Zápisnica z členskej schôdze 10.8.2012

Z á p i s n i c a

ktorá sa konala 10. augusta 2012 v Hrabušiciach-Podlesku.

Prítomní Podľa priloženej prezenčnej listiny

Zahájenie schôdze Schôdzu otvoril privítaním prítomných členov predseda Oskár Dóra.

Program

 1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 2. Voľba overovateľov zápisov
 3. Schválenie programu členskej schôdze
 4. Správa o činnosti – 1. podpredseda
 5. Správa o hospodárení a nakladaní s fin. prostriedkami – ekonóm
 6. Správa o chove – hlavný poradca chovu
 7. Správa KRK – člen KRK
 8. Návrh termínového kalendáru 2013 – 1. podpredseda
 9. Návrh plánu práce výboru a CHK KCHČSV SR v roku 2013 – predseda
 10. Návrh fin. zabezpečenia činnosti v roku 2012 – ekonóm
 11. Vízie kandidátov na predsedu
 12. Voľby členov výboru a predsedu KRK
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

 

 1. Voľba komisií
  Volebná komisia – Ladislav Nagy, Ivan Belko, Marián Kotrlý (predseda)
  Mandátová komisia – Ján Polóny (predseda), Anna Grandtnerová,  Jaroslav Žabka
  Návrhová komisia – Tomáš Hudcovič, Soňa Bognárová (predseda), Štefan Malík
 2. Voľba overovateľov zápisov
  Za overovateľov zápisov boli zvolení Ľubomír Soják a Roman Lacko.
 3. Schválenie programu členskej schôdze
  Program bol členskou schôdzou schválený.
 4. Správa o činnosti za rok 2011 Správu o činnosti predniesol I. podpredseda Mgr. Ondrej Vavro, viď. príloha zápisnice.
 5. Správa o hospodárení  a nakladaní s finančnými prostriedkami za rok 2011 Správu predniesla ekonómka Ing. Júlia Melkusová, viď. príloha zápisnice.
 6. Správa o chove za rok 2011
  Správu predniesol hlavný poradca chovu Oskár Dóra, viď. príloha zápisnice.
 7. Správa Kontrolnej revíznej komisie za rok 2011
  Správu KRK predniesol predseda KRK Viktor Veliký, viď. príloha zápisnice.
 8. Návrh termínového kalendára 2013 
  Návrh predniesol I. podpredseda Mgr. Ondrej Vavro, viď. príloha zápisnice.
 9. Návrh plánu práce Výboru a CHK KCHČSV SR na rok 2013
  Návrh predniesol predseda Oskár Dóra.
 10. Návrh finačného zabezpečenia v roku 2013 - návrh rozpočtu na rok 2013
  Návrh predniesla ekonómka Ing. Júlia Melkusová.
 11. Vízie kandidátov na predsedu

 

 1. Voľba členov výboru predsedu KRK

  Voľba predsedu 1.kolo
  Oskár Dóra: 25 hlasov
  Ing. Zuzana Melkusová: 25 hlasov
  V prvom kole nebol zvolený predseda.

  Voľba 1. podpredsedu
  Ľuboš Zaremba: 52 hlasov
  Za nového 1. podpredsedu bol členskou schôdzou zvolený Ľuboš Zaremba.

  Voľba 2. podpredsedu
  Ing. Ján Richter: 54 hlasov
  Za nového 2. podpredsedu bol členskou schôdzou zvolený Ing. Ján Richter.

  Voľba tajomníka
  Mgr. Monika Benkovičová: 54 hlasov
  Za nového tajomníka bola členskou schôdzou zvolená Mgr. Monika Benkovičová

  Voľba ekonóma
  Tomáš Pataky: 15 hlasov
  Miriam Pavlíková: 37 hlasov
  Za nového ekonóma bola členskou schôdzou zvolená Miriam Pavlíková.

  Voľba hlavného poradcu chovu

  Ing. Mária Švecová: 25 hlasov
  Ing. Janka Tarkaničová: 23 hlasov
  Milan Budaj: 5 hlasov
  Za nového hlavného poradcu chovu bola členskou schôdzou zvolená Ing. Mária Švecová.

  Voľba člena výboru

  František Bajana: 37 hlasov
  Michal Hronec: 15 hlasov
  Za nového člena výboru bol členskou schôdzou zvolený František Bajana.

  Voľba predsedu KRK
  Viktor Veliký: 52 hlasov
  Za nového predsedu KRK bol členskou schôdzou zvolený Viktor Veliký

  Voľba predsedu 2.kolo
  Oskár Dóra: 25 hlasov
  Ing. Zuzana Melkusová: 25 hlasov
  Predseda KCHČSV SR nebol ani v druhom kole zvolený.
   
 2. Diskusia
  Ľ. Medvecká – plemenná kniha na web stránke.
  L. Bača – prečo dostal chovateľ M. Budaj pozastavenie chovateľskej činnosti na 1 rok.
  Ľ. Medvecký – dôvod zmeny oficiálneho klubového loga.
  S. Bognárová – návrh: databáza DNA profilov u každého chovného jedinca.
  Ľ. Zaremba – zverejnenie chovného plánu.
  J. Polóny – reklama plemenu, brožúra o čsv.
  Ľ. Medvecký – klubová web.stránka, či je vo finálnej verzii, treba ju skvalitňovať, dopĺňať.
   
 3. Uznesenie

Členská schôdza (ďalej len ČS) prijíma:

 • Správu o činnosti KCHČSV SR v roku 2011
 • Správu o hospodárení KCHČSV SR v roku 2011
 • Správu o chove v KCHČSV SR v roku 2011 (Správu hlavného poradcu chovu)
 • Správu KRK za rok 2011

ČS schvaľuje:

 • Návrh na termínový kalendár na rok 2013
 • Návrh činnosti KCHČSV SR na nové volebné obdobie
 • Návrh finančného zabezpečenia činnosti KCHČSV SR na rok 2013
 • Zverejnenie splnenia podmienok chovu každého jedinca na webstránke KCHČSV SR
 • Výbor KCHČSV SR na nové volebné obdobie v zložení:

                        1. podpredseda – Ľuboš Zaremba

                        2. podpredseda – Ján Richter

                        Hlavný poradca chovu – Ing. Mária Tajanovičová

                        Tajomník – Monika Benkovičová

                        Ekonóm – Miriam Pavlíková

                        Člen výboru – František Bajana

                        Predseda KRK – Viktor Veliký

 

ČS ukladá členom nového výboru KCHČSV SR:

Pripraviť návrh povinného vypracovania DNA profilu pre všetkých jedincov použitých do chovu od roku 2013 vrátane.

Zmeniť znenie článku č. 13 Chovateľského poriadku z “výnimka na jedno párenie” na “výnimka na jeden vrh”.

Poveriť dočasným výkonom funkcie predsedu klubu zvoleného zástupcu a v termíne do 3 mesiacov od tejto ČS zvolať mimoriadnu ČS za účelom voľby predsedu klubu.

ČS ukladá členom starého výboru KCHČSV SR:

Do 2 týždňov od tejto ČS odovzdať novozvolenému výboru všetku dokumentáciu a to písomným záznamom.

Uznesenia zapísala Návrhová komisia komisia v zložení Bognárová, Hudcovič, Malík.

 

 1. Záver

Zapísala: Ing. Zuzana Melkusová

V Bratislave 20. septembra 2012

 

kategoria: