Zápisnica z členskej schôdze 5.8.2011

Z á p i s n i c a z členskej schôdze, ktorá sa konala 5. augusta 2011 v Hrabušiciach-Podlesku. Prítomní Podľa priloženej prezenčnej listiny Otvorenie schôdze Schôdzu otvoril privítaním prítomných členov predseda Oskár Dóra. Program

 1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 2. Schválenie programu členskej schôdze
 3. Správa o činnosti – 1. podpredseda
 4. Správa o hospodárení a nakladaní s fin. prostriedkami – ekonóm
 5. Správa o chove – predseda
 6. Správa KRK – člen KRK
 7. Návrh termínového kalendáru 2012 – 1. podpredseda
 8. Návrh plánu práce výboru a CHK KCHČSV SR v roku 2012 – predseda
 9. Návrh fin. zabezpečenia činnosti v roku 2012 – ekonóm
 10. Voľba predsedu KRK
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

 

 1. Voľba komisií Mandátová komisia – Ivan Matulák, Ivan Belko, Jozef Straka za: 28    proti: 0       zdržali sa: 0 Návrhová komisia – Vladimír Lieskovský, Jozef Maász, Anna Grandtnerová za: 28     proti: 0       zdržali sa: 0
 1. Schválenie programu členskej schôdze Program bol schválený. za: 28     proti: 0       zdržali sa: 0
 1. Správa o činnosti za rok 2010 Správu o činnosti predniesol I. podpredseda Mgr. Ondrej Vavro, viď. príloha zápisnice.
 1. Správa o hospodárení  a nakladaní s finančnými prostriedkami za rok 2010 Správu predniesla ekonómka Ing. Júlia Melkusová, viď. príloha zápisnice.
 1. Správa o chove za rok 2010 Správu predniesol Oskár Dóra, viď. príloha zápisnice.
 1. Správa Kontrolnej revíznej komisie za rok 2010 Správu KRK predniesla  členka KRK Libuša Čechová, viď. príloha zápisnice.
 1. Návrh termínového kalendára 2012  Návrh predniesol I. podpredseda Mgr. Ondrej Vavro, viď. príloha zápisnice.
 1. Návrh plánu práce Výboru a CHK KCHČSV SR na rok 2012 Návrh predniesol predseda Oskár Dóra.
 1. Návrh finačného zabezpečenia v roku 2012 - návrh rozpočtu na rok 2012 Návrh predniesla ekonómka Ing. Júlia Melkusová.
 1. Voľba predsedu KRK za odstupujúceho Jána Polónyho Za nového predsedu KRK bol členskou schôdzou zvolený Viktor Veliký. za: 28         proti: 0        zdržal sa: 1 Voľba 2. podpredsedu za odstupujúcu RNDr. Alexandru Zahradníkovú Za nového 2. podpredsedu bol členskou schôdzou zvolený Ing. Ján Richter za: 28         proti: 0        zdržal sa: 1
 1. Diskusia Hlavný poradca chovu – Do skončenia volebného obdobia preberá funkciu Hlavného poradcu chovu Oskár Dóra. Čipovanie psov od 1.1.12 Nákup čítačky čipov (zodpovedný: O. Dóra) multifunčkného zariadenia (zodpovedný: Ivan Belko) pre potreby Klubu Čakatelia na poradcov chovu – zorganizovať skúšky na poradcov chovu, spraviť nábor na čakateľov na poradcov chovu. Refundácia nákladov na telefón – zvýšenie sumy z 20 €/rok na 40 €/rok Web stránka Poďakovanie organizátorom Klubovej výstavy 2011 (L. Zaremba, Z. Melkusová, P. Garžík) Propagácia plemena – kalendár na rok 2012 (zodpovedný: Mgr. Ondrej Vavro) Brožúra k 30. výročiu založenia KCHČSV SR Organizovanie SVP na Východnom Slovensku Zvýšiť počet výcvikárov na LVT (zodpovedný: F. Bajana) Registrácia KCHČSV SR v ROYAL CANIN (zodpovedný: Z. Melkusová) Odstúpenie 2. podpredsedu – odovzdanie dokumentácie, pečiatok...
 1. Uznesenie Členská schôdza KCHČSV

        schvaľuje

 • výborom navrhnutý program členskej schôdze,
 • návrh rozpočtu a finančného zabezpečenia na rok 2012,
 • návrh termínového kalendára na rok 2012,
 • návrh plánu práce výboru a chovateľskej komisie na rok 2012,
 • voľbu predsedu KRK pána Viktora Veľkého,
 • voľbu 2. podpredsedu KCHČSV pána Ing. Jána Richtera,
 • zvýšenie refundácie poplatkov za používanie telefónu pre členov výboru na 40 eur,

berie na vedomie

 • prednesenú správu o činnosti,
 • správu o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami,
 • správu o chove,
 • správu KRK,
 • požiadavku na zmenu označovania šteniat z tetovania na čipovanie,

       ukladá

 • výboru KCHČSV zabezpečiť od roku 2011 čipovanie všetkých narodených šteniat vrátane materiálneho a finančného zabezpečenia,
 • výboru urýchlené zorganizovanie školenia a skúšok pre poradcov chovu,
 • výboru zrýchliť proces prechodu zo starej webovej stránky na novú,
 • výboru zintenzívnenie propagácie plemena,
 • výboru zefektívniť organizáciu bonitácii počas roka na plošnom princípe tak, aby bol v rámci roka pokrytý každý región Slovenska,
 • výboru kontaktovať výrobcu Royal Canin a prejednať možnosti spolupráce v oblasti sponzorstva a reklamy,
 •  výboru spracovať propagáciu k 30. výročia založenia KCHČSV formou tematickej brožúry,
 • dotknutým osobám, aby prebrali a odovzdali dokumentáciu v súvislosti s prechodom funkcie 2. podpredsedu do termínu dva týždne od konania tejto schôdze,
 • výboru zabezpečiť v rámci novej webovej stránky jednoznačnú oficiálnu elektronickú adresu pre členov výboru tak, aby bola zachovaná kontinuita s doterajšou elektronickou adresou.
 1. Záver

Zapísala: Zuzana Melkusová Bratislava 18. augusta 2011

kategoria: