Zápisnica zo schôdze výboru 18.12.2011

 

Z á p i s n i c a

 

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 18.12.2011 v Trnave

 

Prítomní:

Oskár Dóra

Mgr. Ondrej Vavro

Ing. Ján Richter

Ing. Júlia Melkusová

František Bajana

Bc. Zuzana Melkusová

Hosť :

Viktor Veliký

 

Program:

1. Zmluva s Klubom chovateľov čsv v Taliansku

2. Schôdza predstaviteľov KCHČSV SR a KCHČSV ČR

3. Termínový kalendár KCHČSV SR

4. Klubová web-stránka

5. Rôzne

 

 1. Zmluvy s Klubom chovateľov čsv v Taliansku (C.C.L.C)

  Dopracovať dodatky a zmeny v zmluve, odsúhlasiť členmi výboru a úradne preložiť do anglického jazyka. Zmluva sa bude podpisovať pri príležitosti XVI. Európskej výstavy v Taliansku.
  - zodpovedný: Oskár Dóra
  - termín: 2/2012

 

 1. Schôdza predstaviteľov KCHČSV SR a KCHČSV ČR

  Zápis zo schôdze poslať všetkým členom výboru a dopracovať pripomienky k zápisu. Zápis vyhotovuje Karel Skoupý, zverejniť na webe.

 1. Termínový kalendár KCHČSV SR

  Doplnenie a zmena termínového kalendára KCHČSV SR na rok 2012:

 •  24.3.2012 XVI. Európska výstava čsv Taliansko
 • 31.3.2012 Zvod mladých a bonitácia H. Hričov – v prípade záujmu (min.počet prihlásených psov - 10 na bonitáciu)
 • 20. - 22.4.2012 Výcvikový víkend

 • 1.5.2012 Výstup na Veľkú Javorinu

 • 5.5.2012 Skúška vytrvalosti psa Šamorín

 • 19.5.2012 Zvod mladých a bonitácia východné Slovensko

 • 9. - 10.6.2012 Turistická akcia

 • 4. - 12.8.2012 Letný výcvikový tábor

 • 5.8.2012 Klubová výstava čsv pri príležitosti 30.výročia založenia Klubu chovateľov čsv venovaná Františkovi Rosíkovi

 • 10.8.2012 Členská schôdza

 • 11.8.2012 Zvod mladých a bonitácia

 • 6.10.2012 Skúška vytrvalosti psa Šamorín

 • 26. - 28.10.2012 Výcvikový víkend

 • 10.11.2012 Zvod mladých a bonitácia Horný Hričov

 1. Klubová web-stránka
  Boli predložené pripomienky a návrhy na úpravu a doplnenie klubovej web-stránky.
  - zodpovedný: Mgr. Ondrej Vavro
  - termín: čo najskôr

 2. Rôzne

- 30.výročie:

     - pripraviť brožúru o chove, o plemene navrhnúť program „oslavy 30. výročia“ - 5.8.2012

     - zodpovedný: Oskár Dóra

     - termín: 5/2012

- zistiť na SPZ podmienky zaradenia do zoznamu chovných jedincov:

   - zodpovedný: Oskár Dóra

    - termín: čo najskôr

- podnety na úpravu Klubových poriadkov

 

zapísala: Zuzana Melkusová

17.2.2012 Bratislava

 

 

kategoria: