Zápisnica z členskej schôdze, Mošovce, 12.8.2017

Zápisnica z členskej schôdze, Drienok - Mošovce 12.08.2017

Prítomní: 48          Podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Otvorenie  schôdze

Program:

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Predloženie správy o hospodárení klubu za rok 2016

5. Predloženie správy KRK za rok 2016

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2018

7. Predloženie správy o chove za rok 2016

8. Voľba výboru  pre nasledujúce obdobie

9. Návrh výboru o zmene členstva v klube

10. Návrh o zmene bonitačného poriadku

11. Návrh o povinnosti testovania DM a DW

12. Návrh na zmenu a úpravu poplatkov poradcom chovu pri kontrole vrhu

13. Rôzne

 

1.Voľba komisií:

Mandátová komisia: Ján Polóny, Alexandra Zahradníková, pani Čechová

za: 48, proti: 0, zdržali sa: 0

Volebná komisia: Ondrej Vavro, Dávid Vrtel, Jozef  Kristl

za: 47, proti: 0, zdržali sa: 1

Návrhová komisia:  Jana Dudiková,  Vladimír Popelka,  Jaroslav Žabka

za: 47, proti: 0, zdržali sa: 1

 

2.Voľba overovateľa zápisu

Overovateľ zápisu : Peter Turek

za: 48, proti: 0, zdržali sa: 0

 

3. Schválenie programu členskej schôdze

Program členskej schôdze bol doplnený a schválený.

za: 48, proti: 0, zdržali sa: 0

 

4. Predloženie správy o hospodárení klubu za rok 2016

Ekonómka klubu Miriam Pavlíková predložila správu o hospodárení za rok 2016 (viď. príloha). Zároveň podala návrh na zakúpenie inventára potrebného pri činnosti výboru: prenosná tlačiareň, externý harddisk a notebook.

 

5. Predloženie správy KRK za rok 2016

Kvôli neprítomnosti predsedu KRK Viktora Velikého nebola predložená správa KRK za rok 2016. Členská schôdza sa zhodla a ukladá týmto doterajšiemu predsedovi Viktorovi Velikému predložiť a zverejniť správu KRK za rok 2016 do 12.9.2017

 za: 47, proti: 0, zdržali sa: 1

                                                                                                           

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2018

Výbor predložil návrh plánu činnosti na rok 2018:

 

apríl                       Skúška vytrvalosti psa

máj 2018                zvod mladých a bonitácia východ (Pavlovce)

máj 2018                výcvikový víken

júl/august 2018      letný výcvikový tábor, členská schôdza, bonitácia a zvod,klubová výstava

september 2018    Skúška vytrvalosti psa na východe SK

október 2018         Skúška vytrvalosti psa na západe SK

október 2018          výcvikový víkend

november 2018      zvod mladých a bonitácia

december 2018      spoločná turistická akcia

za: 48, proti: 0, zdržali sa: 0

 

7. Predloženie správy o chove za rok 2016

Hlavná poradkyňa chovu, Janka Tarkaničová Brussová, vyhotovila  správu o chove za rok 2016, ktorú prečítala členka chovateľskej komisie Alexandra Zahradníková.

( viď príloha ).

Zároveň pani Zahradníková predniesla pred prítomnými členmi  prednášku o „ Probléme príbuznosti v chove ČSV “ ( viď príloha ).

 

8. Voľba výboru pre nasledujúce  obdobie: ( prítomných 47 členov )

Voľba  predsedu – návrh výboru: Ľuboš Zaremba

za: 45, proti: 0, zdržali sa: 2

 

Za predsedu KCHČSV SR na ďalšie obdobie bol zvolený Ľuboš Zaremba.

Voľba 1. podpredsedu - návrh výboru: Marcela Šlangová

za: 45, proti: 0, zdržali sa: 2

 

Voľba 2. podpredsedu - návrh výboru: Jana Dudiková

za: 45, proti: 0, zdržali sa: 2

 

Voľba hlavného poradcu chovu  - návrh výboru: Janka Brussová

za: 43, proti: 0, zdržali sa: 4

 

Voľba tajomníka – návrh výboru: Veronika Bognárová

za: 40, proti: 1, zdržali sa: 6

 

Voľba ekonóma  - návrh výboru: Miriam Pavlíková

za: 44, proti: 0, zdržali sa: 3

 

Voľba hlavného výcvikára – návrh výboru: František Bajana

za: 45, proti: 0, zdržali sa: 2

 

Voľba predsedu KRK  - návrh výboru: Zuzana Hroncová

za: 45, proti: 0, zdržali sa: 2

Voľba členov KRK –

návrh: Dominik Skurák

za: 45, proti: 0, zdržali sa: 2

 

                                      návrh: Alexandra Zahradníková

za: 45, proti: 0, zdržali sa: 2

 

9. Návrh výboru o zmene členstva v klube  ( prítomných 46 členov )

b. č 10.1 zmena statusu členstva

za: 2, proti: 29, zdržali sa: 13

 

10. Návrh o zmene bonitačného poriadku

Výbor predkladá Členskej schôdzi návrh na úpravu bonitačného poriadku v doplňujúcom znení:

„meranie bonitovaného jedinca môže vykonávať ktorýkoľvek člen bonitačnej komisie pod dohľadom posudzovateľa exteriéru FCI“.

b. č. 10.2 zmena bonitačného poriadku

za: 26, proti: 5, zdržali sa: 15

 

11. Návrh o povinnosti testovania DM a DW   ( prítomných 44 členov )

Výbor predkladá návrh členskej schôdzi na schválenie povinnosti testovania jedincov československého vlčiaka na DM / DW.  

Mimoriadne opatrenie, ktoré navrhla chovateľská komisia a výbor KCHČSV SR schválil 8.10.2016, ktoré v riadenom aj voľnom chove umožňuje schváliť len také spojenie, ktoré neumožní počatie a narodenie jedincov postihnutých známym a testovateľným dedičným ochorením, naďalej zostáva v platnosti pre jedince už chovné, ktoré nie sú testované a podieľajú sa na plemenitbe.

za: 40, proti: 1, zdržali sa: 3

 

12. Návrh na zmenu nákladov na cestovné poradcom chovu pri kontrole vrhu

Členka chovateľskej komisie Alexandra Zahradníková podala návrh na zmenu nákladov na cestovné pre poradcov chovu pri kontrolách vrhov na území SK a to takto:

·         Poplatok pre člena klubu za kontrolu vrhu klubovým poradcom chovu paušálne 50 €.

( Rušia sa doterajšie poplatky: 1,40€ riadený chov/šteňa alebo 4,20€ za voľný chov/šteňa a 16,60€ cestovné poradcovi chovu )

 

·         Poplatok pre nečlena klubu klubovým poradcom chovu paušálne 150 €.

( Rušia doterajšie poplatky: 4,20€ riadený chov/šteňa alebo 12,60€ voľný chov/šteňa a cestovné poradcovi chovu 49,80€ )

 

za: 42, proti: 0, zdržali sa: 2

 

13. Rôzne

Pán Oskar Dóra vyslovil myšlienku vytvorenia svetového klubu čsv, aby sa zjednotili podmienky chovania čsv a aby podmienky našej krajiny boli smerodajné aj pre iné krajiny. Takisto, aby sa zjednotili bonitačné karty.

Ľuboš Zaremba podal návrh na konečné zkompletizovanie archívu klubu a jeho následné umiestnenie v archívoch SKJ. Niektoré archívne dokumenty sa nachádzajú u pána Dóru.

Pán Polóny  žiadal o doplnenie propagačného materiálu.

 

Uznesenie

Členská schôdza            

 

- berie na vedomie:

správu o hospodárení za rok 2016

správu o stave chovu za rok 2016

-ukladá:

bývalému predsedovi KRK, Viktorovi Velikému, do mesiaca, teda do 12.9.2017, podať výboru správu KRK za rok 2016

výboru vytvoriť do 30 dní pracovnú skupinu pre úpravu stanov klubu KCHČSV a všetkých súvisiacich predpisov. Vytvorená skupina predloží návrh najneskôr do najbližšej členskej schôdze.

- schvaľuje:

a. program členskej schôdze

b. návrh termínového kalendára na rok 2018

c. bod 10.2 a bod 10.3

d. schvaľuje volebné výsledky

e. návrh A. Zahradníkovej na zmenu nákladov na cestovné pre poradcov chovu pri kontrolách vrhov na území SK na paušálnu sumu 50,-€

 

Záver:

Zapísala 12.08.2017 v Drienok - Mošovciach    

Marcela Šlangová (1. podpredseda KCHČSV SR)

 

                              

kategoria: