Členský príspevok za rok 2013

V snahe zjednotiť a sprehľadniť príjmy klubu prosíme členov o zaplatenie členských príspevkov za rok 2013 do 31.3.2013 na účet klubu.

Klub chovateľov československého vlčiaka SR

Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX

Dôležité upozornenie:
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (členské, výstava, poplatok za krytie...).
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané.

Členský príspevok: 17 € / rok, 

študenti denného štúdia a dôchodca: 1 € / rok

KCHČSV SR