Zápisnica zo schôdze výboru 11.3.2012

 

Z á p i s n i c a

 

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 11. marca 2012 v Trnave.

 

Prítomní: 

Oskár Dóra

Mgr. Ondrej Vavro

Ing. Ján Richter

Ing. Júlia Melkusová

Zuzana Melkusová

Hosť:

Viktor Veliký

 

Program:

 1. Organizácia dopravy na XVI. Európsku výstavu a podpisovanie zmluvy s C.C.L.C. v Taliansku.

 2. Termínový kalendár 2012 (Bonitácia H.Hričov, LVT, výcvikový víkend, turistická akcia).

 3. Klubová mailová adresa.

 4. 30. výročie založenia KCHČSV.

 5. Úhrady od členov.

 6. Termín skúšok na poradcov chovu.

 7. Podnet od KCHČSV ČR – určenie otcovstva vrhu Y Crying wolf (Issar Kollárov dvor).

 8. Medzinárodný skúšobný poriadok pre Skúšku vytrvalosti psa.

 9. Úprava úradného prekladu zmluvy s C.C.L.C.

 10. Návrh na odobratie vzoriek na DNA testy (M. Kytýrová).

 11. Návrh na udeľovanie titulu Slovenský klubový šampión (Ľ. Zaremba).

 12. Organizácia Skúšky vytrvalosti psa na východnom Slovensku.

 

1. Organizácia dopravy na XVI. Európsku výstavu a podpisovanie zmluvy s C.C.L.C. v Taliansku.

Bola odsúhlasená suma 500,- € všetkými prítomnými členmi výboru na

dopravu do Talianska.

 

2. Termínový kalendár 2012.

Zvod mladých a bonitácia H. Hričov 31.3.2012:

- zloženie bonitačnej komisie: MVDr. František Rosík, Oskár Dóra, Zuzana Melkusová.

- povolenie na konanie akcie – zodpovedný: F. Bajana

- delegovanie posudzovateľa – zodpovedný: Z. Melkusová

Výcvikový víkend 20. - 22.4.2012:

- zodpovedný: F. Bajana

- informovať členov výboru v akom stave je organizačne zabezpečený výcvikový víkend: termín 14.3.2012

Turistická akcia:

- zmena termínu konania akcie na 16. - 17.6.2012

- zodpovedný: O. Dóra

Letný výcvikový tábor Hrabušice 6. - 12.8.2012:

- Klubová výstava: posudzovateľ: RNDr. Soňa Bognárová, v prípade veľkého počtu prihlásených jedincov bude posudzovať aj druhý posudzovateľ: Oskár Dóra.

- Zvod mladých a bonitácia: posudzovateľ: RNDr. Soňa Bognárová

- prednášky počas LVT

- turistická akcia sa uskutoční v stredu 8.8.2012

- výcvik: osloviť výcvikára Milana Mihoka, zodpovedný: F. Bajana

- členská schôdza 10.8.2012: oznam o blížiacich sa voľbách do výboru KCHČSV SR na klubovú web stránku.

 

3. Klubová mailová adresa.

Bola založená oficiálna klubová emailová adresa: csv.klub@gmail.com, na ktorú bude mať prístup tajomníčka KCHČSV SR.

 

4. 30. výročie založenia KCHČSV.

Osloviť zahraničné kluby chovateľov československého vlčiaka a kluby slovenských národných plemien o blížiacom sa jubileu, 
- zodpovedný: J. Richter.

Brožúra – informačný leták o plemene.
- zodpovedny: Z. Melkusová, návrh rozposlaný členom výboru na schválenie (termín: 20.3.12). Bola schválená cena  391,20 € s DPH za 1000 kusov.

Brožúra o chove.
- zodpovedný: O. Dóra, návrh predloží počas výcvikového víkendu v apríli.

Nové logo KCHČSV SR, zverejniť na web stránku výzvu pre členov KCHČSV SR, v prípade zájmu môžu posielať svoje návrhy. Návrhy sa zverejnia na sociálnej sieti Facebook a členovia vyberú najlepší návrh.
- zodpovedný: O. Vavro

 

5. Úhrady od členov KCHČSV SR.

Zverejniť na web stránku žiadosť pre majiteľov chovných psov, aby uhradili poplatky za zahraničné krytia za posledných 5 rokov.

Zverejniť na web stránke zoznam členov, ktorí majú zaplatené členské za rok 2011. 

- zodpovedný: J. Melkusová

 

6. Termín skúšok na poradcov chovu.

Zverejniť na web stránke podklady pre čakateľov na poradcov chovu a podmienky pre záujemcov, ktorí sa chcú stať čakateľmi na poradcov chovu.
- zodpovedný: O. Dóra, termín: 17.3.2012.

 

7. Podnet od KCHČSV ČR – určenie otcovstva vrhu Y Crying wolf (Issar Kollárov dvor).

Vyžiadať povolenie od majiteľa psa Issar Kollárov dvor na odobratie vzorky DNA pre potreby testu paternity.

- zodpovedný: O. Vavro.

 

8. Medzinárodný skúšobný poriadok pre Skúšku vytrvalosti psa.

Zorganizovať stretnutie všetkých rozhodcov pre Skúšku vytrvalosti psa počas SVP, ktorá sa uskutoční 5.5.2012 v Šamoríne. Dopracovať medzinárodný skúšobný poriadok.
- zodpovedný: O. Vavro.

 

9. Úprava úradného prekladu zmluvy s C.C.L.C.

Boli predložené právne pripomienky k úradnému prekladu zmluvy. Potrebné prepracovanie úradného prekladu zmluvy. Zodpovedný: O. Dóra.

 

10. Návrh na odobratie vzoriek na DNA testy (M. Kytýrová).

Bolo odsúhlasenie odobranie DNA vzoriek vybraných plemenníkov členmi výboru pre potreby výskumu.

 

11. Návrh na udeľovanie titulu Slovenský klubový šampión (Ľ. Zaremba).

Predložený návrh udeľovania titulu Slovenský klubový šampión. Treba prepracovať podmienky udeľovania titulu. 
- zodpovedný: J. Richter v spolupráci Ľ. Zarembu

 

12. Organizácia Skúšky vytrvalosti psa na východnom Slovensku.

Bola navrhnutá trasa pre Skúšku vytrvalosti psa na východnom Slovensku. Je nutné aby trať schválil vedúci skúšky/rozhodca pre SVP.
- zodpovedný: O. Vavro

 

 

Zapísala: Bc. Zuzana Melkusová

Bratislava 14. marca 2012 

kategoria: