SKÚŠKA VYTRVALOSTI PSA - prihláška, Šamorín (Endurance run)

Skúška vytrvalosti psa I., II., III. stupňa (40km, 70km, 100km)
Endurance run exam I., II., III. (40km, 70km, 100km)
 

Skúška sa bude konať v sobotu 15.10. 2022 v Šamoríne, v časti Čilistov, pri hoteli Kormorán. Maximálny počet účastníkov je 30
The exam will take place on saturday 15.10. 2022 in Šamorín, Čilistov, near hotel Kormorán (accomodation possible). Maximum allowed number of dogs is 30.

Časový harmonogram akcie * Time table for the action:

- od 7:30 do 7:50 prezentácia, kontrola zdravotných preukazov psov / presentation, control of dogs condition and vaccinations

- o 8:00 začiatok skúšok / begin of the exam - ako prví budú štartovať účastníci SVP III, potom SVP II až tak nastupujú účastníci SVP I. presný časový harmonogram uvereníme týždeň pred akciou.

- cca o 18:00 koniec akcie, čas záleží na počte prihlásených účastníkov a stupni skúšok / end of the action, depending of the number of participants

Štart a cieľ bude na hrádzi pri hoteli Kormorán a pôjde sa v smere Šamorín - Bratislava ( otočka pri Speedboats on Danube v Maríne Vlčie Hrdlo, Bratislava) Trať vedie po hrádzi popri Dunaji. Pre cyklistov je možnosť ísť po asfaltovom cyklistickom chodníku, psy môžu bežať po trávnatom povrchu takmer celú trasu.Kontrolné stanovište na otáčke - miesto, kde bude minimálne jeden človek s autom a telefónom pre prípad poskytnutia pomoci a voda pre psov. Majiteľ je zodpovedný za prípadné zranenia, či úhyn zvieraťa - je povinný prispôsobiť tempo jazdy jedincovi a v prípade, že jedinec skúšku nezvláda, má zdravotné problémy, zranenia, skúšku preruší alebo úplne ukončí. Podľa zákona o cestnej premávke, §55 (9) sú cyklisti povinní počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Doporučujeme účastníkom SVP na uváženie mať v zálohe pár psej obuvi pre prípad poranenia labiek. V prípade väčšieho počtu záujemcov o skúšku bude otvorený aj smer Šamorín - Gabčíkovo.

Start and finish is at the barrier at Čilistov, near hotel Kormorán and the route follows along the embankment on the side of the Dunaj, direction Šamorin - Bratislava ( Checkpoint - turning by Speedboats on Danube in harbor Vlčie Hrdlo, Bratislava) . For cyclists the opportunity to go on the sidewalk, dogs can run through the grassysurface almost the entire route.Checkpoint - the place where it will be at least one person with a car, phone and in case of emergency and water for dogs. The owner is also responsible for any injury or death of the animal - must adaptdriving speed to the individual and if the individual seem to fail the test, has health problems, injuries, interrupt the exam or completely end. Under Road Traffic Low, §55(9) Cyclists are required to protect their head properly fastened by a protective helmet while riding a bicycle outside the village. We recommend participants SVP to consider having a pair of dog shoes in case of dog injury on paws.

Podmienky účasti na skúške sú uvedené v skúšobnom poriadku (uverejnenom na stránke www.csv.sk). The conditions and rules can be find here. (www.csv.sk)

Základná podmienka - pes starší ako 12 mesiacov. * The basic condition is, the dog must be older than 12 months.

Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou zaštepený proti besnote, psinke a parvivirózeNezabudnite si preukaz pôvodu psa a očkovací preukaz! 
The dog should have all needed vaccinations, EU pass for traveling into Slovakia, the vaccinations min. 1 month and max. 1 year old. Dont forget the EU pass and original of pedigree!

Termín uzávierky prihlášok je 12.10.2022 * Entry close in on 12.10.2022

Poplatky * Entry fee:

17 € - člen / Mitglied / member
51 € - nečlen / Nichtmitglied/ non member

Ak budete uhrádzať poplatok prevodom na účet, platbu riadne označte. Prineste si so sebou pre istotu aj doklad o zaplatení. Môžete platiť v hotovosti aj na mieste bez príplatku.
If pay with bank transfer, please add into note your full name and the "SVP". Please, bring the transfer confirmation. Its possible to pay on place wothout any additional fees.

Účet * Bank account:

Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu * bank account number: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX

Organizátor skúšky SVP je Marcela Gábrielová, kontakt: +421 915139244, csv.1podpredseda@gmail.com
The Organisator of the exam is Marcela Gábrielová, contact +421 915139244, csv.1podpredseda@gmail.com

 

Základné informácie * Basic informations
Uveďte druh skúšky. (ak si vyberáte vyšší ako 1.stupeň, musí byť nižší stupeň už splnený) Please select the exam (if another than 1st degree, the lower level must be completed)
Uveďte číslo zápisu psa v plemennej knihe (Napr. SPKP XXX, CMKU XXXX,...) Please write the full registration number and the breeding book number.
Uveďte meno vodiča, ktorý sa zúčastní na skúške. Please write down the full name of the driver, who will be on the road with the dog.
Uveďte meno druhého vodiča iba v prípade, ak sa budete počas jazdy striedať. Please write down of the second driver, if you will change on the check point.
Kontakt * Contact