Ekonomické

Výška poplatkov v Klube chovateľov československého vlčiaka SR.

(platné od 31.08.2013)

 

Členský príspevok.................................................................................... 17 €

Členský príspevok – dôchodcovia, študenti...................................................1 € (neplatí pre externých študentov)

Rodinné členské (pre jeden manželský pár).................................................28 € (platné od 1.1.2016)

 

Zvod mladých - člen................................................................................    5 €

Zvod mladých - nečlen.............................................................................  15 €

Bonitácia – člen......................................................................................    7 €

Bonitácia – nečlen...................................................................................  21 €

Splatné do začiatku zvodu či bonitácie. Platí majiteľ predvádzaného jedinca.

 

Dodatočné vystavenie prihlášky na zápis šteniat /CHP čl.34 /:

  • člen klubu..........................................................................  16,60-166 €
  • nečlen klubu.......................................................................  49,80-498 €

O výške rozhodne hlavný poradca chovu. Splatné majiteľom suky.

 

Poplatok pre člena klubu za kontrolu vrhu klubovým poradcom chovu:                                                                                                                                                                 

  • riadený chov .............................................................................    50 €
  • voľný chov ...............................................................................     50 €

Platí majiteľ chovateľskej stanice pri kontrole vrhu poradcovi chovu. Výška poplatku upravená 12.8.2017 v Mošovciach.

 

Poplatok pre nečlena klubu za kontrolu vrhu klubovým poradcom chovu:  
                                                                                                                                                                                         

  • riadený chov .............................................................................  150 €
  • voľný chov................................................................................   150 €

Platí majiteľ chovateľskej stanice pri kontrole vrhu poradcovi chovu.Výška poplatku upravená 12.8.2017 v Mošovciach.

 

Poplatok pre člena klubu za krytie:

  • riadený chov .............................................................................  8,30 €
  • voľný chov................................................................................  16,60 €

Platí majiteľ krycieho psa cestou majiteľa suky pri kontrole vrhu poradcovi chovu,

ktorý čiastku poukáže na účet klubu.

  • zahraničné krytie......................................................................... 16,60 €

Platí majiteľ krycieho psa na účet klubu.

 

 

Poplatok pre nečlena klubu za krytie:

  • riadený chov...............................................................................  24,90 €
  • voľný chov.................................................................................   49,80 €

Platí majiteľ krycieho psa cestou majiteľa suky pri kontrole vrhu poradcovi chovu,

ktorý čiastku poukáže na účet klubu.

  • zahraničné krytie.........................................................................  49,80 €

Platí majiteľ krycieho psa na účet klubu.

 

Poplatok za vydanie súhlasu k vývozu chovného jedinca  a vydaniu exportného

 PP za jedinca:

  • člen klubu.....................................................................................    40 €
  • nečlen klubu..................................................................................  120 €

Platí majiteľ vyvážaného jedinca. Súhlas dáva hlavný poradca chovu.

 

Poplatok za vykonanie skúšky / SVP /:

  • člen klubu.....................................................................................  17 €
  • nečlen klubu..................................................................................  51 €

 

Poplatky pri usporiadaní akcií:

Stravné/deň............................................................................................    4 €

SVP – rozhodca ...................................................................................... 20 €

  • Pomocníci / maximálne 5 /.................................................................. 10 €

Výstava – rozhodca.................................................................................  20 €

  • vedúci kruhu.................................................................................17 €
  • zapisovateľ.................................................................................. 17 €

Bonitácia, zvod- posudzovateľ.............................................................   20 €

  • Člen komisie / dvaja/..................................................................... 10 €

 

Schválené členskou schôdzou 31. augusta 2013 Podskalie.

 

Zmena poplatkov za služby poskytované plemennou knihou SPZ od 1.1.2015

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu na zasadnutí  25.03.2015 schválilo na základe návrhu Kynologickej rady SPZ úpravu niektorých poplatkov za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ s platnosťou od 1.4.2015.

Cenník služieb plemennej knihy :
poplatky za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ od 1.4.2015 :

  • vydanie preukazu o pôvode psa                                                 7,- €
  • zápis importovaného jedinca                                                     5,- €
  • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode pre slovenského žiadateľa)  10,- €
  • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode pre zahraničného žiadateľa) 35,- €
  • oprava PP za chybu chovateľa                                                  7,- €
  • vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa                                   10,- €
  • opis preukazu o pôvode psa                                                      10,- €
  • potvrdenie chovnej spôsobilosti                                                  5,- €
  • chránenie názvu chovateľskej stanice                                        40,- €
  • zápis do knihy brlohárov, diviačiarov, všestranných psov                2,- €
  • príloha k preukazu o pôvode psa                                                1,- €
  • vystavenie pracovného certifikátu                                                5,- €
  • poštovné k vrhu                                                                         3,50 € 
  • poštovné k ostaným zásielkam do 30,- €                                     2,- €
  • poštovné k ostaným zásielkam nad 30,- €                                   3,- €

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak