Zápisnica zo schôdze výboru 7.5.2011

Z á p i s n i c a 

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 7. mája 2011 v Šamoríne.

Prítomní      
Oskár Dóra
Mgr. Ondrej Vavro
RNDr. Alexandra Zahradníková
Ing. Júlia Melkusová
Zuzana Melkusová

Neprítomní:
Ing. Jozef Švaňa
František Bajana
Ján Polóny

 

  1. Testy DM – Daniela Čílová

Výbor KCHČSV SR poveruje Chovateľskú komisiu doriešiť spoluprácu s Danielou Čílovou vo veci odoberania vzoriek a testovania choroby DM.

  1. Disciplinárne opatrenie - pozastavenie chovu na 2 roky chovateľa Radomíra Rosíka naberá platnosť, keďže nebolo podané odvolanie.
  2. Bola podaná žiadosť na vysvetlenie porušenia bonitačné poriadku ČR počas bonitácie Klubu chovateľov československého vlčiaka ČR v Jevišoviciach.
  3. Schválené žiadosti o prebonitovanie psov Luk Radov dvor (dĺžka ucha) a Aslaan Lupus Ardor. Náhradný termín bol stanovený na bonitáciu počas výcvikového tábora v Hrabušiciach dňa 6. augusta 2011.
  4. Termínový kalendár:
  • Stretnutie na Muráni – 1.polovica júna (nástup v sobotu, koniec v nedeľu)

zodpovedný Oskár Dóra

  • Letný výcvikový tábor

31.7.2011 – Klubový výstvava – posudzovateľ: J. Jedlička (O. Dóra-v prípade vačšieho počtu prihlásených psov)

6.8.2011 – Zvod a bonitácia – posudzovateľ Oskár Dóra

7.8.2011 – Členská schôdza KCHČSV SR (voľba 2.podpredsedu, člena KRK, člena výboru)

Výcvik – zodpovedný František Bajana

Skúšky pre čakateľov na Poradcov chovu – chovateľská komisia

  1. Návrh na upravenie bonitačného poriadku – v prípade že majiteľ psa chce opakovať bonitáciu povahy, nebude potrebné znova premeriavať psa – návrh zmeny pripraví Oskár Dóra
  2. Web stránka

Bola schválená suma 900,- firme Aurus na vytvorenie nového webového portálu.

  1. Boli schválení noví členovia, viď príloha.

Zapísala: Zuzana Melkusová

kategoria: