Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 28.10.2012

Zápisnica

Mimoriadna členská schôdza, Trusalová, 28.10.2012

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Zahájenie schôdze:

Program:

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 2. Schválenie programu mimoriadnej členskej schôdze
 3. Voľba predsedu a ekonóma klubu
 4. V prípade odstúpenia voľba 1. Podpredsedu
 5. Preriešenie sťažnosti s Viktorom Velikýmna klubovú websránku
 6. Vyjadrenie výboru o odovzdaní dokumentov novým funkcionárom
 7. Objasnenie vyplatenia 150€ Oskárovi Dór
 8. Diskusia
 9. Uznesenie
 10. Záver

 

 

 1. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie:

Mandátová KomisiaJozef Straka – predseda

Veronika Bognárová, Miriam Pavlíková – Členovia

 

Volebná komisia – Michal Hronec – predseda

Lukáš Bača, Miriam Murínová – členovia

 

Návrhová komisia – Petra Rothbauerová - predseda

Vlado Lieskovský, Ľuboš Medvedský – členovia

 

 1. Schválenie programu mimoriadnej členskej schôdze

34 hlasov – za

1 hlas – proti

Program mimoriadnej členskej schôdzeschválený

 

 1. Voľba predsedu a ekonóma klubu

Voľba predsedu

Oskár Dóra – 12 hlasov,

Ľuboš Zaremba – 18 hlasov,

zdržali sa – 2 hlasy,

neplatné – 3 hlasy

Zvolený Ľuboš Zaremba

 

Voľba Ekonóma

Tomáš Pataky – 29 hlasov,

zdržali sa – 3 hlasy,

neplatné – 3 hlasy

Zvolený Tomáš Pataky

 

 1. V prípade odstúpenia voľba 1. Podpredsedu

Ondrej Vavro – 30 hlasov za,

zdržal sa – 1 hlas,

neplatné – 2 hlasy

Zvolený Ondrej Vavro

 

 1. Preriešenie sťažnosti  na klubovú websránku

Vzhľadom k tomu,že predseda KRK nebol prítomný tak sa táto problematika neprejednávala.      

 

 1. Vyjadrenie výboru o odovzdaní dokumentov novým funkcionárom

Dokumenty sú odovzdané, pri nezrovnalostiach obrátiť sa na kompetentného bývalého člena výboru.

 

 1. Objasnenie vyplatenia 150€ Oskárovi Dór

Oskár Dóra odsúhlasených 150 eur výborovou schôdzou nepožaduje a svoju prácu neodovzdá.

 

 1. Diskusia

Oskár Dóra – príloha „prečo neuvádzať informácie o chovateľských staniciach“

Jozef Straka – problematika nebezpečných plemien

Lukáš Bača – návrh o úprave výnimky párenia psov pre nasledujúce obdobie ak nie sú splnené všetky podmienky chovnosti + Ľuboš Medvecký – na bonitáciu pripustiť len psy, ktoré majú splnené všetky ostatné podmienky chovnosti

Oskár Dóra – doriešenie požiadavky Soni Bognárovej ohľadom genetických testov Issara Kollárov dvor.

 

 1. Uznesenie

Členská schôdza (ďalej len ČS) prijíma:

Zvolenie nových členov výboru KCHČsV SR a to:

Predseda klubu: Ľuboš Zaremba

Ekonóm: Tomáš Pataky

1.podpredseda: Mgr. Ondrej Vavro

 

ČS ukladá členom výboru KCHČSV SR:

Doplnenie informácie o vykonaní DNA profilu psa Issar Kollárov dvor jeho majiteľkou p.SoňouBognárovou.

Upravenie výsledkov súťaže o klubového šampióna, ktoré sú uvedené nesprávne v zápisnici z daného zasadnutia výboru.

Doplnenie opätovného prijatia členov do klubu, menovite p.Krotkovský a p.Breza.

Radenie zoznamu chovateľských staníc na klubových web stránkach podľa abecedy.

Uváženie zvýhodnenia majiteľov psov s pracovnou skúškou (inou ako SVP), napr. zníženie členského.

Zváženie prísnejšej kontroly udeľovania výnimky chovnosti, ktorú je možné zneužívať. Zváženie udelenia chovnosti priamo na bonitácii predložením všetkých potrebných podmienok chovnosti (SVP, výstavy, RTG).

Uvádzanie chovného plánu na webových stránkach, resp. štatistických chovu na Slovensku.

 

Uznesenia zapísala Návrhová komisia komisia v zložení Rothbauerová, Lieskovský, Medvecký.

 

 1. Záver

Uznesenie bolo riadne odhlasované a ČS ho prijíma.

 

Vypracovala

Bc. Mgr. Monika Benkovičová

Tajomníčka KCHČSV - SR

kategoria: