Zápisnica z CHK 28.10.2017 Podlipníky

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie KCHČSV

 

28.10.2017 (Podlipníky)

 

Prítomní:                                   

Ing. Janka Brussová (Tarkaničová)

RNDr. Alexandra Záhradníková, PhD.

Mgr. Štefan Malík

Ing. Jozef Švaňa

 

Neprítomní:

MVDr. František Rosík - ospravedlnený

Roman Lacko - ospravedlnený

Oskár Dóra - ospravedlnený

 

Hostia:

Peter Krotkovský - zúčastnil sa

Milan Budaj - zúčastnil sa

Ľuboš Medvecký - nezúčastnil sa

Matej Španko (čakateľ na poradcu chovu) - zúčastnil sa

Roman Devečka (čakateľ na poradcu chovu) - nezúčastnil sa

Ľuboš Zaremba (čakateľ na poradcu chovu) - nezúčastnil sa

Ing. Zuzana Hroncová (čakateľ na poradcu chovu) - nezúčastnila sa

 

Program

  1. Privítanie členov chovateľskej komisie, čakateľov na poradcov chovu a hostí.
  2. Návrh kompletného programu schôdze CHK KCHČSV a podpísanie prezentačnej listiny.
  3. Prijatá žiadosť od p. Lukáša Baču o čakateľstvo na poradcu chovu.
  4. Váženie psov na bonitáciách a skúškach SVP pred štartom a po štarte, zároveň zapojenie študentov UVL Košice do skúmania úbytku hmotnosti a vplyvov na zmenu.
  5. Návrh na povinný zvod mladých od veku 6 mesiacov. Pri zvode sa môžu odhaliť prvé nedostatky spojenia rodičov šteňaťa a tým predísť budúcemu spojeniu a chovateľ aspoň môže vidieť výsledok svojej práce.
  6. Chovný plán na nasledujúce obdobie. Riadený a voľný chov.
  7. Bonitačná karta -  ujasnenie jednotlivých nedostatkov a chýb.
  8. Kríženci z Talianska na výstavách SKJ. Oficiálne vyjadrenie z ENCI.
  9. Rodokmeň vydaný v Srbsku s neplatnými údajmi (Kora). Oficiálne vyjadrenie z Kynolog.klubu.
  10. Diskusia

k bodu 1: splnené

k bodu 2: splnené

k bodu 3: CHK KCHČSV nemá námietky a berie žiadosť na vedomie. Uchádzač má povinnosť zaujímať sa o dianie v KCHČSV, pomáhať pri zvodoch a bonitáciách, vzdelávať sa, chodiť na kontroly vrhov s poradcom chovu, naštudovať si odbornú tému, ktorú prednesie na plánovanej akcii v najbližších rokoch, a pripravovať sa na záverečné skúšky.

k bodu 4:

Pripomienky od p.Dóru :

-          uvedené váženie jedincov nie je možné ohraničiť len behom !

-          dodnes nemáme vedomosti o ideálnej hmotnosti ČSV a to s všetkými súvislosťami

-          je vhodné sa zamyslieť nad hodnotením kondície ČSV, ktorá je  základom pre hmotnosť, ako návod používať metódy BCS dogs 

CHK KCHČSV navrhuje, aby sa váženie psov uskutočňovalo počas každej bonitácie, a zároveň sa zapíše do bonitačnej karty do poznámok. Pre bonitovaných psov je váženie povinné, pre zvodových psov dobrovoľné. Váha je už zakúpená klubom a bude použitá na najbližšej bonitácii dňa 4.11.2017 v Hornom Hričove. CHK predkladá výboru návrh o povinnosti vážiť psov aj na SVP.

Zapojenie študentov UVL Košice do skúmania úbytku/prírastku hmotnosti československého vlčiaka a vplyvov na zmenu kondície bude konzultované so školiteľmi UVL (diplomové práce).

Používanie metódy BCS dogs - navrhujeme, aby si rozhodcovia exteriéru naštudovali a v prípade skutočného záujmu začali aj používať hodnotiace skóre počas bonitácií a zapisovať do bon.karty. Predkladáme na zváženie výboru KCHČSV a prípadne členskej schôdzi.

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 5:

            Pripomienka od p.Dóru: Ak si chovateľ bude vyberať sám chovný pár, tak by som túto povinnosť zrušil, ale len doporučil.

            Pripomienka od p.Švaňu: Spolu s krycím listom zasielať aj manuál pre chovateľov.

CHK KCHČSV navrhuje, aby sa zvodu mladých mohli zúčastniť zvieratá až od 6 mesiacov dovŕšenia veku  (po výmene zubov) s platnými veterinárnymi očkovaniami. Zvod naďalej zostáva dobrovoľný.  Ale zároveň CHK navrhuje výboru klubu prehodnotiť zmenu v poplatkoch za zvod a bonitáciu so zvýhodnením pre zvodové zvieratá. Aby nastala motivácia pre chovateľov zúčastňovať sa zvodu dobrovoľne. Príklad: Ak sa mladý jedinec zúčastní zvodu, tak má poplatok za bonitáciu odpustený alebo zľavnený.

Manuál pre chovateľov sa vypracuje v najbližšom období, bude obsahovať informácie ako postupovať pri zápise šteniat do plemennej knihy, ako postupovať pri predaji a akým smerom viesť nových majiteľov.

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 6:

            Pripomienka od p.Dóru:

-           len pre riadený chov s dodržaním chovného plánu pre upevnenie a tvorbu chovných línii

-           voľný chov je možný ak sučka vykonala vrh v riadenom chove

CHK KCHČSV navrhuje, aby voľný chov bol možný iba v prípade, že suka mala svoj prvý vrh v riadenom chove. Týka sa to každej suky, nie chovnej stanice. Zároveň sa CHK ide zamerať na výberový chov, kde jedinci budú niesť vlčie znaky, podobenstvo a budú prínosom pre ďalší chov. Títo jedinci budú hlavne použití v riadenom chove.

K terajším chovným líniám sa urobí popis predstaviteľov, ktorí nesú charakteristické znaky. Do budúcna sa uvažuje o úplne nových líniách po mladších jedincoch. Pripravuje sa zmena CHP, ZP, BP a preto hovoriť o druhoch chovu na krátke obdobie je kontraproduktívne.

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 7:

            Pripomienka od p.Dóru:

-           v bonitačnej karte musí byť zapísaný skutkový stav s použitím kódu, ak sa uvedená chyba či nedostatok v tabuľke nenachádza, je potrebné ho zapísať v POZNÁMKE a doplniť pod novým označením a informovať o tom aj partnera z ČR

-           výklad vád, nedostatkov, ... je v ŠTANDARDE

CHK KCHČSV navrhuje, aby posudzovatelia exteriéru si naštudovali dôkladne posledný schválený štandard československého vlčiaka a aplikovali ho do bonitačnej karty. Zároveň aby bola bonitačná karta jasná pre všetkých majiteľov psov, ktorí sa zúčastňujú bonitácie alebo plánujú zúčastniť. Jedná sa hlavne o ujasnenie nedostatkov a chýb znižujúcich známku alebo vylúčenie psa z chovu.

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 8:

KCHČSV aj CHK boli oboznámení so situáciou blokovaných krížencov v Taliansku. Jedná sa o krížencov československého vlčiaka s vlkmi, s krížencami Saarloosovho vlčiaka a inými "podobnými vlku" typmi. Kontaktovali sme ENCI o oficiálne vyjadrenie a čakáme za výsledkom súdneho konania daných chovateľov v Taliansku. Očakávame vyšší záujem priamo od FCI po predložení jasných dôkazoch o krížení. Sme v situácii, kde môžeme toto dianie len sledovať a vyhnúť sa môžeme pochybným psom, len ich nepripustením do nášho chovu a vylúčením z klubom organizovaných výstav a akcií.

k bodu 9:

Po nahliadnutí rodokmeňa vydaného v Srbsku s neplatnými údajmi (Kora zo spojenia Garon spod Ďumbiera a Hermiona Oskár Dór) sme kontaktovali  a zároveň žiadali o oficiálne vyjadrenie Srbský kynologický klub (FCI). Odpoveď sa nám dostala okamžite a ideme postúpiť ďalšie kroky v prešetrení tohto rodokmeňa.

k bodu 10:

Milan Budaj mal poznámku, čo znamená v bonitačnej karte v Litve napríklad T1 a prečo je táto karta odlišná od našej. Odpoveďou môže byť, že nemáme jednotné bonitácie ani s Českou republikou a už vôbec nie so zahraničím. Pre zaujímavosť budeme žiadať o nahliadnutie iných bonitačných kariet.

 

Vypracovala Ing. Janka Brussová

Hlavný poradca chovu KCHČSV SR