Zápisnica z členskej schôdze, Dolný Kubín 11.08.2019

Zápisnica z členskej schôdze KCHČSV SR,

konanej v Dolnom Kubíne 11.8.2019

 

Prítomní : 59, podľa priloženej prezenčnej listiny ( doložená v prílohe)

Otvorenie schôdze

 

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2018

5. Predloženie správy KRK za rok 2018

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2020

7. Predloženie správy o chove za rok 2018

8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou.

9. CHK predložila novú bonitačnú kartu.

10. Návrh ekonómky Miriam Pavlíkovej na zmenu výšky členského príspevku.

11. Návrh výboru na možnosť výberu inej skúšky ako SVP na splnenie jednej z podmienok chovnosti psa.

12. CHK KCHČSV navrhuje na schválenie členskej schôdzi, aby voľný chov bol možný iba v prípade, že suka mala svoj prvý vrh v riadenom chove. Týka sa to každej suky, nie chovnej stanice. Dôvod – nevyužití chovní psy v plemenitbe a opakované krytia jednotlivými plemenníkmi.

13. Návrh pani Jany Dudíkovej, aby sa pri akciách organizovaných klubom postupne zapájali a pomáhali všetci členovia klubu. So systémom bonusov prípadne pokút.

 

Doplnenie programu:

14. Predloženie správy o hospodárení za rok 2017

15. Predloženie správy KRK za rok 2017.

16. Odstúpenie člena výboru – hlavného výcvikára pána Františka Bajanu.

17. Voľba člena výboru – hlavného výcvikára. Návrh výboru: Kvetoslava Slaná.

18. Návrh a žiadosť pani Watts o ďalšie prejednanie spolupráce s anglickym novovzniknutým občianskym združením Klubom československého vlčiaka v UK pokračovanie v pomoci nášho klubu v snahe o zaregistrovanie plemena československý vlčiak  v UK

 

Vypustenie z programu:

Žiadosťpána Krotkovského o členstvo v KCHČSV SR kvôli nesúhlasu niektorých členov o hlasovaní

 

1. Voľba komisií

Mandátová komisia:

Ján Polóny (predseda), Anna Grandtnerová, Kvetoslava Slaná

ZA: 59                 PROTI: 0                           ZDRŽALI SA: 0

 

Návrhová komisia:

Eva Brezinová (predseda), Barbora Panáková, Drahomíra Ambrusová

ZA: 59                 PROTI: 0                           ZDRŽALI SA: 0

 

Volebná komisia:

Lukáš Bača (predseda), Roman Devečka, František Kovalík

ZA: 59                 PROTI: 0                           ZDRŽALI SA:0

 

2. Voľba overovateľa zápisu

Overovateľ zápisu: Patrik Slováček

ZA: 59                 PROTI: 0                           ZDRŽALI SA:0

 

 

3. Schválenie upraveného programu členskej schôdze.

Program členskej schôdze bol doplnený a schválený.

ZA: 57                 PROTI: 0                           ZDRŽALI SA: 0

                                                                                                      

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení za rok 2018.

Ekonómka Miroslava Pavlíková prečítala správu o hospodárení za rok 2018.

( doložená v prílohe)

Členská schôdza berie na vedomie.

 

5. Predloženie správy KRK za rok 2018

Správa KRK bola členom prečítaná

(doložená v prílohe)

Členská schôdza berie na vedomie.

 

6. Termínový kalendár na rok 2020

apríl - Skúška vytrvalosti psa

máj - zvod mladých a bonitácia východ (Pavlovce)

máj - výcvikový víkend

júl/august - letný výcvikový tábor, členská schôdza, bonitácia a zvod, klubová výstava

september - Skúška vytrvalosti psa na východe SK

október - Skúška vytrvalosti psa na západe SK

október - výcvikový víkend

november - zvod mladých a bonitácia

december - spoločná turistická akcia

Presné dátumy a miesta budú upresnené po uverejnení SKJ kalendára koncom roka 2019.

 

7. Predloženie správy o chove za rok 2018.

Hlavná poradkyňa chovu pani Ing. Jana Brussová prečítala správu o chove za rok 2018.

( doložená v prílohe )

Zároveň pán Dóra podal návrh, že je potrebné začať sledovať indexy hlavy a zaznamenávať hodnoty CHK a kontrolovať ( skracovanie tlamy )

Členská schôdza berie na vedomie

 

8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou.

Bod 1/2018 – nesplnené

Bod 2/2018 – nesplnené

Bod 3/2018 – splnené

Bod 4/2018 – splnené

Bod 5/2018 – nesplnené (nedotiahnuté do konca)

Členská schôdza berie na vedomie

 

9. CHK predložila novú bonitačnú kartu

Hlavná poradkyňa chovu predložila novú bonitačnú kartu, ktorú CHK doplnila o niekoľko bodov potrebných pre CHK( doložená v prílohe )

ZA: 55                 PROTI: 1                                          ZDRŽALI SA: 1

 

10. Návrh ekonómky Miriam Pavlíkovej na zmenu výšky členského príspevku.

Momentálne sa členské dlhú dobu nemenilo, je ešte z obdobia pred zavedením EUR a nereflektuje zvýšenie cien na organizovanie akcií a celkového chodu klubu. Návrh je 30 EUR pre bežného člena, manželské členské 45 EUR, 5 EUR pre dôchodcu a študenta denného (strednej školy/ dennej formy VŠ.

ZA: 37                 PROTI: 11                         ZDRŽALI SA: 8

Členská schôdza návrh NESCHVAĽUJE.

 

 

11. Návrh výboru na možnosť výberu inej skúšky ako SVP na splnenie jednej z podmienok chovnosti.

Návrh výboru, aby mohlo byť možné skúšku vytrvalosti psa ( SVP I) ako podmienku k chovnosti ČSV nahradiť inou pracovnou skúškou. Akoukoľvek, ktorá je uvedená v zozname zväzu športovej kynológie.

ZA: 35                 PROTI: 10                                       ZDRŽALI SA: 5

Členská schôdza návrh NESCHVAĽUJE.

 

12. Návrh CHK KCHČSV, aby voľný chov bol možný iba v prípade, že suka mala svoj prvý vrh v riadenom chove. Týka sa to každej suky, nie chovnej stanice. Dôvod – nevyužití chovní psy v plemenitbe a opakované krytia jednotlivými plemenníkmi.

ZA: 46                 PROTI: 7                           ZDRŽALI SA: 2

 

13. Návrh pani Jany Dudíkovej, aby sa pri akciách organizovaných klubom postupne zapájali a pomáhali všetci členovia klubu. So systémom bonusov prípadne pokút.

ZA STIAHNUTIE NÁVRHU:49                 PROTI:1                            ZDRŽALI SA:2

Tento návrh bol stiahnutý

 

14. Predloženie správy o hospodárení za rok 2017

Ekonómka Miriam Pavlíková predložila správy o hospodárení za rok 2017. ( doložená v prílohe )

Členská schôdza BERIE NA VEDOMIE.

 

15. KRK predložila správu za rok 2017.

Pani Dudíková prečítala v zastúpení správu KRK. ( doložená v prílohe )

Členská schôdza BERIE NA VEDOMIE

 

16. Odstúpenie člena výboru – hlavného výcvikára pána Františka Bajanu.

Pán František Bajana predložil výboru písomne žiadosť o dostúpenie z funkcie člena výboru – hlavného výcvikára ku dňu 12.8.2019.

Členská schôdza BERIE NA VEDOMIE

 

17. Voľba hlavného výcvikára. Návrh: Kvetoslava Slaná

ZA: 47                 PROTI: 0                           ZDRŽALI SA: 0

Za nového člena výboru – hlavného výcvikára bola zvolená Kvetoslava Slaná.

 

18. Návrh a žiadosť pani Watts o ďalšie prejednanie spolupráce s anglickym novovzniknutým občianskym združením Klubom československého vlčiaka v UK a pomoci nášho klubu v snahe o zaregistrovanie plemena československý vlčiak  v UK

Členská schôdza BERIE NA VEDOMIE

DISKUSIA

UZNESENIE:

Členská schôdza berie na vedomie

- správu o činnosti a hospodárení za rok 2018

- správu KRK za rok 2018

- správu o činnosti a hospodárení za rok 2017

- správu KRK za rok 2017

 

Členská schôdza schvaľuje

- doplnený program členskej schôdze

- návrh termínového kalendára pre rok 2020

-predloženú novú bonitačnú kartu s platnosťou od 12 / 08 / 2019

- návrh CˇHK KCHČSV SR, aby voľný chov bol možný iba v prípade, že suka mala svoj prvý vrh v riadenom chove. Týka sa to každej suky, nielen chovnej

- zmenu hlavného výcvikára – nový hlavný výcvikár p. Kvetoslava Slaná

Členská schôdza ukladá výboru

- spracovať návrh zapojenia sa všetkých členov pri klubom organizovaných akciách.    

 

Zapísala :   Marcela Gábrielová , 1.podpredsedseda klubu                                                      

 

kategoria: