Zápisnica z členskej schôdze 12.8.2006

Z á p i s n i c a
z členskej schôdze, ktorá sa konala 12. augusta 2006 – Trusalová


Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o činnosti klubu za rok 2005
4. Správa o hospodárení klubu za rok 2005
5. Správa o chove
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie
7. Plán práce na rok 2007
8. Návrh rozpočtu na rok 2007
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver


1. Otvorenie schôdze
Schôdzu otvorila predsedníčka klubu, ktorá privítala prítomných členov klubu, ako i hostí.
Hosťom bol predseda KCHČSV v ČR p. Ing. Skoupý.
Bola zvolená návrhová komisia v zložení: RNDr. Soňa Bognárová, Roman Devečka, Elena Glosová

2. Kontrolu uznesení urobila predsedníčka klubu
- zabezpečiť usporiadanie skúšok poradcov chovu - nesplnené, preložené na
september 2006.
- Udeliť odmenu org. tábora – splnené.
- Zabezpečiť oficiálne preklady skúšobného poriadku – splnené
- Spracovanie metodických pokynov pre výcvik – nesplnené
- Dodať záujemcom o výcvik skúšobné poriadky z výkonu s metodickými
pokynmi – nesplnené
- Zabezpečiť konanie neoficiálnej súťaže vo výkone – nesplnené

3. Správa o činnosti klubu za rok 2005
Správu predniesol I. podpredseda klubu p. Ľuboš Medvecký Správa je súčasťou zápisnice.

4. Správa o hospodárení klubu za rok 2005
Správu predniesla ekonómka klubu p. Libuša Čechová. Správa je súčasťou zápisnice.

5. Správa o chove
Správu predniesol hlavný poradca chovu p. Milan Budaj. Je súčasťou zápisnice.

6. Správa kontrolnej a revíznej komisie
Správu predniesol člen KRK p. Ján Polóny. Je súčasťou zápisnice.

7. Plán práce na rok 2007
Plán predniesla predsedníčka klubu doc. Ing. E. Kollárová CSc.. Je súčasťou zápisnice.

8. Návrh rozpočtu na rok 2007
Návrh predniesla predsedníčka klubu. Do návrhu žiadal predseda chovateľskej komisie doplniť výdaj 10 000.-sk na zorganizovanie zvodu plemenníkov. Zorganizovaním zvodu plemenníkov bol poverený predseda chovateľskej komisie p. Oskár Dóra s hlavný poradca chovu p. Milan Budaj.

9. Rôzne
Tajomníčka klubu RNDr. Mária Glosová informovala členov klubu o jednaniach v Kynologickej rade.

10.Diskusia
- Viacerí členovia klubu / Čechová, Dóra / hovorili o malom počte vrhov a tým i malých počtov zvierat zúčastňujúcich sa bonitácii v Senici, Košiciach
a Hornom Hričove. Z tohto dôvodu dali návrh, aby v roku 2007 bola len jedna bonitácia a zvod a to v rámci letného tábora, na ktorej sa zúčastňuje najviac
zvierat. Návrh bol prijatý. P. Radomír Rosík bol proti rušeniu bonitácii.
- P. Mgr. Malík, p. RNDr. Bognárová – pri príprave zvodu plemenníkov pripraviť i fotodokumentáciu plemenníkov- poverená zabezpečením je chovateľská
komisia.
- P. Ing. Skoupy požiadal klub o znovuzaslanie textu zmluvy o spolupráci medzi KCHČSV SR a KCHČSV v ČR. – zaslaním je poverená tajomníčka klubu.
- P. Dóra diskutoval o nefunkčnosti webovej stránky klubu – informáciu o obnovení zmluvy podala p. RNDr. Saša Záhradníková, II. podpredsedníčka
klubu. O práci na stránke informovala i p. Margo Peron, ktorá sa podujala spolu so svojími spolupracovníkmi stránku sfunkčniť.
- Predsedníčka klubu vyzvala predsedu KCHČSV v ČR p. Ing. Skoupeho, aby vysvetlil členom klubu riešenie situácie nepovoleného kríženia v Čechách. P.
predseda sa vyjadril, že ďalšie zapisovanie potomkov tohto kríženia do plemennej knihy nie je možné. Rozhodne o tom konferencia.
- P. Čechová – návrh, aby ten kto pripravuje súťaže pre deti v rámci letného tábora bol finančne odmenený – návrh neprešiel, z rozpočtu klubu budú
i naďalej financované ceny pre účastníkov.
- Členovia klubu navrhli, aby budúca členská schodza bola v dopoludňajších hodinách, lebo popoludní už niektorí odchádzajú domov.

11. Návrh uznesenia
Návrhová komisia predložila členskej schôdzi návrh uznesenia, ktoré vyplynulo z predchádzajúceho jednania.

Uznesenie č. 1.

Členská schôdza berie na vedomie:
- Správu o činnosti klubu v r. 2005
- Správu o hospodárení klubu v r. 2005
- Správu o chove ČSV v roku 2005
- Správu KRK
Členská schôdza schvaľuje:
- Plán práce na r. 2006 a 2007
- Návrh rozpočtu na rok 2006 a 2007

Uznesenie č. 2.

Členská schôdza ukladá chovateľskej komisii vypracovať návrh metodiky, programu a zabezpečenia zvodu plemenníkov v priebehu letného tábora v r. 2007 a predložiť ho na schválenie výboru. Termín: 30.09.2006

Uznesenie č. 3.

Členská schôdza ukladá tajomníčke klubu RNDr. Glosovej, aby zaslala aktuálne znenie návrhu zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi KCHČSV SR a KCHČSV v ČR spolu so zápisom z jednania, kde bola zmluva odsúhlasená , na oficiálnu adresu KCHČSV v ČR a tiež na adresu Ing. Karla Skoupeho. Termín: 20.08.2006

Uznesenie č. 4.

V roku 2007 KCHČSV SR usporiada len jednu bonitáciu , ktorá bude počas letného tábora. Uznesenia boli hlasovaním prijaté, jeden bol proti, dvaja sa zdržali hlasovania.

Ad. 11. Na záver predsedníčka klubu poďakovala výboru za spoluprácu a popriala výboru i všetkým členom klubu pevné zdravie a úspech v práci.

RNDr. M. Glosová

kategoria: