Zápisnica zo schôdze výboru 24.9.2011

Z á p i s n i c a

 

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 24.9.2011 v Trnave.

 

Prítomní:        

Oskár Dóra

Mgr. Ondrej Vavro

Ing. Júlia Melkusová

František Bajana

Bc. Zuzana Melkusová

Hosť

Filip Hlaváček

Program:

1. Kalendár akcií

2. Web-stránka

3. Rôzne

 

  1. Kalendár akcií

Výcvikový víkend v Chtelnici 4-6.11.2011, zodpovedný: František Bajana – poslať program

- vybaviť povolenia (Z. Melkusová)

Zvod mladých a bonitácia 4.11.2011, bonitačná komisia: Dóra, Rosík, Melkusová

Decembrová turistická akcia – silvestrovský výstup 31.12.2011, miesto zatiaľ neurčité

Skúšky na poradcov chovu (zistiť termín, ktorý bude vyhovovať všetkým čakateľom a skúšajúcim)

 

  1. Web-stránka

- nahodiť najnovší chovateľský poriadok, posledná zmena v Trusalovej 2009

- zverejniť Stanovy, vnútornú smernicu, zmluvu s KCHČSV ČR...

- uviesť aktuálny stav klubových predpisov podľa prijatých Uznesení členských schôdzi

- zodpovedný: Mgr. Ondrej Vavro

 

  1. Rôzne

30. výročie Klubu v roku 2012

- pouvažovať o programe

- brožúra-informačný leták o činnosti, histórii klubu/vlčiakoch (Z.Melkusová)

- rozdávať ocenenia – plakety, poháre, medaily ...(pouvažovať komu, začo...)

Logo klubu

- osloviť ľudí, nech pošlú návrhy, zverejniť výzvu na web-stránke

- zodpvedný: Mgr. Ondrej Vavro

Multifunkčná tlačiareň

- cca 200,- , laserová, čierna

Redakčná rada na stránke

- zatiaľ: O.Vavro, Z.Melkusová, F.Hlaváček

Stretnutie s predstaviteľmi talianského klubu

- informácie podal Oskár Dóra

Žiadosť o výnimku
- v súlade s CHP Výbor KCHČSV SR udelil výnimku na jedno párenie pre sučku
Conny Polárni vlk

Kalendár na rok 2011

- nástenný kalendár, výber fotiek formou voľby ľudí
- zodpovedný: Z. Melkusová

Úradný preklad zmluvy s CCLC

- povinnosť vykonať úradné preklady zmluvy, jednak návrh zo strany CCLC, ako aj konečnú verziu zmluvy

- zodpovedný: Oskár Dóra

Schválenie výdavkov

Výbor KCHČSV SR schválil výdavky spojené s vykonaním služobnej cesty štatutárnych zástupcov na rokovanie so zástupcami CCLC, ktoré sa uskutočnilo v Serrmazzoni dňa 10.9.2011

Medzinárodný skúšobný poriadok pre SVP

I. podpredseda podal informáciu o doručení návrhu Medzinárodného skúšobného poriadku, ktorý predkladá Mgr. Adrian Dreisig k posúdeniu a schváleniu

 

 

Zapísala: Zuzana Melkusová

5.10.2011 Bratislava

 

kategoria: