Zápisnica z členskej schôdze 06.08.2023, Dolný Kubín

Dňa 06.08.2023 sa konala členská schôdza v Dolnom Kubíne.

Program člensej schôdze zaslaný členom:

1. Voľba komisií
2. Voľba overovateľa zápisu
3. Schválenie programu členskej schôdze
4. Voľba 2.podpredsedu
    Návrh výboru: X
5. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2022
6. Predloženie správy KRK za rok 2022
7. Predloženie správy o chove za rok 2022
8. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2024
9. Kontrola plnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou
10. Návrh na zmenu SVP
11. Návrh na zmenu stanov
12. Rôzne

 

Zápis z členskej schôdze - viď príloha

Prítomní - viď príloha / prezenčná listina

Správa KRK - viď príloha

Správa o hospodáraní - viď príloha

kategoria: