Zápisnica z členskej schôdze 3.8.2007

Z á p i s n i c a
z členskej schôdze, ktorá sa konala 3.augusta 2007 – Geravy, Slovenský Raj.

Prítomní
Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba mandátnej komisie
4. Správa o činnosti – Ľuboš Medvecký
5. Správa o hospodárení – Libuša Čechová
6. Správa o chove – Milan Budaj
7. Správa revíznej a kontrolnej komisie – Ján Polóny
8. Plán práce a rozpočet do konca r. 2008 – doc. Ing. Emília Kollárová CSc.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Voľby
12. Výsledky volieb
13. Uznesenie

1. Otvorenie
Schôdzu otvorila p. doc. Ing. E. Kollárová CSc., predsedníčka klubu KCHČSV SR, ktorá privítala prítomných členov klubu.

2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení urobila predsedníčka klubu doc. Ing. E. Kollárová CSc.

Uznesenie č. 2 – vypracovanie návrhu metodiky , programu a zabezpečenia zvodu
plemenníkov v priebehu letného tábora v r.2007 a predložiť ho na schválenie výboru – chovateľská komisia – nebolo splnené

Uznesenie č. 3 - zaslanie návrhu zmluvy medzi Klubom ČR a SR – termín splnený

Uznesenie č. 4 – jedna bonitácia v r. 2007 – splnené

3. Voľba mandátnej komisie
Bola zvolená:

mandátna komisia v zložení:
predseda - p. Grantnerová Anna
členovia - Zwanzigerová, Mgr. Vavro Ondrej

volebná komisia v zložení:
predseda – Oskar Dóra
členovia - Nagy Ladislav, Juraj Polónsky

návrhová komisia v zložení:
preseda – RNDr. Soňa Bognárová
členovia – Roman Devečka, Mgr. Števo Malík

4. Správa o činnosti
Správu o činnosti klubu predniesol Ľ. Medvecký, viď. príloha zápisnice

5 . Správu o hospodárení
Správu o hospodárení predniesla Ľ. Čechová, viď. príloha zápisnice

6. Správa o chove
Správu o chove – predniesol Milan Budaj, viď. príloha zápisnice
Pozn. p. Doc.Ing. E. Kollárovej – aby všetci chovatelia platili za krytie poplatky!

7. Správa revíznej a kontrolnej komisie
Predniesol Ján Polóny, viď. príloha zápisnice

8. Plán práce a rozpočet do konca r. 2008
Predniesla doc. Ing. E. Kollárová CSc. , viď. príloha zápisnice

9. Rôzne
Doc. Ing. E. Kollárová CSc. oboznámila prítomných
a) minulý mesiac bola kynologická rada, na ktorej bol zvolený opätovne ako
predseda Štefan Štefík.

Bola odsúhlasená zároveň aj dotácia pre klub KCHČSV SR v sume 20 000,- Sk.

Schvaľoval sa nový štatút – rada + členovia sa zaoberali návrhom zmeny štatútu,
bod č.2, ktorý v konečnom dôsledku nebol schválený

b) zosúladenie stanov klubov so stanovami kynologickej rady, t.j. Volebné obdobie
sa predlžuje z 3 na 5 rokov (dané aj do uznesenia)

c) Krmivo Nutra Nuggets – dodávateľ mal záujem o sponzorstvo pri väčších
odberoch krmiva – podľa ich zmluvy

Členovia boli oboznámení, nikto neprejavil záujem
RNDr. Mária Glosová oboznámila prítomných, že máme 4 nových členov

Oskar Dóra – predseda chovateľskej komisie navrhuje:
a) doplniť do kalendára akcií – vykonanie skúšok poradcov chovu, nakoľko sa všetci skúšok nezúčastnili
návrh: Výstava ČSV v Nitre
b) Stanovy KCHČSV SR – pre neúplnosť zapracovat do štatútu
- podmienky možností vzdania sa funkcie predsedu klubu
- náplň práce členov klubu
- uvádzať dátum do každých aktualizovaných stanov
Doc. Ing. E. Kollárová CSc. informovala o skúškach poradcu chovu zo dňa 2.8.2007,
viď. Príloha zápisnice

RNDr. Soňa Bognárová informovala o vzniku nového klubu v Belgicku

10. Diskusia.
Ján Polóny
a) dotlačiť propagačný materiál v Sj verzii Z: Červeňanská L.
b) Návrh – zorganizovanie školenia (odbernej prednášky) pre členovv KCHČSV SR

Doc. Ing. E. Kollárová CSc.
a) chovateľská komisia nedodala, podľa Zápisnice zo dňa 12.8.2009 z Trusalovej,
Uznesenie č. 2, vypracovaný návrh metodiky, programu a zabezpečenia zvodu plemenníkov v priebehu letného tábora 2007 a predložiť ho na schválenie výboru
b) Internet
nakoľko nie je dokončená internetová stránka, členovia navrhujú dať si urobiť novú, zistiť cenové kalkulácie. A. Zahradníková rozpošle návrh štruktúry, na
základe ktorej sa dajú vypracovať cenové kalkulácie a zabezpečí doplnenie rozpočtu

RNDr. Mária Glosová- navrhuje
a) členovia klubu zistia vhodné lokality pre letný tábor na r. 2008 ( Trusalová,
Hronec, N.M.n/Váhom- Javorina) a zároveň aj cenové kalkulácie.
b) termín tábora zosúladiť s klubom v ČR

Mgr. Ondrej Vavro
návrh zmeny trasy – lokality na beh v r.2008, v prípade, že niekto z členov pozná trasu
vhodnú na beh, bude informovať klub.

11.,12. Voľby a výsledky volieb
Predseda volebnej komisie – Oskár Dóra
Hlasovanie - Návrh / schválené:
kandidát na predsedu KCHČSV SR – doc. Ing. Emília Kollárová CSc.
celk. počet: 24
Za: 23
Proti:0
Zdržal sa:1

Doplňujúci návrh Mgr. Š. Malíka:
Miklánková Marcela bude navrhnutá do kandidátky klubu namiesto neho.
celk. počet: 24
Za: 14
Proti:2
Zdržal sa:8

kandidáti na členov výboru KCHČSV SR – Ľuboš Medvecký, RNDr. A. Zahradníková,
Budaj Milan, Marcela Miklánková, Lívia Červeňanská, Ing. Júlia Melkusová / schválené:
celk. počet: 24
Za: 20
Proti:0
Zdržal sa:4

Doplňujúci návrh:
za vyškrtnutie z kandidátky p. Behúľa, namisto neho – L. Čechová
celk. počet: 24
Za: 22
Proti:0
Zdržal sa:2

Kandidáti za členov KRK
- predseda: Ján Polóny / schválené:
- členovia: Libuša Čechová, Pavol Ľupták
celk. počet: 24
Za: 21
Proti:0
Zdržal sa:3

Hlasovanie prebehlo v prítomnosti volebnej komisie a členov KCHČSV a vyššie uvedné
návrhy boli schválené (vid. uznesenia).

13. Uznesenie
Návrhová komisia predložila členskej schôdzi návrh uznesenia, ktoré vyplynulo
predchádzajúceho jednania:

KCHČSV schvaľuje:
c) Správu o činnosti Klubu v roku 2006
d) Výsledok kontroly uznesení ČS z augusta 2006
e) Správu o finančnom hospodárení Klubu v roku 2006
f) Správu o chove v roku 2006
g) Správu KRK

KCHČSV ďalej schvaľuje:
- Plán práce Klubu do konca roku 2008
- Rozpočet Klubu na rok 2008
KCHČSV prijíma nasledujúce uznesenia:
Zmena dĺžky volebného obdobia z 3 na 5 rokov – schválené, volebné obdobie v trvaní 5rokov

Výbor Klubu zabezpečí:
- doplnenie kalendára o termín skúšok poradcov chovu T:j2007
- doplnenie štatútu o komisie, spôsob odvolania/odstúpenia predsedu klubu T: 31.12.2007
- všetky novo vydávané predpisy opatriť dátumom vydania a platnosti T: odteraz
- Výbor Klubu v roku 2008 zabezpečí pre svojich členov odborné prednášky o chove ČSV
- ČS určuje chovateľskej komisii nový termín na splnenie uznesenia z predchádzajúcej
ČS – pripraviť návrh metodiky a organizačného zabezpečenia zvodu plemenníkov T: koniec októbra 2007
- ČS ukladá nasledovným členom klubu zistiť možnosti a podmienky organizovania letného tábora v roku 2008: Vavro – Holubyho chata, Veľká Javorina; Bezovec, Budaj – Hronec, Medvecký – Trusalová T: do 30.9.2007
- Výbor Klubu zabezpečí vypracovanie návrhu štruktúry web stránky Klubu, zistí cenové ponuky na vytvorenie web stránky špecializovanou osobou alebo firmou a následne doplní rozpočet klubu o túto položku. T: 30.9.2007

KCHČSV schvaľuje:
- Doc. Ing. Emíliu Kollárovú CSc. do funkcie predsedu KCHČSV SR
- Jána Polónyho do funkcie predsedu KRK KCHČSV SR
- Členov výboru KCHČSV SR:

Ľuboš Medvecký
RNDr. Alexandra Záhradníková
Milan Budaj
Marcela Miklánková
Ing. Júlia Melkusová
Lívia Červeňanská
- členov KRK: Libuša Čechová, Pavol Lupták

Senec 12.augusta 2007

kategoria: