Zápisnica z členskej schôdze 8.8.2008

Z á p i s n i c a
z členskej schôdze, ktorá sa konala 8.augusta 2008 - Hronec

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba mandátnej komisie
4. Správa o činnosti – Ľuboš Medvecký
5. Správa o hospodárení – Ing. Júlia Melkusová
6. Správa o chove – Milan Budaj
7. Správa revíznej a kontrolnej komisie – Ján Polóny
8. Plán práce
9. Návrh rozpočtu – doc. Ing. Emília Kollárová CSc.
10. Návrh na zmenu
-štatútu
-chovateľského, bonitačného a zápisného poriadku
-návrh chovateľskej komisie
-poplatkov
11. Diskusia
12. Uznesenie

1. Otvorenie
Schôdzu otvorila p. doc. Ing. E. Kollárová CSc., predsedníčka klubu KCHČSV SR, ktorá privítala prítomných členov klubu.
Prítomní: podľa priloženej zápisnice

2. Kontrola uznesení
Doplnenie kalendára o termín skúšok poradcov chovu - splnené
Doplnenie štatútu o komisie, spôsob odvolania/odstúpenia predsedu klubu - splnené
Všetky novo vydávané predpisy opatriť dátumom vydania a platnosti – priebežne
Výbor klubu v roku 2008 zabezpečí pre svojich členov odborné prednášky o chove ČSV – nesplnené
Pripraviť návrh metodiky a organizačného zabezpečenia zvodu plemenníkov - nesplnené
Letný tábor 2008 – splnené
Výbor klubu zabezpečí vypracovanie návrhu štruktúry web stránky Klubu, zistí cenové ponuky na vytvorenie web stránky špecializovanou osobou alebo firmou a následne doplní rozpočet klubu o túto položku - splnené

3. Voľba mandátnej komisie
Bola zvolená:
mandátna komisia v zložení:
predseda – Mgr. Vavro,
členovia - Dedík, Ing. Švaňa

návrhová komisia v zložení:
preseda – RNDr. M. Glosová
členovia – Ivan Matulák, Jaromír Žabka

4. Správa o činnosti
Správu o činnosti klubu predniesol Ľ. Medvecký, viď. príloha zápisnice

5. Správu o hospodárení
Správu o hospodárení predniesla Ing. J. Melkusová, viď. príloha zápisnice

6. Správa o chove
Správu o chove – predniesol Milan Budaj, viď. príloha zápisnice
Pozn. p. doc.Ing. E. Kollárovej CSc.– aby všetci chovatelia platili za krytie poplatky!

7. Správa revíznej a kontrolnej komisie
predniesol Ján Polóny, viď. príloha zápisnice

8. Plán práce do konca r. 2009
predniesla doc. E. Kollárová CSc., viď. príloha zápisnice

9. Návrh rozpočtu
predniesla doc. E. Kollárová CSc., viď. príloha zápisnice

10. Návrh na zmeny v CHP, BP, ZP a štatútu
Zneny boli navrhnuté a odsúhlasené na schôdzi. Výsledky hlasovania sú ma konci zápisnice ako príloha.

Návrh poplatkov: Študenti a dôchodcovia budú platiť členské v sume: 20,- SK
Stravné pri organizovaní akcii klubu 100,- SK
SVP 500,- Sk rozhodca,300,- SK pomocníci na trati a členovia komisie (maxim. počet osôb
– 5)
Bonitácie, zvod – posudzovateľ: 500,- SK , dvaja členovia: 300,- SK
Výstava rozhodca 600,- SK, vedúci kruhu 500,- SK, dvaja zapisovatelia 250,- SK
Za: 28, proti: 0, zdržali sa: 4

Pri chovateľskom poriadku treba ešte vypracovať štatistiku – časy behu a zároveň pripraviť nové tlačivo pre potvrdenie behu na 40km - pre členov, ktorí nebežia skúšku ale beh potrebujú pre zaradenie do chovu.
Za: 28, proti: 0, zdrzali sa: 4

11. Diskusia
1/ informácie o Svetovej výstave
2/ informácie zo spoločnej schôdze KCHČSV SR v ČR
3/ informácie ohľadne poistenia cez SPZ
4/ informácie o poplatkoch členov v klube
5/ zabezpečiť č. u. Klubu na formulároch, týkajúcich sa akcií

12. Uznesenie

1/ Členská schôdza berie na vedomie:
· Správu o činnosti klubu v r. 2007
· Správu o chove
· Správu o hospodárení
· Správu KRK
· Plán práce na rok 2009
· Informáciu o svetovej výstave psov v r. 2009 a o propagácii nášho plemena na nej
· O stretnutí so zástupcami KCHČSV SR
· O zasadnutí Kynologickej rady SPZ a možnosti kolektívneho pistenia členov klubu na
škodu spôsobenú psom

2/ Členská schôdza schvaľuje:
· Zmenu názvu štatútu činnosti orgánov klubu na Vnútorné smernice činnosti orgánov klubu
· Zmeny vo vnútornej smernici orgánov klubu podľa predložených návrhov so schválenými doplnkami
· Zmeny v bonitačnom, zápisnom a chovateľskom poriadku podľa predložených návrhov so schválenými doplnkami
· Výšku poplatkov v klube

3/ Členská schôdza neschvaľuje:
· Návrh zmeny názvu KRK na dozornú radu
· Návrh zmeny v chovateľskom poriadku : podmienkou zaradenia do chovu pre úspešné absolvovanie behu na 40km zmeniť na „úspešné absolvovanie SVP“

4/ Členská schôdza poveruje:
· výbor klubu zapracovať schválené zmeny vo Vnútornej smernici činnosti orgánov klubu v CHP, ZP a BP s uvedením platnosti a dodať tieto materiály platiacim členom klubu. T: 31.10.08
· výbor klubu vypracovať náplne mandátovej, volebnej a návrhovej komisie T: 31.12.08
· Výbor klubu zabezpečením propagácie plemena na Svetovej výstave psov v r. 2009
· P. O. Dóru predložiť výboru požiadavky na software pre vedenie klubovej plemennej knihy
· P. L. Červeňanskú zabezpečovaním webovej stránky klubu informáciami o činnosti výboru
· P. Mgr. O. Vavru zabezpečovaním webovej stránky klubu po stránke informatívnej – o činnosti klubu, akciách...atď
· P. Mgr. O. Vavru ako predsedu redakčnej rady doplnením rady o 2 členov
· P. Mgr. O. Vavru dodaním návrhu požiadaviek na štruktúru webovej stránky klubu – predložiť výboru

Senec, 20.septembra 2008
 

kategoria: