ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHODZE, Dolný Kubín 15.8.2018

Zápisnica z členskej schôdze, Dolný Kubín 15.08.2018

Prítomní:           55 z toho 50 členovia klubu a 5 prítomných nečlenov

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Otvorenie schôdze

Program:

  1. Voľba komisií

  2. Voľba overovateľa zápisu

  3. Schválenie programu členskej schôdze – doplnený o ďalšie návrhy

  4. Predloženie správy o činnosti za rok 2017 a predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok – termínový   kalendár 2019

  5. Predloženie správy o hospodárení klubu za rok 2017

  6. Predloženie správy KRK za rok 2017

  7. Predloženie správy o chove za rok 2017

  8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou.

  9. Návrhy chovateľskej komisie

10. Návrh Viktora Velikého

11. Návrh p.Michaličku a p.Michaličkovej

12. Návrh pána Kristla

13. Návrh p. Gábrielovej

14. HPCH Janka Brussová (rod. Tarkaničová)

15. Návrh p. Dudíkovej

16.Oskar Dóra podal návrh na doplnenie programu a to : riešiť bod 1 vnútornej smernice pre činnosť klubu KCHČSV SR nakoľko počet platiacich členov klubu je už vyšší ako 150

17. žiadosť zástupkyne z VB p.Watts Marcely o spoluprácu a podporu nášho klubu novovznikajúcemu klubu čsv vo Veľkej Británii

18. Návrh Lukáša Baču o zaradenie psa Bax Vlčí Démon do chovu bez absolhovania skúšky SVP1 kvôli vysokému veku

19. Návrh Ľuboša Zarembu na zvýšenie právomoci CHK a to : na vyžiadanie CHK môže byť do chovu zaradený akýkoľvek jedinec čsv ( aj bez splnenia podmienok chovnosti)

20. Rôzne

 

1.Voľba komisií:

Mandátová komisia: Ján Polóny, Anka Grantnerová, Kveta Slaná

za: 25, proti: 19, zdržali sa: 0

 

Návrhová komisia:  Dominik Skurák, Marek Medvecký, Lukáš Bača

za: 35, proti: 13  , zdržali sa: 0

 

2.Voľba overovateľa zápisu

Overovateľ zápisu : Patrik Slováček

za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0

 

3. Schválenie programu členskej schôdze

Program členskej schôdze bol doplnený a schválený.

za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

4. Predloženie správy o činnosti za rok 2017 a predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok – termínový kalendár 2019

Podpredsedníčka Marcela Gábrielová prečítala správu o činnosti klubu za rok 2017 a predložila termínový kalendár na rok 2019

 

Termínový kalendár na rok

január                  skúška vytrvalosti psa v Španielsku – ešte nie je potvdrdená (na vyžiadanie špan.klubu)                                                                                                                                                                                                                                apríl                     skúška vytrvalosti psa

máj                      zvod mladých a bonitácia východ (Pavlovce)

máj                      výcvikový víkend

júl/august            letný výcvikový tábor, členská schôdza, bonitácia a zvod, klubová výstava

september           skúška vytrvalosti psa na východe SK

október                skúška vytrvalosti psa na západe SK

október                výcvikový víkend

november            zvod mladých a bonitácia

december            spoločná turistická akcia

 

presné dátumy a miesta budú upravené koncom roka 2018

za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

5. Predloženie správy o hospodárení klubu za rok 2017

Ekonómka klubu Miriam Pavlíková nepredložila správu o hospodárení za rok 2017 z dôvodu vymazania všetkých údajov z PC, členská schôdza sa dohodla, že správu o hospodárení zašle všetkým členom mailom do 15 / 10 / 2018 (viď. príloha).

 za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

6. Predloženie správy KRK za rok 2017

Komisia KRK za účelom kontroly Peňažného denníka a Knihy došlých a odoslaných faktúr z dôvodu ich nepredloženia v dohodnutom termíne nezasadala. Komisia KRK žiada členskú schôdzu o stanovenie náhradného termínu, do ktorého budú doklady predložené a následne odkontrolované.

Od augusta 2017 do konca roka 2017 nebol podaný žiadny podnet pre KRK na prešetrenie.

Členská schôdza sa dohodla, že náhradný termín bude 15 / 10 / 2018.

za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0

 

7. Predloženie správy o chove za rok 2017

Hlavná poradkyňa chovu, Janka Tarkaničová Brussová, vyhotovila  správu o chove za rok 2017, ktorú prečítal predseda klubu Ľuboš Zaremba. Správu o stave chovu členská schôdza berie na vedomie.

( viď príloha)

 

8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou.

