DNA profil, DW a DM test

DNA - vzorku (krv, ster, iné) odoberie veterinár alebo osoba poverená odberom vzoriek počas akcie usporiadanej Klubom (v dnešnej dobe zatiaľ len na bonitácii). Klub odporúča odber krvi, kvôli možnej kontaminácii slín a tým dochádza k znehodnoteniu vzorky. Krv na DNA je možné odobrať pri Rtg len v prípade, ak je prítomný člen výboru klubu / len po vzájomnej dohode /.

Pred odobraním je overená totožnosť psa podľa mikročipu alebo tetovacieho čísla (jedince narodené pred 1.1.2012). Skúmavka so vzorkou je následne označená nezameniteľným spôsobom (nálepka s čiarovým kódom mikročipu, nálepka s tetovacím číslom a menom psa). Ku vzorke je pripojené správne vyplnené tlačivo, ak je to možné, tiež označené čiarovým kódom mikročipu. Na sprievodnom tlačive je pečiatka a podpis veterinára/oprávneného funkcionára klubu, ktorou potvrdzuje, že údaje o vyšetrovanom zvierati boli overené, sú pravdivé a odobratý materiál patrí  uvedenému jedincovi, a že skúmavka s odobratým materiálom bola označená jednoznačnou identifikáciou  vyšetrovaného jedinca.

Vzorka s tlačivom sú vložené spolu do samostatnej uzavretej a zapečatenej obálky (pečiatkou veterinára alebo Klubu) a odoslané do diagnostického laboratória. Viacero obálok je možné spojiť do jednej poštovej zásielky, je však nutné zabezpečiť, aby sa vzorky a priložené tlačivá nepomiešali. O výsledku bude informovaný priamo majiteľ. Klub dostane vyrozumenie, že DNA profil bol úspešne vykonaný a dostane „kód“, teda profil, nie prístup ku vzorke.

Ak je pes už uchovnený je možné a Klub odporúča vykonanie DNA profilu.

Cena odberov sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA je možné doobjednať aj test na DM a DW, ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) v sume +50 eur (cena DNA profil+DM+dwarf= 38+50=88 eur).
 
Klub bude akceptovať len DNA profily zo vzoriek odobraných na bonitácii za prítomnosti poradcu chovu - pre jedince uchovnené po 01.01.2014.
 
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
 
DEGENERATÍVNA MYELOPATIA / DM / , DWARFIZMUS / DW /  - genetické ochorenia
 
Od 12.8.2017 je ku chovnosti potrebný aj test na genetické ochorenia DM a DW. Test je potrebné objednať v akreditovanom laboratóriu, doporučujeme vykonať v priebehu uspatia pri Rtg kĺbov. Krv na DNA je možné odobrať pri Rtg len v prípade, ak je prítomný člen výboru klubu / len po vzájomnej dohode /. Ďaľšia možnosť odberu krvi na DM a DW je pri odberu krvi na DNA pri bonitácii  / uvedené v odstavci vyššie /.