Zápisnica zo schôdze výboru 16.6.2013

Zápisnica

Výborová schôdza, Mošovce, 16.6.2013

 

Prítomní:             Ľuboš Zaremba
                            Ondrej Vavro
                            František Bajana
                            Ján Richter
                            Mária Kajanovičová
                            Monika Benkovičová

Hostia:                 Petra Rothbauerová
                            Miriam Pavlíková

Zahájenie schôdze:

Program:

 1. Kontrola uvznesení z predchádzajúcej zápisnice
 2. Odstúpenie Tomáša Patakyho
 3. Odstúpenie Jána Richtera
 4. Turistická akcia
 5. LVT (zvod, EV, skúšky)
 6. Svetová výstava národných plemien
 7. DNA profily
 8. korešpondencia
 9. Issar Kollárov dvor
 10. web stránka
 11. Stretnutie s Českým klubom
 12. Kontrola platiacich členov
 13. Spravodaj
 14. Archív
 15. Chovný plán
 16. Prijímanie nových členov

 

 1. Kontrola uvznesení

zo dňa 2.2.13

- stretnutie s českým klubom - Ján Richter nepredložil podklady

- LVT - Potrebné povolenia budú vybavené mesiac pred akciou

- EV - nadelegovaný rozhodca Ing. Jaroslav Matyáš

- Na základe listu Ľ. Sojáka bol vypracovaný projekt klubového šampióna práce

- úprava termínu bonitácie - splnené

- inventarizácia majetku klubu - nesplnené

- DNA profil - Mária Kajanovičová predložila podklady

- Komplrexreal - splnené

- Zostavenie vzoru KP zmluvy - nesplnené

- návrh čakateľstva Moniky Benkovičovej - splnené

- zavedenie klubového šampióna práce - splnené

 1. odstúpenie Tomáša Patakyho

- Výbor prerokoval žiadosť Tomáša Patakyho o odstúpenie z postu ekonóma klubu z dôvodu dlhodobej neprítomnosti na SR. Žiadosť bola prijatá a výbor do termínu členskej schôdze poveril postom ekonóma Miriam Pavlíkovú, pod vedením Ľuboša Zarembu.

 1. odstúpenie Jána Richtera

-Výbor prerokoval žiadosť Jána Richtera o odstúpenie z postu 2. popredsedu z dôvodu dlhodobej pracovnej zaneprázdnenosti. Žiadosť bola prijatá a výbor do termínu členskej chôdze poveril postom 2. podpredsedu Petru Rothbauerovú, pod vedením Ondreja Vavra.

 1. Turistická akcia

19.7. - Miriam Pavlíková je poverená prípravou propozícií na turistickú akciu do 30.6.2013

 1. LVT

- Rozdelenie ubytovania, príprava propozícií - zodpovedný Ondrej Vavro do 30.6.2013

- prihlasovanie osobne (telefón, mail) - kontaktná osoba - Ondrej Vavro

- poplatky - zodpovedná Miriam Pavlíková

Európska výstava - zodpovedná Petra Rothbauerová,

- propozície pripravila Monika Benkovičová

- do 20.6. nahodiť na stránku propozície a prihlášku - zodpovedný Ondrej Vavro

- oslovovanie sponzorov - všetci z výboru

- ocenenia: KV, BOB a BOS poháre (trofeje), všetci vystavovatlia a prvé 3 miesta v každej kategórii kokardy - zodpovedná Monika Benkovičová

- zostavenie katalógu - zodpovedná Monika Benkovičová

- tlač katalógu - zodpovedný Ľuboš Zaremba

- Rozhodca je nadalegovaný - Ing. Jaroslav Matyáš

- Pomocníci do kruhu - vedúci kruhu Ľuboš Zaremba, zapisovatelia - zodpovedná za zabezpečenie Monika Benkovičová

- Riaditeľka -  Monika Benkovičová

- Posudky - zodpovedná Monika Benkovičová

- Kartičky - zodpovedná Monika Benkovičová

Turistická akcia - streda 28.8.

Skúšky podľa IPO - štvrtok 29.8. - skúška zabezpečená, zodpovedný František Bajana

- štvrtok poobede prednášky (DNA profily, Dysplázia....)

- Pozvanie MVDr. Karpjaka - zodpovedný Ľuboš Zaremba

- Pozvanie genetičky - zodpovedná Mária Kajanovičová

Zvod a bonitácia - piatok 30.8. - výbor navrhuje za rozhodkyňu - Janu Tomeškovú - zodpovedný za oslovenie a vybavenie delegačenky František Bajana

- piatok popoludní stretnutie s českým klubom

Skúška BH SK podľa SVV - sobota 31.8. - za zabzpečenie zodpovedný František Bajana

- popoludní členská schôdza - pripraviť správy a voľby konferencie delegátov

 1. Svetová výstava národných plemien

2 dňová 9-10.11.2013 v sobotu - ráno stretnutie klubov  - za pozvanie klubov zodpovedná Petra Rothbauerová

- popoludní 4 za sebou idúce semináre - prezentácia musí byť hotová minimálne 2 týždne pred akciou

- nedeľa - výstava

- klub má zabezpečiť propagáciu akcie, za oficiálne pozvania do zahraničia  - Zodpovedná Petra Rothbauerová

 1. DNA profily

- výbor prejednal ponuky jednotlivých laboratórií a na členskej schôdzi budú mať členovia na výber spomedzi 2 najzaujímavejších ponúk a to:

- Vetgene

- Slovgene

 1. korešpondencia

- Žiadosť Jozefa Chudého - výbor prejednal žiadosť v ktorej si Jozef Chudý nárokuje úhradu členských poplatkov z výstavného poplatku, pričom sa na výstave nezúčastnil. Výbor žiadosť zamieta s odvolaním na propozície "Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj keď sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní." Za odoslanie odpovede zodpovedná Monika Benkovičová

 1. Issar Kollárov dvor

- výbor akceptuje, vyjadrenie chovateľskej komisie, zatiaľ bez stanoviska, výbor zasiela v najbližších dňoch list na FCI so žiadosťou na prešetrenie - Zodpovedný Ľuboš Zaremba

- Podľa medzinárodného chovateľského poriadku FCI sa podozrivé psy nesmú púšťať do chovu, a musia podložiť DNA profily dokazujúce/vyvracujúce rodičov psa na náklady majiteľa podozrivého psa.

 1. web stránka

- Petra Rothbauerová dostane administrátorský prístup na stránku

 1. Stretnutie s Českým klubom

- bude sa konať na tábore, za oslovenie a pozvanie sú zodpovední Ľuboš Zaremba & Petra Rothbauerová

 1. Kontrola platiacich členov

- do 20.6.2013 Ľuboš Zaremba pošle výpis z účtu Monike Benkovičovej, ktorá na jeho základe rozošle prvé upozornenie neplatiacim členom do 30.6.2013

 1. Spravodaj

Bude vychádzať kvartálne : redakčná rada v zložení Petra Rothbauerová, Monika Benkovičová, Mária Kajanovičová, Ľuboš Zaremba

 1. Archív

Výbor poveruje Františka Bajanu na vyzdvihnutie archívu od Márie Glosovej. Následne bude archív umiestnený v budove SKJ.

 1. Chovný plán

Výbor schvaľuje chovný plán (bod 4/e vnútornej smernice) predložený Máriou Kajanovičovou na základe návrhu chovateľskej komisie. Mária Kajanovičová pripraví podklady na prezentáciu chvného plánu chovateľom a následne bude o prijatí chovného plánu hlasované na členskej schôdzi.

 1. Prijatie nových členov

Prijatí členovia:

- Lukáš Vasiľ

- Martin Trubač

- Dávid Chomát

- Ivana Diškancová

-Damiano Ghiradello

- Juliána Kollárová

- Viliam Čulík

- Michal Urban

- Vladimír Gallo

- Jaroslav Milčo

- Karolína Kadlečíková

- Karel Šafr

 

Vypracovala

Bc. Mgr. Monika Benkovičová

Tajomníčka KCHČSV - SR

kategoria: