Zápisnica z členskej schôdze 13.8.2005

Z á p i s n i c a
z členskej schôdze, ktorá sa konala 13. augusta 2005 - Trusalová

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program
1. Uvítanie – predsedníčka klubu Doc. Ing. Kollárová CSc.
2. Voľba komisií
3. Správa o činnosti – I. podpredseda Ľ. Medvecký
4. Správa o chove – hlavný poradca chovu M. Budaj
5. Správa o hospodárení – ekonómka klubu L. Čechová
6. Plán práce na rok 2005 - Doc. Ing. Kollárová CSc.
7. Správa KRK – Doc. Ing. Kollárová CSc.
8. Návrh rozpočtu na rok 2005
9. Diskusia
10. Záver

K bodom 2. – 8. boli predložené materiály, ktoré sú prílohou zápisnice.

Diskusia
Žiada o navýšenie finančných prostriedkov pre stretnutia chovateľskej
komisie

– chovateľská komisia má predložit návrh činností a koľko finančných
prostriedkov bude na svoju činnosť potrebovať

- skúšky poradcov chovu navrhuje vykonať vo februári 2006
Libuša Čechová navrhla poskytovať odmenu tým, ktorí organizujú letný tábor,
a to už za tento rok

RNDr. Bognárová – doriešiť uznanie SVP ako podmienky pre udelenie medzinárodného
šampióna krásy

Doc. Ing. Kollárová CSc. – navrhla usporiadať X. európsku výstavu ČSV v Marci 2006

Pán Behúl – navrhol spolupracovať pri propagácii plemena s tlačou a televíziou, napr.
v regiónoch

RNDr. Bognárová prisľúbila skúsiť kontakt s reláciou Halali

Mgr. Klaudia Dedíková – návrhla usporiadať skúšky z výkonu v rámci klubu – po
diskusii sa táto otázka uzatvorila s návrhom usporiadať klubový prebor vo výkone
podľa oficiálneho skúšobného poriadku – doriešením boli poverení výcvikári

RNDr. Glosová – navrhuje poskytnúť členom klubu skúšobné poriadky, s komentárom
k jednotlivým skúškam a metodickými pokynmi

Ing. Filo – návrh na odmenu pre pána Jána Polónyho za dlhoročnú prácu s deťmi
v sume pobytu na Trusalovej

Libuša Čechová – návrhla jednorazovú odmenu

Oskár Dóra – inú formu odmeňovania, napr. poplatok rodičov detí, ktoré
sa takýchto akcií zúčastňujú

Libuša Čechová – návrh na uzatváranie písomných dohôd s pozvanými výcvikármi
v budúcnosti

RNDr. Bognárová – propagačné trička, mikiny, vesty – výbor dostal za úlohu
dať spracovať nášivky a samolepky

Oskár Dóra – je ochotný zabezpečiť samolepky – návrh predloží na mailovú adresu
Alexandry Zahradníkovej – saschia@host.sk

Doc. Ing. Kollárová CSc. informovala o situácii ohľadom krížencov v ČR – kanadská
vlčica s NO – česká strana zatiaľ neoznámila nič konkrétne my znova pošleme list, aby oznámili, čo
sa s krížencami deje

Margo Peron – Polsko – informovala o zmene poriadkov v českom klube – v tom zmysle, že kríženci nemôžu byť v plemennej knihe zapísaní
Oskár Dóra navrhol napadnúť túto záležitosť u FCI cez SPZ

Uznesenie

Členská schôdza berie na vedomie:
prednesené správy podľa priložených materiálov
Členská schôdza ukladá výboru
- zabezpečiť usporiadanie skúšok poradcov chovu vo februári 2006
- udeliť odmenu organizátorom letného tábora vo výške celého
pobytu (ubytovanie+ strava)
- zabezpečiť oficiálne preklady Skúšobného poriadku pre FCI
- požiadať výcvikárov, aby spracovali metodické pokyny pre
záujemcov o výcvik
- dodať členom klubu – záujemcom o výcvik -skúšobné poriadky
skúšok z výkonu s metodickými pokynmi
- zabezpečiť konanie neoficiálnu súťaž vo výkone v rámci letného tábora

Členská schôdza schvaľuje
- rozpočet na rok 2005
- termín X.európskej výstavy ČSV v marci 2006

kategoria: