Pozvánka na členskú schôdzu

Výbor KCHČSV SR Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční počas letného výcvikového tábora, v sobotu 15.8.2015 o 9:00 v rekreačnom zariadení Třinec v Žiary (pri Liptovskom Mikuláši).

PROGRAM:

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2014

5. Predloženie správy KRK za rok 2014

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2016

7. Predloženie správy o chove za rok 2014

8. Voľba tajomníka - návrh výboru: Zuzana Melkusová
(v prípade iného návrhu môžu členovia KCHČSV SR zaslať návrh výboru klubu, prípadne doplniť kandidáta počas členskej schôdze)

9. Voľba hlavného poradcu chovu – návrh výboru: Milan Budaj, Janka Tarkaničová
(v prípade iného návrhu môžu členovia KCHČSV SR zaslať návrh výboru klubu, prípadne doplniť kandidáta počas členskej schôdze)

10. Formálne úpravy a aktualizácie v Zápisnom poriadku

11. Doplnenie Vnútornej smernice - zmeny vo vylučovaní/vyškrtávaní členov – aktualizácia formulácií, definovanie platieb členského, upomienky a ich forma

12. Vzájomné uznávanie bonitácií s KCHČSV ČR

13. Návrh zmien - doplnenie Chovateľského poriadku  („Psi aj sučky bonitované v Slovenskej republike s výsledkom P14, nie je možné použiť v chove v SR, aj keď získali chovnosť v zahraničí.)

14. Návrh zmien podmienok zaradenia do chovu (Návrh znížiť počet výstav ako podmienky na zaradenie do chovu z 2 na 1, pričom ako podmienka k uchovneniu jedinca bude uznaná len výstava organizovaná KCHČSV SR - Klubová, alebo Európska, od triedy mladých s udelením známky a posudku - nie diskvalifikácia)

15. Zverejňovanie vydaných Odporúčaní na párenie (Krycie listy)

16. Návrh zmeny postupu úhrady platby za krytie/kontrolu vrhu

17. Návrh uvádzať v Odporúčaní na párenie iba jedného plemenníka

18. Správa o chove – zahraničie rok 2014 + situácia v Dánsku (chov bez registrovanej FCI CHS, primiešavanie iných plemien - informácie)

19. Databáza ČSV SR – prvá pracujúca verzia

20. Iné – diskusia

21. Uznesenie

22. Záver