Zápisnica z CHK 13.07.2019 Pavlovce

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie KCHČSV

13.7.2019 (Pavlovce)

 

Prítomní:                                   

Ing. Janka Brussová (Tarkaničová)

RNDr. Alexandra Záhradníková, PhD.

Mgr. Štefan Malík

Ing. Jozef Švaňa

 MVDr. František Rosík

Oskár Dóra

Roman Lacko

 

Hostia:

Lukáš Bača (čakateľ na poradcu chovu)

 

PROGRAM

  1. Privítanie členov chovateľskej komisie a čakateľov na poradcov chovu.
  2. Návrh kompletného programu schôdze CHK KCHČSV a podpísanie prezentačnej listiny.
  3. Bonitačná karta -  doplnenie jednotlivých nedostatkov a chýb. Úprava bonitačnej karty. Zjednotenie štandardu a bonitačného poriadku.
  4. Chovný plán na nasledujúce obdobie – návrhy. (Máme voľný a riadený chov. Avšak výber krycích psov si vo väčšine prípadov vyberá chovateľ dopredu sám. Čiže o nejakom riadenom chove skrz línií aspoň z otcovskej strany sa nedá hovoriť. )
  5. Návrh z členskej schôdze (b.19) konanej dňa 15.8.2018 na zvýšenie právomoci CHK a to : na vyžiadanie CHK môže byť do chovu zaradený akýkoľvek jedinec čsv ( aj bez splnenia podmienok chovnosti) a tým doplnenie chovateľského poriadku. Objasnenie a definovanie tejto „výnimky“.
  6. Úprava prihlášky na zápis šteniec (žiadosť z PK SPZ).
  7. Návrh výboru, aby mohlo byť možné skúšku vytrvalosti psa ( SVP I) ako podmienku k chovnosti

ČSV nahradiť inou pracovnou skúškou – BH /VT a vyššie. Nechať možnosť majiteľom čsv rozhodnúť sa, ktorú z pracovných skúšok, potrebných k uchovneniu, si vyberú.

  1. Príprava skúšok pre čakateľov na poradcov chovu. Vytvorenie komisie a určenie termínu skúšok. Okruhy a otázky na https://www.csv.sk/chov/docs/278
  2. Diskusia.

 

K bodu 1: splnené

K bodu 2: splnené

K bodu 3: doplnené a opravené položky, viď príloha. CHK KCHČSV predkladá výboru a členskej schôdzi na schválenie návrh novej bonitačnej karty.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

 

K bodu 4: CHK KCHČSV navrhuje členskej schôdzi, aby voľný chov bol možný iba v prípade, že suka mala svoj prvý vrh v riadenom chove. Týka sa to každej suky, nie chovnej stanice. Dôvod: Pre neustále problémy s nevyužívaním mnohých krycích psov a bezhlavo vymyslené párenia.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

 

K bodu 5: CHK môže do chovu zaradiť zviera nespĺňajúce podmienky uchovnenia za nasledujúcich predpokladov: Jedinec má vyhodnotené RTG bedrových kĺbov, urobené všetky zdravotné vyšetrenia a vyhotovený DNA profil.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

 

K bodu 6: CHK nezistila žiadne nejasnosti vyžadujúce úpravu prihlášky. Je potrebné, aby chovatelia správne vypĺňali jednotlivé kolonky o počte šteniec: celkový počet narodených psov a sučiek (vrátane mŕtvonarodených), počet mŕtvonarodených psíkov a sučiek, počet psíkov a sučiek uhynutých alebo usmrtených do dňa podania prihlášky, a počet psíkov a sučiek ponechaných ku dňu podania prihlášky, ktorý má zodpovedať zoznamu zapisovaných psíkov a sučiek.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

 

K bodu 7: CHK súhlasí s možnosťou výberu skúšky z výkonu požadovanej pre splnenie podmienok chovnosti. CHK navrhuje ako alternatívy nasledujúce skúšky z výkonu: BH/VT a vyššie, Záchranárska skúška 1. stupňa (SZP1, STV1, SVP1, SLP1 alebo SZS1, alebo podľa IPO-R), Skúška Agility 1 (LA1), pracovné skúšky všeobecné 3 stupňové (ZM, SVV1, T1, IPO1). Ďalšie skúšky/certifikáty môžu byť doplnené na základe podnetu po preskúmaní nárokov kladených na psa.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

 

K bodu 8: Prednáška sa bude konať počas LVT. Dátum skúšky sa dohodne na členskej schôdzi.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

 

Príloha: Nová doplnená bonitačná karta.

Vypracovala Ing. Janka Brussová (Hlavný poradca chovu KCHČSV SR)