Bod 1 splnený

Bod 2 nesplnený

 

9. Návrhy chovateľskej komisie

a)CHK KCHČSV navrhuje, aby sa zvodu mladých mohli zúčastniť zvieratá až od 6 mesiacov dovŕšenia veku  (po výmene zubov) s platnými veterinárnymi očkovaniami. Zvod naďalej zostáva dobrovoľný.  Ale zároveň CHK navrhuje prehodnotiť zmenu v poplatkoch za zvod a bonitáciu so zvýhodnením pre zvodové zvieratá.

Zvod mladých - člen     5 €

Zvod mladých - nečlen 15 €

Bonitácia – člen              10 €/ 5 € (50% zľava pre zvodované zvieratá)

Bonitácia – nečlen         30 €/ 15 € (50% zľava pre zvodované zvieratá)

Aby nastala motivácia pre chovateľov zúčastňovať sa zvodu dobrovoľne. Príklad: Ak sa mladý jedinec zúčastní zvodu, tak má poplatok za bonitáciu zľavnený o 50%.

za: 40, proti: 2, zdržali sa: 2                     SCHVÁLENÉ

 

b)CHK KCHČSV navrhuje, aby voľný chov bol možný iba v prípade, že suka mala svoj prvý vrh v riadenom chove. Týka sa to každej suky, nie chovnej stanice.

za: 4, proti: 18, zdržali sa: 23                  NESCHVÁLENÉ

 

c) CHK KCHČSV predkladá nový návrh zmeny bonitačnej karty.

Návrh výboru, aby sa tento bod pre neprítomnosť členov CHK presunul do dalšej členskej schôdze

 za: 45, proti: 0, zdržali sa: 1                    SCHVÁVENÝ NÁVRH VýBORU

 ..... tento bod sa presúva do dalšej členskej schôdze

 

10. Návrh Viktora Velikého

Pán Viktor Veliký podal návrh, aby sa skúška vytrvalosti psa *SVP I* ako podmienka chovnosti ČSV zrušila a ostala iba ako dobrovoľný pretek.

za: 10, proti: 31, zdržali sa: 3                  NESCHVÁLENÉ

 

týmto skúška SVP I zostáva naďalej jednou z podmienok chovnosti čsv.

 

11. Návrh p.Michaličku a p.Michaličkovej

 a)          Rozdelenie na dva typy chovnosti zvierat

b)           Uznanie akejkoľvek pracovnej skúšky, ako podmienky chovnosti

 

nakoľko v predchádzajúcom bode bola skúška SVP potvrdená naďalej, bolo členskou schôdzou navrhnuté vylúčenie tohto bodu z programu

za: 29 , proti: 4, zdržali sa: 9                    SCHVÁLENÉ vylúčenie tohto návrhu

 

12. Návrh pána Kristla

Návrh pána Kristla prejednať dĺžku tábora. Navrhuje vrátiť naspäť 9 dňový tábor, výstavy na víkend a taktiež bonitáciu ako aj skúšky BH na konci tábora.

za: 46 , proti: 0, zdržali sa: 0                    SCHVÁLENÉ

 

13. Návrh p. Gábrielovej

aby sa bonitácie mohli zúčastniť jedince, ktoré dovŕšia požadovaný vek, teda vek psov min. 24 mesiacov a vek súk min. 18 mesiacov ako je v bonitačnom poriadku, s pridaním tolerancie maximálne 30 chýbajúcich dní ku dňu konania bonitácie v danom roku (t.z. pes, ktorému chýba napr. pri jesennej bonitácii 10 dní do dovŕšenia vekovej hranice, bude umožnené sa zúčastniť bonitácie).

za: 26 , proti: 12, zdržali sa: 5                 NESCHVÁLENÉ

 

14. Návrh HPCH Janky Brussovej

zaslala  návrh členskej schôdzi o zrušení podmienky, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať v deň konania bonitácie splnené zvyšné podmienky chovnosti.

Tento bod členská schôdza zrušila nakoľko HPCH nepredložila tento návrh najprv CHK na schválenie

 

15. Návrh p. Dudíkovej

Návrh p. Dudíkovej. Jedince, ktoré dovŕšili 8 rokov a z rôznych príčin neboli bonitované a zapojené v chove a podľa názoru chovateľa resp. nového majiteľa, by bolo vhodné jedinca uchovniť, navrhujem využit najbližšiu možnú bonitáciu na uchovnenie zvieraťa. Aj v tom pripade , že do tejto doby nebude možné absolvovať výstavu a SVP I. Rtg je potrebné usktutočniť s hodnotením do tejto bonitácie.

Tento návrh bol upravený v bode 19.

