ZÁPISNICA zo schôdze výboru dňa 17.3.2019, Rakovec

ZÁPISNICA

Zo schôdze výboru dňa 17.3.2019, Rakovec

 

Prítomní:         Ľuboš Zaremba,  Marcela Gabrielová, Miriam Pavlíková, Ing. Veronika Bognárová, Ing. Janka Brussová  

Neprítomní:     Ing. Jana Dudíková, František Bajana,Ing. Zuzana Hroncová

Program:

  1. Kontrola uznesení.
  2. Návrh Miriam Pavlíkovej na zmenu výšky členského.
  3. Aktualizácia dodatku k členskej prihláške (GDPR).
  4. Doplnenie indexov o zmenách do jednotlivých poriadkov.
  5. Stretnutie CHK a členov so záujmom o chov.
  6. Pripraviť oslavu 30. výročia uznania plemena.
  7. Rozvrhnutie programu tábora.
  8. Miriam Pavlíková
  9. Uchovávanie genetického materiálu
  10. Návrh výboru k skúške SVP

 

1. Kontrola uznesení 17.9.2017

-             Zmena stanov a zlúčenie chovateľského a bonitačného poriadku – čiastočne splnené

-             Termínový kalendár – splnené

-             Zloženie CHK – predseda CHK schôdzu zvolal a zmeny nenastali. Boli prizvaní hostia.   

-             Schôdza CHK a aktívnych chovateľov – nesplnené   

-             Členstvo – splnené  

-             Web stránka – čiastočne splnené

 

2. Návrh ekonómky Miriam Pavlíkovej spracovať návrh pre členskú schôdzu na zmenu výšky členského, nakoľko  momentálne členské sa dlhú dobu nemenilo, je ešte z obdobia pred zavedením EURa a nereflektuje  zvýšenie cien na organizovanie akcií a celkového chodu klubu.

Výbor sa zjednotil predbežne na 30 EUR pre bežného člena, manželské členské 45 EUR, 5 EUR pre dôchodcu a študenta denného (strednej školy/ dennej formy VŠ.

 

3. Aktualizácia dodatku k členskej prihláške o GDPR o ochrane osobných údajov – zodpovedná osoba Ing. Jana Dudíková.

 

4. Doplniť indexy o zmenách do jednotlivých poriadkov. Na návrh je potrebné zadefinovať doplňujúce zmeny do jednotlivých poriadkov klubu, tým sprehľadniť čo bolo na ktorej členskej schôdzi schválené, zmenené a následne doplnené do poriadkov. Napríklad: Zmena hodnotenia povahy bola pojednávaná v roku 2014 v bode 16. Za touto zmenou bude napísané (ČS 16/2014), prípadná zmena bude dopísaná ako (aktualizované ČS 10/2019).

Zodpovedná osoba: Ing.Veronika Bognárová

 

5. Stretnutie CHK a členov so záujmom o chov. Výbor navrhuje dva termíny. Jeden na východe počas víkendovej bonitácie v Pavlovciach, a druhý následne na to na západe alebo v strede. Na východe bude na stretnutí Ing. Janka Brussová ako zástupca CHK a na západe a strede MVDr. František Rosík.

 

6. Pri príležitosti 30. výročia uznania plemena pripraviť sprievodné akcie, pozvať hostí na špeciálnu výstavu.

 

7. Rozvrhnutie programu tábora.

Piatok (9.8.2019)          - Klubová výstava ČSV s CAC/CAJC

Sobota (10.8.2019)      -  Špeciálna výstava s CAC/CAJC

Nedeľa (11.8.2019)      - členská schôdza

Pondelok (12.8.2019) - zvod mladých a bonitácia

Utorok (13.8.2019)      - orientačný beh (Marcela Šlangová dohodne s Jankom Polónym)

Streda (14.8.2019)       - spoločná prechádzka

Štvrtok(15.8.2019)       - výcvik a voľný program

Piatok (16.8.2019)       - výcvik a voľný program

Sobota (17.8.2019)      - skúška BH/VT

Nedeľa (18.8.2019)      - koniec tábora

 

Výcvik bude prebiehať od pondelka do piatku.

Zabezpečenie výcvikára na výcvik na BH/VT a rozhodcu na skúšku má na starosť výcvikový referent klubu František Bajana- zodpovedný Ľuboš Zaremba.

Zabezpečiť výcvikára na každodenný výcvik.

 

8. Miriam Pavlíková.

Chovateľská komisia a výbor KCHČSV SR prejednali nežiadúce krytie suky Bella Ezer Miracle Mia.

Dňa 17.4.2018 chovateľka písomne e-mailom informovala chovateľkú komisiu, že došlo k nežiadúcemu krytiu suky pravdepodobne jej vlastným psom Cullenom Miracle Mia a narodili sa 10.2.2018 neplánovane 2 suky a 2 psy z tohto spojenia. CHK konštatuje, že u tohto spojenia je možné vydať rodokmene len po doložení paternity a zároveň stanovuje zákaz chovu pre ChS Miracle Mia na 1 kalendárny rok, pokutu za dodatočné odporúčanie na párenie a nutné uchovnenie rodičov daného vrhu na najbližšej bonitácii po dovŕšení vekovej hranice. Tento návrh sa prerokoval vo výbore s kladným vyjadrením.

 

9. Vyriešiť ako uchovávať genetický materiál do budúcnosti.

 Nájsť laboratórium a veterinára, ktorý by odoberal psom spermie a následne ich uchovával pre použitie v budúcnosti.

Kvalitne odobrané, spracované a zmrazené semeno od našich chovných psov je devíza pre náš chov do budúcnosti (dlhodobé uskladnenie). Ak máte kvalitného chovného jedinca, počas života mu môžete odobrať a zmraziť semeno a použiť ho aj o niekoľko rokov (10, 20, 50, 100), čo znamená, že jeho genetický materiál je možné použiť v plemenitbe dávno po jeho smrti. Klub bude mať snahu zazmluvniť oslovené laboratórium a viesť databázu zmrazených dávok. Platí len pre chovných psov, ktorí počas života kryli prirodzeným spôsobom.

 

10. Návrh výboru, aby mohlo byť možné skúšku vytrvalosti psa ( SVP I) ako podmienku k chovnosti ČSV nahradiť inou pracovnou skúškou – BH /VT a vyššie. Nechať možnosť majiteľom čsv rozhodnúť sa, ktorú z pracovných skúšok, potrebných  k uchovneniu, si vyberú.

V.B.

M.G.

J.B.

Ľ.Z.

M.P.

kategoria: