Výročná členská schôdza, 31.8.2013 Podskalie

Zápisnica

Členská schôdza, 31.8.2013 Podskalie

Prítomných členov: 30, z toho 1 hosťujúci člen, prezenčná listina v prílohe

Zahájenie schôdze:

Program:

1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Správa o činnosti - I. podpredseda

5. Správa o hospodárení a nakladaní s fin. prostriedkami - predseda

6. Správa o chove

7. Správa KRK  - člen KRK

8. Návrh termínového kalendáru 2014

9. Návrh fin. zabezpečenia činnosti v roku 2014

10. predloženie návrhu stanovenia poplatku za poskytovanie služieb klubu    pre nečlenov klubu (vystavenie žiadosti o krytie, vystavenie PP, poplatky za šteňatá, atď...)

11. predloženie návrhu chovného plánu

12. predloženie vypracovaného návrhu zavedenia DNA profilov ako povinnosti pri uchovnení ČSV

13. Voľba ekonóma - návrh výboru Miriam Pavlíková

14. Voľba II. podpredsedu - návrh výboru Petra Rothbauerová

15. Informácie o zavedení internetovej databázy a klubového spravodaja.

16. Iné

17. Diskusia

18. Uznesenie

29. Záver

 

1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

Mandátová:

Predseda - Ľubomír Soják

členovia - Miriam Murínová, Frederika Karellová

 

Volbná:

Predseda - Janka Tarkaničová

členovia - Roman Devečka, Lukáš Bača

 

Návrhová:

Predseda - Veronika Bognárová

členovia - Juraj Polónsky, Marek Medvecký

 

2. Voľba overovateľa zápisu

Peter Turek

 

3. Schválenie programu členskej schôdze

Program schválený

 

4. Správa o činnosti - I. podpredseda

Správa o činnosti predložená, viď. príloha

 

5. Správa o hospodárení a nakladaní s fin. prostriedkami - predseda

Správa o hospodárení predložená, viď príloha

 

6. Správa o chove

Správa o chove predložená, viď príloha

 

7. Správa KRK  - člen KRK

Správa KRK predložená, viď príloha

 

8. Návrh termínového kalendáru 2014

Návrh termínového kalendára predložený, viď. príloha (správa o činnosti)

 

9. Návrh fin. zabezpečenia činnosti v roku 2014

Návrh fin. zabezpečnia predložený, viď príloha

 

10. predloženie návrhu stanovenia poplatku za poskytovanie služieb klubu    pre nečlenov klubu (vystavenie žiadosti o krytie, vystavenie PP, poplatky za šteňatá, atď...)

Výbor KCHČSV SR navrhuje zaviesť poplatky pre nečlenov klubu, ktorí majú záujem odchovávať vrhy ČSV s PP pod hlavičkou klubu. Výbor navrhuje trojnásobný poplatok oproti členom klubu.

 

11. predloženie návrhu chovného plánu

Návrh chovného plánu predložený, viď. príloha

 

12. predloženie vypracovaného návrhu zavedenia DNA profilov ako povinnosti pri uchovnení ČSV

Výbor predložil členskej schôdzi návrh na zmenu CHP aby boli DNA profily povinnoťou chovnosti od 1.1.2014. Odoberanie vzorkiek bude prebiehať štandardne pri bonitácii, výnimkou je odoberanie vzoriek šteňatám (už začipovaným) za prítomnosti poradcu chovu, člena výboru, alebo veterinárneho lekára. Pri odoberaní vzorky musí byť jedinec jednoznačne identifikovaný čítačkou mikročipu. Pri jedincoch uchovnených pred 1.1.2014 je vypracovanie DNA profilu dobrovoľné, avšak klubom odporúčané.

 

13. Voľba ekonóma - návrh výboru Miriam Pavlíková

Výbor navrhuje na post ekonómky Miriam Pavlíkovú, členská schôdza nemá protikandidáta

 

14. Voľba II. podpredsedu - návrh výboru Petra Rothbauerová

Výbor navrhuje na post II. popdredsedu Petru Rothbauerovú, členská schôdza nemá protikandidáta

 

15. Informácie o zavedení internetovej databázy a klubového spravodaja.

Výbor podal informácie o pripravovanom spravodaji a predložil podklady výzoru internetovej databázy

 

16. Iné

- návrh zmeny bonitačnej karty R1pevný na R1 suchý

- návrh písania v bonitačnom kóde všetkých indexov

- výbor zapíše už schváené zmeny do CHP

- Informácia o konaní svetových klubových výstav 10.11.2013

 

17. Diskusia

Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch, v diskusii okrem už spomínaných dobov vyjadril aj: 

 

Oskár Dóra - postrehol, že index hlavy je momentálne priemerne 0,65 (oproti ideálu 0,66) - bojí sa, že sa plemno mení - menia sa hlavy, daný trend je treba do budúcnosti sledovať

- spochybnenie bonitácie (merania)

 

18. Uznesenie

 

Členská schôdza

Ukladá:

- výboru zapracovať výsledky uznesení z predchádzajúcich členských schôdzí (2011) do CHP a BP

 

Schvaľuje:

- zavedenie poplatkov pre nečlenov klubu (3násobok oproti členom)

- do chovateľského poriadku bude pridaná podmienka vypracovania DNA profilu ako jednej z podmienok na uchovnenie jedinca, s platnosťou od 1.1.2014. Spätné vypracovani profilov na jedincov  uchovnených pred 1.1.2014 bude dobrovoľné. Pri odoberaní vzoriek má byť jedinec jednoznačne idntifikovaný prečítaním čipu. Ako laboratórium pre vyhodnocovanie vzoriek bolo vybraté laboratórium VETGENE

- zmenu bonitačného kódu. Pri písmene R bude pri kóde 1 slovo pevný nahradené slovom suchý. Kód R1 sa v bonitačnom kóde nebude uvádzať, pokiaľ sa nebude jednať o vadu.

- v bonitačnom kóde sa budú uvádzať všetky indexy (index hlavy, výšky, formátu)

- za ekonóma bola zvolená Miriam Pavlíková

- za II. podpredsedu bola zvolená Petra Rothbauerová

 

Berie na vedomie:

- návrh chovného plánu rozdelením psov do 5 chovných skupín

- spravodaj bude vydávaný 4x ročne

- bude vypracovaná internetová databáza

Vypracovala

Monika Benkovičová

Tajomníčka KCHČSV - SR