 

16.Návrh Oskára Dóru

Oskár Dóra podal návrh na riešenie bodu 1 vnútornej smernice pre činnosť klubu KCHČSV SR nakoľko počet platiacich členov klubu je už vyšší ako 150

Bod 1. Vnútornej smernice klubu ČSV:

Najvyšším orgánom KCHČSV SR je členská schôdza. Zvoláva ju výbor KCHČSV SR podľa potreby najmenej raz do roka, ako výročnú členskú schôdzu. Ak je počet platiacich členov klubu vyšší ako 150, zvoláva výbor KCHČSV SR konferenciu delegátov. Podmienky zvolania konferencie a kľúč k voľbe delegátov predkladá výbor klubu k schváleniu členskej schôdzi.

Členská schôdza sa dohodla a následne hlasovala za to, aby sa počet platiacich členov klubu zvýšil na 500.

za: 42 , proti: 0, zdržali sa: 2                      SCHVÁLENÉ

 

17. žiadosť zástupkyne z Veľkej Británie

p.Watts Marcela podala oficiálnu žiadosť nášmu klubu o spoluprácu a podporu nášho klubu novovznikajúcemu klubu čsv vo Veľkej Británii ako aj pri uznaní plemena československý vlčiak vo Veľkej Británii.

Čle nská schôdza ukladá výboru začať rozhovory a oficiálne rokovania so Slovenským poľovníckym zväzom na túto tému.

 

18. návrh Lukáša Baču

Návrh o zaradenie psa Bax Vlčí Démon do chovu bez absolvovania skúšky SVP1 kvôli vysokému veku.

Baxovi bude povolený jeden vrh.

za: 26 , proti: 0, zdržali sa: 9                      SCHVÁLENÉ

 

19. návrh Ľuboša Zarembu

na zvýšenie právomoci CHK a to : na vyžiadanie CHK môže byť do chovu zaradený akýkoľvek jedinec čsv ( aj bez splnenia podmienok chovnosti) a tým doplnenie chovateľského poriadku

za: 37 , proti: 0, zdržali sa: 5                      SCHVÁLENÉ

 

20. Rôzne

- Návrh Oskára Dóru zrušiť v bonitačnej karte P1, P3, P5 a nahradiť ich slovom CHOVNÝ

- Návrh Oskára Dóru o predloženie správy od HPCH o plnení chovného plánu, chovné línie doplniť

- Návrh Oskára Dóru, aby výbor zaangažoval všetkých posudzovateľov, ktorých máme, aby sa podieľali aktívne na prednáškach o plemene, o zdraví psov, o chove a na výklade štandartu

- Návrh Ľuboša Medveckého na vypracovanie výkladu štandardu plemena / hlavne pre posudzovateľov tohto plemena na medzinárodných výstavách /

- poďakovanie  výboru a celej ČS Evke Brezinovej a Marekovi Medveckému za pomoc pri organizácii tohtoročného letného tábor

- Návrh pána Michaličku, aby budúci rok pri príležitosti 30. ročného výročia vzniku plemena zorganizoval výbor nejaké sympóziá o vzniku plemena

- Návrh Františka Bajanu, aby sa venovala pozornosť aj súťaži „ klubový šampión práce“ – pridať kritéria súťaže na web a oboznamovať a tým aj povzbudzovať majiteľov, aby sa aktívnejšie zúčastňovali výcvikov so svojimi psami.

 

 

Uznesenie

 

Členská schôdza           

- berie na vedomie:

správu o stave chovu za rok 2017

 

-ukladá:

1. ekonómke Miriam Pavlíkovej  dodať správu o stave hospodárenia klubu za rok 2017 každému členovi klubu a to elektronicky do 15/ 10 / 2018

2. KRK, aby dodala správu o kontrole za rok 2017 tiež do 15 / 10 / 2018

3. výboru riešiť na budúci rok dlhší letný tábor ( 9 dní )

4.CHK vypracovať znenie udeľovania výnimiek

5. Vyjadruje podporu novovznikajúcemu klubu čsv vo Veľkej Británii a ukladá výboru začať oficiálne rokovania s SPZ na túto tému

 

- schvaľuje:

a. program členskej schôdze

b. návrh termínového kalendára na rok 2019

c. návrh chovateľskej komisie bod 9a

d. návrh posunu bodu 9c do ďalšej členskej schôdze

e. navýšenie počtu platiacich členov nášho klubu na 500

f. návrh L.Baču o o zaradenie psa Bax Vlčí Démon do chovu bez absolvovania skúšky SVP1 a to tak, že mu schvaľuje jeden vrh

g. návrh Ľuboša Zarembu na zvýšenie právomoci CHK a to : na vyžiadanie CHK môže byť do chovu zaradený akýkoľvek jedinec čsv

 

Zapísala 15.08.2018 v Dolnom Kubíne   

Marcela Gábrielová (1. podpredseda KCHČSV SR)