Zápisnica zo schôdze výboru 2.9.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 2.9.2012 Banská Bystrica

 

Prítomní:

Bc. Mgr. Monika Benkovičová
Ing. Ján Richter
Ing. Mária Kajaničová
František Bajana
Miriam Pavlíková
Ľuboš Zaremba

Hostia:

Viktor Veliký
Mgr. Ondrej Vavro
Ing. Zuzana Melkusová
Oskár Dóra

 

Pogram:

1. Termín mimoriadnej členskej schôdze,
2. navrhnutie kandidátov,
3. spracovanie archívu bonitačných kariet,
4. ďalší postup s tvorcom predchádzajúcej klubovej stránky,
5. uznanie pochybenia pri SVP1 (Frederika),
6. mimoriadna kontrola vrhu (Milan Budaj),
7. zverejnenie zmluvy s Talianskom,
8. kalendár na budúci rok,
9. stretnutie chovateľov -konzultácia chovného plánu,
10.SVP1 Trebišov
11.Žiadosť udelenia výnimky k páreniu jedincov Helena Oskar Dór x SibilasSibadrinisVilkans
12. Žiadosť o dodatočné vydanie krycieho povolenia pre vrh Grey spod Ďumbiera x Cäsar von der Wolffschleife
13. Regionálne rozdelenie poradcov chovu
14. Prijatie nových členov
15. Nákup vybavenia potrebného pre bonitácie
16. Termínový kalendár na rok 2013
17. Definovanie prístupu do archívu
18. Preverenie vyplatenia 150€ za tvorbu databázy Oskárovi Dór

 1. Mimoriadna členská schôdza
 • Odsúhlasený termín počas výcvikového víkendu 28.10.2012
 • Do 9.9.2012 sa ujasní lokalita – zodpovedný František Bajana
 • Do 16.9.2012 odoslať pozvánky členom klubu s volebným právom – zodpovedná Monika Benkovičová
 1. Navrhnutie kandidátov
 • Výbor navrhuje kandidátov:

Predseda – Oskár Dóra

Ekonóm – Tomáš Pataky

 1. Spacovanie archívu bonitačných kariet
 • Výbor odsúhlasil:
 • Prístup poradcu chovu na webstránku
 • Spracovanie chovných skupín– Zodpovedná Mária Kajaničová
 • Zverejnenie do 2.10.2012
 1. Ďalší postup s tvorcom predchádzajúcej klubovej stránky
 • Po doručení návratky od komplexrealu, predseda ju postúpi právnikovi
 1. Uznanie pochybenia pri SVP1 (Frederika)
 • Pochybenie uznané, výbor schválil vrátenie poplatku 17€, skúška sa dodatočne neuznáva
 • Vyjadrenie pripraví a zašle Viktor Veliký a do 15.9.2012
 1. Mimoriadna kontrola vrhu (Milan Budaj)
 • Hlavný poradca chovu pripraví návrh do 9.9.2012 a pošle výboru na chválenie.
 • Hlavný poradca chovu napíše menovanému vyjadrenie návrhu, že pokiaľ preukáže testom paternity pôvod daného vrhu, klub daný vrh zapíše, inak vrh nebude uznaný.
 1. Zverejnenie zmluvy s Talianskom
 • Monika Benkovičová do 9.9. oskenuje zmluvy s Talianskom a s Českom a zašle na zverejnenie na klubovej stránke.
 1. Kalendár na budúci rok
 • Tomáš Pataky v čo najkratšom čase pripraví a zašle výboru návrh kalendára na rok 2013.
 • Ak ho výbor odsúhlasí, bude vydaný pod hlavičkou klubu na náklady menovaného.
 • Má obsahovať: termíny klubových akcií, termíny výstav SKJ, krátky opis plemena (história, charakteristika...), každý pes môže byť iba na jednej fotografii
 • Ak výbor kalendár neschváli, bude sa postupovať ako minulý rok – tj. hlasovanie prostredníctvom sociálnej siete Facebook
 1. Stretnutie chovateľov – zaradenie do skupín
 • Neoficiálne, informatívne, počas výcvikového víkendu 26-28.10.2012 – Zodpovedná Mária Kajaničová
 • Požiadať SPZ, aby do registru chovných jedincov bolo možné pridať iba psov, ktorí majú splnené všetky podmienky určené KCHČSV
 1. SVP1 Trebišov
 • Viktor Veliký vybaví všetky povolenia týkajúce sa SVP1 do 15.9.2012
 1. Žiadosť udelenia výnimky k páreniu jedincov Helena Oskar Dór x SibilasSibadrinisvilkans
 • Výbor výnimku schvaľuje
 1. Žiadosť o dodatočné vydanie krycieho povolenia pre vrh Grey spod Ďumbiera x Cäsar von der Wolffschleife
 • Výbor schvaľuje dodatočné vydanie krycieho listu
 • Výbor udeľuje napomenutie za nedodržanie chovateľského poriadku Lukášovi Bačovi – Zodpovedný Ľuboš Zaremba
 1. Regionálne rozdelenie poradcov chovu
 • Výbor prideľuje regióny poradcom chovu:

Košický a Prešovský kraj – Ing. Janka Tarkaničová

Banskobystrický a Žilinský – Mgr. Malík Štefan, Ing. Švaňa Jozef

Trenčiansky, Nitriansky, Bratislavský, Trnavský- Oskár Dóra, MVDr. František Rosík

 • Do 30.9.2012 sa určí chovateľská komisia (5 ľudí) – Zodpovedná Ing. Mária Kajaničová
 1. Prijatie nových členov
 • Peter Krotkovský  a Breza sa prijímajú.
 • Tajomník zašle potvrdenie o prijatí
 1. Nákup vybavenia potrebného pre bonitácie
 • František Bajana zabezpečí a odovzdá hlavnému poradcovi chovu
 1. Termínový kalendár na rok 2013
 • V čo najkratšom čase zostaviť a poslať na SPZ a požiadať o dotáciu pre národné plemená
 1. Definovanie prístupu do archívu
 • Prístup do archívu majú iba členovia výboru
 1. Preverenie vyplatenia 150€ za tvorbu databázy Oskárovi Dór
 • Zodpovedná Ing. Júlia Melkusová
kategoria: