Zápisnica zo schôdze výboru, Dolný Kubín, 17.9.2017

Zápisnica

zo schôdze výboru 17.9.2017 Dolný Kubín Kemp Tilia Gaceľ

 

Prítomní:            Ľuboš Zaremba

                            Marcela Šlangová

                            Jana Dudíková

                            Ing. Veronika Bognárová

                            Ing. Jana Brussová

 

Za CHK:              Oskár Dóra

                             RNDr. Alexandra Záhradníková PhD.

 

Neprítomní:      Miriam Pavlíková

                           František Bajana

                           Ing. Zuzana Hroncová

 

Program:

1.       Kontrola uznesení

2.       Zmena stanov a zlúčenie chovateľského a bonitačného poriadku

3.       Termínový kalendár

4.       Zloženie CHK

5.       Schôdza CHK a aktívnych chovateľov

6.       Členstvo

7.       WEB stránka

 

1.       Kontrola uznesení: uznesení z členskej?

 

2.       Zmena stanov a zlúčenie chovateľského a bonitačného poriadku: Pán Oskár Dóra má pripravené nové znenie stanov. Do 17.10.2017 ich pošle všetkým členom výboru a CHK. Chovateľská komisia zasadne v čo najbližšom termíne a skompletizuje chovateľský a bonitačný poriadok. Následne ich prepošle na pripomienkovanie výboru. Ten má na pripomienkovanie  jeden mesiac formou konferenčnej alebo riadnej výborovej schôdze. Po skompletizovaní a pripomienkovaní  bude zvolaná mimoriadna členská schôdza.

 

3.       Termínový kalendár 2018: termínový kalendár bude upresnený po zverejnení termínov medzinárodných a oblastných výstav na stránke SKJ.

Ø  Január                        - SVP I ŠPANIELSKO s možným udelením CACT

Ø  21. Apríl                     - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT.

Ø  19. máj                       - Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Pavlovce

Ø  25. – 27. Máj              - Výcvikový víkend (lokalita bude upresnená)

Ø  16. Jún                       - Spoločná prechádzka: Miesto bude včas doplnené.

Ø  3.-12. august 2018    - Letný výcvikový tábor Mošovce.

·        4. August       - Klubová výstava

·        5. august        - Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov).

·        5. august        - Členská schôdza a voľby do výboru klubu.

·        7. august        - Orientačný beh

·        9. august        - spoločná prechádzka

·        10. August     - spoločná večerná prechádzka Dolným Kubínom

·        11. august      - Skúška z výkonu BH.

Ø  6. október               - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT.

Ø  19. – 21. október      - Výcvikový víkend (lokalita bude včas upresnená)

Ø  3. november              - Zvod mladých a bonitácia Horný Hričov (+ zvod chovných jedincov).

Ø  31. december            – silvestrovská prechádzka

 

 

4.       Zloženie CHK: pán Ľuboš Zaremba navrhol, aby CHK tvorili 3 stáli členovia a hostia. Navrhuje prizvať odborníka na genetiku alebo zootechnika pričom by títo nemuseli byť členovia klubu. Návrh bol osloviť odborníkov z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Tiež navrhuje viac zapojiť radových členov, najmä aktívnych chovateľov.

Termín na najbližšiu CHK sa dá vedieť 2 mesiace dopredu a bude pre členov CH záväzný, ak chcú byť naďalej členmi CHK. Na túto schôdzu sa pozvú aj aktívni chovatelia a čakatelia na poradcov chovu.

 

5.       Chôdza CHK a aktívnych chovateľov: výbor ukladá CHK zvolať aktívnych chovateľov (chovateľov, ktorí mali za posledné 3 roky aspoň 1 vrh) a pripraviť plán chovu na 5 rokov. Táto schôdza bude do 6 mesiacov odo dňa konania výborovej schôdze, z ktorej je táto zápisnica. Výbor zároveň navrhuje, aby každý chovateľ venoval jeden vrh klubu t.j., aby na krytie svojej suky použil psa, ktorého mu navrhne CHK.

 

6.       Členstvo: nových členov prijíma výbor, v prípade neprijatia sa môže uchádzač s odvolaním obrátiť na členskú schôdzu.

 

7.       WEB stránka: webovú stránku nášho klubu si vzala na starosť Jana Dudíková. Jej návrhom bolo ponechať súčasnú stránku, aktualizovať a prepracovať ju, taktiež ju pravidelne doplňovať. 

kategoria: