Zápisnica zo schôdze výboru 6.2.2010

Z á p i s n i c a

     zo schôdze výboru, ktorá sa konala 6. februára 2010 v Trnave.

Prítomní 

 Oskár Dóra
 Mgr. Ondrej Vavro
 RNDr. Alexandra Zahradníková
 Ing. Jozef Švaňa
 František Bajana
 Zuzana Melkusová

Neprítomní: Ospravedlnení:       

 Ján Polóny
 Ing. Júlia Melkusová                      

Otvorenie zasadnutia

      Schôdzu otvoril privítaním prítomných predseda klubu Oskár Dóra.

Program:

  1. Kontrola plnenia úloh a uznesení zo schôdze výboru 5.12.2009

         - pripravenosť bonitácie v H. Hričove

         - pripravenosť výcvikového víkendu

2.  Personálne obsadenie klubových výstav

3.  Vyhodnotenie klubových akcií z roku 2009

4.  Návrh na úpravu poriadkov klubu

5.  Rôzne - návrh na zmenu veterinára na vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov

          - návrh na vykonanie návštevy prof. Dianovského na

            Katedre genetiky Univerzity veterinárneho lekárstva 

            v Košiciach

          - vlastná žiadosť o vyradenie M. Miklánkovej z

            klubovej členskej základne.

6.  Uznesenie

7.  Záver

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení zo schôdze výboru 5.12.2009

bod 1.:

      Výbor poveruje II. podpredsedu osloviť Margo Peron a požiadať o možnosť upravovať termínový

      kalendár KCHČSV SR na portály www.wolfdog.org

bod 2.:

      Rozpočet bol predložený ekonómom KCHČSV SR.

bod 5.:

      Plán práce KRK KCHČSV SR bol predložený predsedom KRK KCHČSV SR.

bod 6.:

      Správa bola predložená II. podpredsedom KCHČSV SR.

bod 7:

7.1   Splnené.

7.2   Splnené.

7.3   Refundácia nákladov čiastočne vyplatená.

7.4   Nesplnené, termín do konca februára 2010.

7.5   Návrh web stránky bol zaslaný I. podpredsedom KCHČSV SR.

7.6   Návrh obsahu Spravodaja bol predložený I. podpredsedom KCHČSV SR.

7.7   Zatiaľ v riešení. KCHČSV SR zorganizuje školenie merania psov pre rozhodcov výkonu, počas zvodu a bonitácie 6.3.2010 v Hornom Hričove.

7.8   V platnosti.

7.9   Predložené II. podpredsedom KCHČSV SR.

7.10  V platnosti

2. Personálne obsadenie klubových výstav

XIV. Európska výstava československého vlčiaka

KCHČSV SR poveruje II. podpredsedu - organizáciou výstavy

                                   - zabezpečením personálneho obsadenia výstavy

                                   - zakúpiť tabule a mazátko pre potreby vedúceho kruhu.

  1. kruh - suky - rozhodca Oskár Dóra, vedúci kruhu Mgr. Ondrej Vavro, zapisovateľ Veronika Bognárová
  2. kruh - psi - rozhodca Jana Tomešková, vedúci kruhu Martin Kollár, zapisovateľ RNDr. Alexandra Zahradníková, Frederika Karellová

     Súťaže - rozhodca Oskár Dóra

     BOB - rozhodca Jana Tomešková

KCHČSV SR poveruje tajomníka o zakúpenie vysačiek na výstavu.

 

3. Vyhodnotenie klubových akcií v roku 2009

KCHČSV SR poveruje ekonóma vyhodnotiť všetky náklady na jednotlivé akcie organizované KCHČSV SR (tábor, výstavy, bonitácie, SVP)

4. Návrh na úravu poriadkov klubu

Predseda klubu Oskár Dóra predložil návrh na zmeny v CHP:

- vykonať zmenu CHP čl. 13a.c.

- porovnať CHP čl. 14 s ZP čl.17 a zjednotiť výklad

- vypracovať "Smernicu pre hodnotenie" – CHP čl. 15

- spracovať návrh na dočasnú úpravu CHP čl. 22 – Druhy chovu

- dopracovať CHP čl. 29b. – podľa uznesenia členskej schôdze

- upraviť CHP čl. 40

- doplniť CHP čl. 42

- doplniť do CHP : chovateľ poskytuje trvale informácie o svojich odchovoch

  HPCH pre potreby vedenia podružnej Plemennej knihy psov 

- návrh metodiky postupu pre zápis jedinca do "Registra chovných jedincov"

- doplniť do skúšobného poriadku meranie a váženie psov pred a po ukončení

  skúšky

- zákaz vývozu celých vrhov

5. Rôzne

5.1 Návrh na zmenu veterinára na vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov

 - predseda KCHČSV žiada predložiť zmluvu s MVDr Ivanom Karpjakom.

 - II. podpredseda vyslovil návrh na rontgenovanie lakťových kĺbov.

5.2 Návrh na vykonanie návštevy prof. Dianovského na Katedre genetiky Univerzity veterinárneho

     lekárstva v Košiciach.

  - KCHČSV SR poveruje chovateľskú komisiu vycestovať za prof. Dianovským do Košíc.

5.3 Vlastná žiadosť o vyradenie M. Miklánkovej z klubovej členskej  základne.

 - KCHČSV vyradenie schvaľuje.

 - poveruje tajomníka klubu písomne informovať M. Miklánkovú

5.4 I.podpredseda informoval výbor KCHČSV SR o porušení chovateľského  poriadku M. Dvoranom.

6. UZNESENIE

K bodu 1.:

Kontrola plnenia úloh a uznesení zo schôdze výboru 5.12.2009 :

1./ splnené

2./ splnené

3./ splnené

4./ nesplnené

     NT: 06.03.2010 H. Hričov

     Zodpovedný : Ing. Švaňa

5./ splnené

6./ splnené

7./        7.1. trvale platné

            7.2. trvale platné

            7.3. čiastočne splnené

            7.4. nesplnené

                 - vysvetliť dôvod stretnutia a dohodnúť termín

                   NT : 02/2010

            7.5. splnené

            7.6. čiastočne splnené, obsah spravodaja bol predložený

            7.7. úloha v riešení

                - zvolať do H. Hričova všetkých posudzovateľov výkonu a

                  zaškoliť ich na meranie výšky  

            7.8. trvale platná

            7.9. čiastočne splnené

            7.10. nesplnené

                - vyzvať predsedu inventarizačnej komisie Janka Polónyho.                      

Pripravenosť výcvikového víkendu 

- miesto pre ubytovanie účastníkov je zabezpečené

- odmena pre školiteľa je zapracovaná do rozpočtu

- školiteľovi sa vyplatí odmena : návrh 50 EURo + strava 

- potvrdenie o spolupráci

- v nedeľu zabezpečí výcvik Mgr. Štefan Malík

- prípravu spoločnej večere v sobotu zabezpečí p. Lubo Soják

K bodu 2.:

Personálne obsadenie klubových výstav

XIV. EURÓPSKA VÝSTAVA  ČESKOSLOVENSKÉHO VLČIAKA

Rozhodcovia:               Jana Tomešková (psy, BOB)

                                      Oskár Dóra (suky, súťaže)

K bodu 3.:

Vyhodnotenie klubových akcií z roku 2009

- vykonať finančný audit klubových akcií za rok 2009

  Zodpovedný : ekonóm, II. podpredseda, HPCH

  Termín : do ďalšej schôdze výboru

K bodu 4.:

Návrh na úpravu poriadkov klubu

- vykonať zmenu CHP čl. 13a.c.

- porovnať CHP čl. 14 s ZP čl.17 a zjednotiť výklad

- vypracovať "Smernicu pre hodnotenie" – CHP čl. 15

- spracovať návrh na dočasnú úpravu CHP čl. 22 – Druhy chovu

- dopracovať CHP čl. 29b. – podľa uznesenia členskej schôdze

- upraviť CHP čl. 40

- doplniť CHP čl. 42

- doplniť do CHP : chovateľ poskytuje trvale informácie o svojich odchovoch HPCH pre potreby vedenia

   podružnej Plemennej knihy psov 

- návrh metodiky postupu pre zápis jedinca do "Registra chovných jedincov"

- doplniť do skúšobného poriadku meranie a váženie psov pred a po ukončení  skúšky

- zákaz vývozu celých vrhov

K bodu 5.:

Rôzne

- návrh na zmenu veterinára na vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov - predložil Mgr. Ondrej Vavro.

- návrh na vykonanie návštevy prof. Dianovského na Katedre genetiky Univerzity veterinárneho lekárstva  

  v Košiciach - predložil Mgr. Ondrej Vavro.

- vlastná žiadosť o vyradenie M. Miklánkovej z klubovej členskej základne.

- I.podpredseda informoval výbor KCHČSV SR o porušení chovateľského poriadku M. Dvoranom.

 

Zapísala: Zuzana Melkusová

 

kategoria: