„Y“ Crying wolf

Klub chovateľov ČSV SR vyhlasuje svoje stanovisko k veci podozrenia primiešania krvi Saarloosovho vlčiaka do chovu v maďarskej chovateľskej stanici Crying wolf - vrh „Y“ a akceptovanie potomkov týchto šteniat do chovu v Slovenskej republike (POZOR, týka sa LEN vrhu Y a ich potomkov, KCHČSV SR sa nevyjadruje k ostatným vrhom).

Z dôvodu nejasností uvádzame upravenú verziu a upozorňujeme, že sa Klub vyjadruje len k vrhu Y a ich potomkom. Za vzniknuté nedorozumenia sa ospravedlňujeme, rovnako ako majiteľom a chovateľom, ktorý boli v texte spomenutí. Išlo o preklad.

Situácia chovu nie len v Maďarsku, ale aj v iných krajinách je natoľko vážna, že problém musel byť dôkladne prešetrený a vedenie klubu musí rešpektovať fakt, že ako garant plemena si nemôže dovoliť podporovať kríženie plemena.

KCHČSV SR obdržal obšírny list k danej téme od majiteľa psa z vrhu „Y“ so žiadosťou o vyjadrenie stanoviska. List uvádzame v originále nižšie. Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky zaujal nasledovné stanovisko:

Otcovstvo psa Issar Kollárov dvor vo vzťahu k vrhu „Y“ Crying wolf nebolo doposiaľ dostatočne preukázané. Či už ide o  možné primiešanie krvi Saarloosovho vlčiaka vo vrhu „Y“, alebo otcovstvo iného psa, nie je záležitosťou klubu. Jedinou možnosťou na riešenie tejto otázky zostáva DNA test. DNA profil psa Issar Kollárov dvor je k dispozícii na testovanie paternity. Nakoľko však nie je možné len zo vzorky otca určiť otcovstvo jednoznačne, nie je možné ani potvrdiť a ani vyvrátiť Issara, ako otca vrhu „Y“.

Situácia je vážna a klub si uvedomuje rozhorčenosť majiteľov týchto psov, avšak je to záležitosťou chovateľky, Edit Molnár (Crying wolf), na ktorú by sa predovšetkým mali majitelia/chovatelia obracať.

Klub chovateľov ČSV SR v súčasnosti jedince zo spojenia Issar Kollárov dvor x Crying wolf Flash a ich potomkov nepovoľuje zapájať do chovu z dôvodu, že otcovstvo psa Issar Kollárov dvor nie je potvrdené a v rámci čistokrvného chovu nie je možné používať v chove zvieratá s nejasným pôvodom. V rámci udržania čistoty plemena klub odporúča zdržať sa chovateľských ambícií po psoch z "Y" Crying wolf, či ich potomkoch.

Konkrétne ide o šteňatá: Yvain, Yolka, Yasmine (žijúca v SR a zapojená do chovu v SR – 1 vrh), Yarl Yanatos, Yanus, Yago, Yam (otec súk Juna – bez potomkov a Jetta  - 1 vrh, obe v majetku chovateľov zo SR).

Riešením je aj test priamych potomkov, teda vrhu „Y“, na prítomnosť génu hnedého nosa. Preukázateľný gén hnedého nosa, aj jednostranný, smeruje na hnedonosého Saarloosa. Niektorí potomkovia „Y“ vrhu Crying wolf majú tento test vyhodnotený a výsledok je, že gén NENESÚ. Konkrétne ide o psa Yvain Crying wolf, ktorý má porovnanú vzorku DNA s otcom, Issarom. Všetko nasvedčuje ku kompatibilite a nie je možné vylúčiť, že by Issar nebol jeho otec.

KCHČSV SR odporúča majiteľom jedincov "Y" Crying wolf o vykonanie testu na prítomnosť alely b (teda gén hnedého nosa), ktorý pomôže vyriešiť čiastočne otázku či bol primiešaný Saarloos, a kde je to možné, overiť kompatibilitu DNA profilu, s profilom deklarovaného otca.

Psy prvej generácie, ktoré neboli testované na prítomnosť b alely (hnedý nos) a otcovstvo, ako aj ich potomstvo, nebudú pripustené do chovu. Naďalej klub trvá na tom, aby majitelia psov z "Y" Crying wolf, či ich potomkov, tieto jedince nezaraďovali do chovu, z hore uvedených dôvodov. Pre KCHČSV SR bude jediným dostatočným dôkazom o pravosti PP jedincov „Y Crying Wolf“ kompatibilita DNA profilu s otcom Issar Kollárov dvor. Pre vyvrátenie priliatia krvi Saarloosa bude akceptovaný test na alelu b (hnedý nos), s výsledkom B/B - nenesie recesívnu alelu.

Odvolanie na zápisnice:

Výborová schôdza, Mošovce, 16.6.2013

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie, Žilina-Rosina, 13.4.2013

------------------------------------

List od majiteľa psa z vrhu „Y“ (Yvaina) - jedná o originál a nie vyjadrenia klubu a klub nezodpovedá za jeho obsah (originál v anglickom jazyku)