Prítomní: podľa priloženej zápisnice

 

 AD 2. Voľba komisií

Mandátová komisia: predseda – J. Švaňa, členovia: Ing. M. Volárik, R. Rosík

Volebná komisia: predseda – J. Žabka, členovia: Z. Melkusová, J. Straka

Návrhová: predseda – M. Glosová, členovia: O. Dóra, J. Polóny

AD 3.  Správa o činnosti

Správu o činnosti klubu predniesol Ľ. Medvecký, viď. príloha zápisnice.

AD4 . Správa o hospodárení

 Správu o hospodárení predniesla J. Melkusová, viď. príloha zápisnice.

 AD. 5. Správa o chove

 Správu o chove – predniesol Milan Budaj, viď. príloha zápisnice.

AD 6.  Správa revíznej a kontrolnej komisie 

 predniesol Ján Polóny, viď. príloha zápisnice

AD 7. Plán práce do konca r. 2009

 predniesla Doc. E. Kollárová, viď. príloha zápisnice

AD 8.  Návrh rozpočtu a oboznámenie členov o práci výboru v r. 2009

predniesla Doc. E. Kollárová, viď. príloha zápisnice

AD 9. Uznesenia z minulej členskej schôdze

 

 • výbor klubu zapracovať schválené zmeny vo Vnútornej smernici činnosti orgánov klubu v CHP, ZP a BP s uvedením platnosti a dodať tieto materiály platiacim členom klubu.

T: 31. 10. 08

 • výbor klubu vypracovať náplne mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 • T: 31. 12. 08
 • výbor klubu zabezpečením propagácie plemena na Svetovej výstave psov v r. 2009
 • P. O. Dóru predložiť výboru požiadavky na software pre vedenie klubovej plemennej knihy
 • P. L. Červeňanskú zabezpečovaním webovej stránky klubu informáciami o činnosti výboru
 • P. O. Vavru zabezpečovaním webovej stránky klubu po stránke informatívnej – o činnosti klubu, akciách atď.
 • P. O. Vavru ako predsedu redakčnej rady doplnením rady o 2 členov
 • P. O. Vavru dodaním návrhu požiadaviek na štruktúru webovej stránky klubu – predložiť výboru

Všetky uznesenia boli splnené.

AD 10. Schválenie odstúpenia hlavného poradcu chovu p. Milana Budaja a hlavného výcvikára p. Marcely Miklánkovej

Členovia schválili odstúpenie – viď príloha.

AD 11. Doplňovacie voľby do výboru:

Za hl. poradcu chovu bol navrhnutý Jozef Švaňa, namiesto hl. výcvikára bol navrhnutý Ondrej Vavro – poverený propagáciou ČSV a KCHČSV – viď. príloha.

AD 12. Návrh na doplnenie členov do chovateľskej komisie

Bol podaný návrh na doplnenie členov do chovateľskej komisie – ako čakateľov za poradcu chovu - do 2 rokov.

Čakatelia absolvujú 2-dňové školenie, absolvujú stáže s poradcom chovu.

Schválené členmi – viď príloha.

AD 13. Návrh na zmenu v CHP, bod. 29. b

vypustiť „potvrdenie o využívaní psa v chove v krajine, z ktorej pochádza“
schválené viď. príloha.

AD 14. Návrh na zmenu: Pre zaradenie psa – sučky do chovu sa vyžaduje

13 c./ -  absolvovanie behu na 40 km, doplniť SVP1

schválené, viď. príloha

AD 15. Návrh na pridelenie ročného jednorázového príspevku na telefón, pri vybavovaní klubových záležitostí

V sume 20,- eur pre členov výboru, predsedu výboru a KRKM a CHK – schválené, viď. príloha.

AD 16. Diskusia

1/ O. Dóra sa vyjadril k návrhu k CHP, bod. 29 b.

b ) Párenie chovnej sučky chovným psom zo zahraničia povoľuje hlavný poradca chovu na základe písomnej žiadosti majiteľa sučky (k žiadosti musí byť priložená kópia preukazu pôvodu psa a potvrdenie o využívaní psa v chove v krajine, z ktorej pochádza).

Súhlasí, zviera ale musí byť chovné.

2/ Radomír Rosík informoval členov o chove ČSV a zároveň informoval členov, prečo prišlo k porušeniu CHP.

3/ Roman Lacko podal návrh k chovateľskej komisii – zosúladiť skúšku povahy pri bonitácii, pri streľbe nerobiť útok.

AD 17. Rôzne

1/ O. Dóra – má dodať zápisnice z CHK a tiež z rokovania z ČR.

2/ Členovia boli informovaní o tom, že sa do klubu budú kupovať:

 • pomôcky k bonitácii, t. j. kožený obojok, reťaz, kolík
 • stan (prístrešok), stôl, stoličky

3/ Členovia boli informovaní o odstúpení niektorých členov výboru:

 • Doc. Ing. Emília Kollárová, CSc. – výk. predseda
 • Ľuboš Medvecký, I. podpredseda
 • RNDr. A. Záhradníková, II. podpredseda
 • Lívia Červeňanská, tajomník

4/ Výbor dokončí Špeciálnu výstavu ČSV a propagáciu ČSV a klubu počas Svetovej výstavy v Bratislave a zvolá mimoriadnu členskú schôdzu v 11. mesiaci. Členovia odsúhlasili odstúpenie až po ukončení akcie.

       5/ Oboznámenie členov o porušení CHP pánom Radomírom Rosíkom a Alexandrou Záhradníkovou a Milanom Budajom, bolo im udelené prvé napomenutie.

      6/ Oznámenie o kontrole CHS pána R. Rosíka, ktorá nevyhovuje hygienickým predpisom. Výbor sankcioval chovateľa druhým napomenutím a zároveň
          pozastavil chov na dobu 1 roka. Na základe sťažnosti p. O. Dóru mu bolo zrušené pozastavenie chovu.

          Pán Rosík chovať môže.

       7/ Členovia boli upozornení na správne vypĺňanie prihlášky na zápis šteniat pre plemennú knihu SPZ.

       8/ Informácia zo SPZ - zmena poplatkov

       9/ Oznámenie na čl. schôdzi – zákaz akéhokoľvek neplánovaného krytia (kríženia) s vlkom, mutarami či inými plemenami.

AD 18. Uznesenie

Členská schôdza berie na vedomie:

 • Správu o činnosti za uplynulé obdobie
 • Správu o chove
 • Správu o hospodárení
 • Správu KRK
 • Plán práce na rok 2010
 • Návrh akcií na rok 2010
 • Návrh rozpočtu na rok 2010
 • Odstúpenie členov výboru a poverením vedenia klubu do novembra 2009
 • Výbor zvolá mimoriadnu členskú schôdzu v novembri 2009
 • Chovateľskú komisiu rozpracovaním CHP, 29 b
 • Ing. J. Švaňu do funkcie Hlavný poradca chovu
 • Mgr. O. Vavru za člena výboru

Členská schôdza schvaľuje:

 • návrh na doriešenie do chovateľskej komisie čakateľov na poradcu chovu,
 • príspevok 20 eur pre členov výboru, predsedovi KRK a chovateľskej komisii,
 • zmenu k CHP, čl.  13 a,  kde dochádza k zmene textu na absolvovanie SVP1 namiesto behu na 40 km,
 • zmenu textu v CHP, čl. 29 b, kde sa vypúšťa text o využívaní psa v chove v krajine, z ktorej pochádza.

 

SC, 7. 9. 2009

Zapísala: Lívia Červeňanská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velebná komisia, Trusalová, 14. 8. 2009

 

 • odstúpenie M. Miklánkovej

             za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0

 

 •  odstúpenie M. Budaja

             za: 32, proti: 5, zdržali sa: 3

 

 •  odstúpenie niektorých členov výboru

             za: 20, proti: 5, zdržali sa:5

 

 • zvolenie člena O. Vavru do výboru

             za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3

 

 • zvolenie hlavného poradcu chovu J. Švaňu

             za: 29, proti: 0, zdržali sa: 1

 

 • rozšírenie CHK – čakateľmi na poradcu chovu

             za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0

 

 • zmena v CHP, č. 13 a

             za: 32, proti: 1, zdržali sa: 2

 

 • zmena v CHP čl. 29 b

             za: 27, proti: 2, zdržali sa: 5

 

 • odsúhlasenie paušálu 20 eur za telefóny

             za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0

 

 

 

 

kategoria: