Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 7.11.2009

Z á p i s n i c a

z mimoriadnej členskej schôdze - doplňujúce voľbý do Výboru KCHČSV SR za odstupujúcich členov, ktorá sa konala 7. novembra 2009 v kolibe sv. Krištofa na Donovaloch.

Prítomní
      Podľa pripojenej prezenčnej listiny.

Program
     Doplnenie výboru za odstupujúcich členov výboru do konca volebného obdobia:

 • výkonný predseda
 • I. podpredseda
 • II. podpredseda
 • tajomník

Otvorenie schôdze
     Schôzdu otvborila privítaním prítomných členov predsedkyňa KCHČSV SR Doc. Ing. Emília Kollárová CSc.

Voľba komisií
     Mandátová komisia - Milan Budaj, Jaroslav Žabka, Pavol Lupták
     Volebná komisia - Lubomír Soják, Tomáš Hudcovič, Ján Polóny

Uznesenie
     Mimoriadna členská schôdza berie na vedomie:

 • Správu volebnej a mandátovej komisie o vykonaných voľbách
 • voľba presedu:
  Oskár Dóra
  za: 13     proti: 9        zdržali sa: 7
  Doc. Ing. Emília Kollárová CSc.
  za: 11      proti: 11     zdržali sa: 7
 • voľba I. podpredsedu:
  Mgr. Ondrej Vavro
  za: 16      proti: 6        zdržali sa: 7
 • voľba II. podpredsedu:
  RNDr. Alexandra Zahradníková
  za: 15      proti: 7        zdržali sa: 8
  Filip Hlaváček
  za: 14      proti: 8        zdržali sa: 7
 • voľba tajomníka
  Zuzana Melkusová
  za: 27       proti: 0       zdržali sa: 1
 • voľba člena výboru
  František Bajana
  za: 28       proti: 0        zdržali sa: 1

Do funkcií boli hlasovaním zvolení
Predseda: Oskár Dóra
I. podpredseda: Mgr. Ondrej Vavro
II. podpredseda: RNDr. Alexandra Zahradníková
Tajomník: Zuzana Melkusová
Člen výboru: František Bajana

Zapísala: Zuzana Melkusová
Bratislava 10. novembra 2009

kategoria: