Zápisnica zo schôdze výboru 19.2.2012

 

Z á p i s n i c a

 

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 19.2.2012 v Topoľčiankach.

 

Prítomní:

Oskár Dóra

Ing. Ján Richter

Ing. Júlia Melkusová

Bc. Zuzana Melkusová

Program:

1. Zmluva s Klubom chovateľov čsv v Taliansku

2. Termínový kalendár KCHČSV SR na rok 2012

3. Rôzne

 

1. Zmluva s Klubom chovateľov čsv v Taliansku

Úprava a doplnenie zmluvy – gramatické pripomienky a štylizácia. Zabezpečiť úradný preklad zmluvy do anglického jazyka.

Zodpovedný : Oskár Dóra.

 

2. Termínový kalendár KCHČSV SR na rok 2012

Letný výcvikový tábor
- záväzná objednávka do rekreačného zariadenia Podlesok v Hrabušiciach v termíne 8/201

- zodpovedný: Zuzana Melkusová

Klubová výstava ČSV

- pri príležitosti 30. výročia založenia Klubu chovateľov československého vlčiaka venovaná Františkovi Rosíkovi – posudzovateľ Štefan Štefík,

- v prípade väčšieho počtu prihlásených jedincov zabezpečiť druhého rozhodcu (S. Bognárová, alebo F. Rosík)

- zodpovedný : Ing. Ján Richter

Výcvikový víkend 20.-22.4.2012 Varín

- zodpovedný : František Bajana

Zvod mladých a bonitácia 31.3.2012 H. Hričov

- uskutoční sa len v prípade prihlásenia minimálne 10 jedincov na bonitáciu.

Zodpovedný: Zuzana Melkusová

 

3. Rôzne

Umiestniť na web stránku banner sponzora www.bemada.sk

- zodpovedný Mgr. Ondrej Vavro.

Zosúladenie Klubových poriadkov so všetkými prijatými uzneseniami.

- zodpovedný Mgr. Ondrej Vavro.

Nové logo KCHČSV SR
- dať vytvoriť viacero návrhov – informovať členskú základňu

- zodpovední: Ing. Ján Richter, redakčná rada

- termín: 31.4.2012

Prijatie nových členov

 

Zapísala: Zuzana Melkusová

29.2.2012

 

 

kategoria: