Výzva - čakatelia na poradcu chovu.

KCHČSV SR týmto vyzýva svojich členov a chovateľov, ktorí majú záujem stať sa čakateľmi na poradcu chovu, aby tak urobili do 31.1.2015.


Podmienky:
- členstvo v KCHČSV SR, min.2 roky,

- zaplatené členské v klube,

- aktívny chov - odchovaný min. 1 vrh československého vlčiaka (v rámci SR, pod vlastným menom)

- aktívne zapájanie sa v chovateľstve, prezentácia plemena a podpora chovu psov s PP podľa etických princípov FCI, SKJ, SPZ a KCHČSV SR


Čakateľstvo zahŕňa 2 ročné obdobie, v ktorom čakatelia absolvujú stáže s poradcom chovu (v podobe kontroly vrhov,...), absolvujú školenia z fyziológie, anatómie a genetiky, oboznámia sa s chovateľským a zápisným poriadkom a budú sa zúčastňovať na schôdzach chovateľskej komisie. Budú pomáhať pri organizovaní zvodov a bonitácií, spracovávaní štatistík z oblasti výsledkov chovu a môže im byť udelená požiadavka na vytvorenie prezentácie, či inej odbornej práce, ktorá bude hodnotená (prednáška, písomná práca či prezentácia na odbornú tému).


Ukončenie čakateľstva a zaradenie medzi poradcov chovu je podmienené skúškou pred komisiou. Okruh otázok bude zaslaný čakateľom na nimi uvedenú emailovú adresu.


Svoje žiadosti posielajte prosím na adresu tajomníka klubu a do kópie hlavnému poradcovi chovu v elektronickej podobe:

csv.klub@gmail.com

csv.hpch@gmail.com

 

Originál s vlastnoručným podpisom pošlite na adresu klubu

Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky

Ing. Veronika Bognárová

Podlipa 413/32

976 55 Ľubietová