Zápisnica zo schôdze výboru 5.12.2009

Z á p i s n i c a

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 5. decembra 2009 v Bratislave.

Prítomní
     František Rosík
     Oskár Dóra
     Mgr. Ondrej Vavro
     Ing. Jozef Švaňa
     Ing. Júlia Melkusová
     František Bajana
     Zuzana Melkusová

Neptrítomní
      Ján Polóny
      RNDr. Alexandra Zahradníková

Otvorenie schôdze
     Schôdzu otvoril privítaním prítomných predseda KCHČSV SR Oskár Dóra.

Program

 1. Návrh doplneného termínového kalendára 2010.
 2. Finančné zabezpečenie doplneného termínového kalednára 2010.
 3. Plán vzdelávania čakateľovb na poradcu chovu - Ing. Jozef Švaňa.
 4. Návrh chovného plánu 2010 - Ing. Jozef Švaňa
 5. Plán práce:
  - výboru KCHČSV SR /Oskár Dóra, Mgr. Ondrej Vavro/
  - KRK KCHČSV SR /Ján Polóny/
  - CHK KCHČSV SR /Ing. Jozef Švaňa/
 6. Správa II. podpredsedu o činnosti Klubu v zahraničných aktivitách.
 7. Rôzne:
  - správa o funkčnosti klubovej web stránky /Mgr. Ondrej Vavro/.
  - obsahová náplň Spravodaja 2009 /Mgr. Ondrej Vavro/.
 8. Uznesenie.
 9. Záver.

 

 1. Návrh doplneného termínového kalendára 2010
  6.3.2010 Zvod mladých a bonitácia:
  miesto: Horný Hričov
  zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa
  poznámka: vymenovať bonitačnú komisiu (T: 01/2010)
  19. - 21.3.2010 Výcvikový víkend
  miesto:
  zodpovedný: Oskár Dóra
  poznámka: predložiť doplňujúce informácie (T: 01/2010)
  10.4.2010 Skúška SVP I.- III.
  miesto: Šamorín - vybaviť zabezpečenie skúšok
  zodpovedný: Mgr. Ondrej Vavro
  poznámka: vymenovanie skúšobnej komisie a predložiť doplňujúce informácie (T: 02/2010)
  1.5.2010 Výstup na Veľkú Javorinu
  zodpovedný: Mgr. Ondrej Vavro
  6.6.2010 XIV. Európska výstava československého vlčiaka
  miesto: Nitra
  zodpovedný: RNDr. Alexandra Zahradníková
  poznámka: informovať Výbor o stave príprav (T: 02/2010)
  7. - 15.8.2010 Letný výcvikový tábor
  miesto:
  program:
  - vypracovať týždenný harmonogram činností počas tábora /František Bajana/
  - prednášky čakateľov na poradcov chovu - témy /Ing. Jozef Švaňa/
  - prednášky na tému: štandard, posudzovanie /Ing. Jozef Švaňa/
  14.8.2010 Zvod mladých a bonitácia
  miesto: zhodné s miestom konania Letného výcvikového tábora
  zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa
  poznámka: vymenovať bonitačnú komisiu
  25.9.2010 Skúšky SVP I. - III.
  miesto: Šamorín
  zodpovedný: Mgr. Ondrej Vavro
  poznámka: vymenovať skúšobnú komisiu, vybaviť zabezpečenie skúšok
  15. - 17.10.2010 Výcvikový víkend + 1. ročník súťaže
  miesto:
  zodpovedný: František Bajana
  7.11.2010 Klubová výstava venovaná pamiatke Tomáša Rusku
  miesto: Nitra
  zodpovedný: RNDr. Alexandra Zahradníková
  17.11.2010 Zvod mladých a bonitácia
  miesto:
  zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa
  poznámka: vymenovať bonitačnú komisiu, určite miesto

 2. Finačné zabezpečenie doplneného termínového kalendára
  zodpovedný: Ing. Júlia Melkusová
   
 3. Plán vzdelávania čakateľov na poradcov chovu - Ing. Jozef Švaňa - viď. 5.3.
   
 4. Návrh chovného plánu na 2010 - Ing. Jozef Švaňa - viď. 5.3.
   
 5. Plán práce

  5.1. Výbor KCHČSV SR:

  5.1.1. vydanie Spravodaja
             zodpovedný: Mgr.Ondrej Vavro
             termín: 02/2010
  5.1.2. web stránka
             zodpovedný: Mgr.Ondrej Vavro
             termín: 02/2010
  5.1.3. prednášky chovateľom o Vyhláške 123/2002 Z.z.
             zodpovedný: Oskár Dóra
             termín: letný výcvikový tábor
  5.1.4. vykonať analýzu chovu za obdobie od založenia KCHČSV SR a jej dopad na členskú základňu
             zodpovedný: Oskár Dóra
             termín: 10/2010
  5.1.5. vypracovať metódu kontroly úhrad poplatkov, členského
             zodpovedný: Ing. Júlia Melkusová, Ing. Jozef Švaňa
             termín: 01/2010
  5.1.6. stretnutie so zástupcami KCHČSV ČR
             zodpovedný: RNDr. Alexandra Zahradníková
             termín: 01/2010
  5.2. Kontrolná revízna komisia KCHČSV SR:
             Návrh práce nebol predložený.
             zodpovedný: Ján Polóny
             náhradný termín: 01/2010
  5.3. Chovateľská komisia KCHČSV SR:
  5.3.1. zasadnutie chovateľskej komisie
             - návrh chovného plánu
             - plán vzdelávania čakateľov na poradcu chovu
             - analýza chovu od založenia KCHČSV SR
             zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa
             termín: 01/2010
  5.3.2. plán vzdelávania čakateľov na poradcu chovu
             - okruh tém pre samostatné vzdelávanie, doporučená literatúra
             - prednášky: CHP - Ing. Jozef Švaňa
                                    ZP - Mgr. Štefan Malík
                                    BP - Oskár Dóra
             - prednášky adeptov: Karellová / konzultant Oskár Dóra
                                                   RNDr. Zahradníková / konzultant Mgr.Štefan Malík
                                                   Budaj / konzultant Ing. Jozef Švaňa
             zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa
             termín: 01/2010
             poznámka: doplniť témy prednášok
  5.3.3. návrh úprav CHP, ZP, BP, SP
             zodpovedný: Oskár Dóra, Ing. Jozef Švaňa
             termín: 04/2010
  5.3.4. návrh úprav bonitačnej karty
             zodpovedný: MVDr. František Rosík, RNDr. Soňa Bognárová, Oskár Dóra
             termín: 05/2010
  5.3.5. návrh na úpravu Štandardu
             zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa
             termín: 06/2010
  5.3.6. analýza chovu od založenia KCHČSV SR
             zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa
             termín: 09/2010
   
 6. Správa II. podpredsedu o činnosti Klubu v zahraničných aktivitách
  Správa nebola predložená.
  zodpovedný: RNDr. Alexandra Zahradníková
  náhradný termín: 01/2010
 7. Rôzne
  7.1. číslovať "Prihlášky na zápis šteniat" a povolenie pre párenie psov
  7.2. zabezpečiť, aby pri kontrole vrhu boli chovateľovi odovzdané tlačivá: Členská prihláška v počet zapisovaných šteniat a formulár na meno a adresu nových majitešľov šteniat
  7.3. refundovať náklady na telefón - viď. Uznesenie z členskej schôdze v Trusalovej
  7.4. vykonať elektronické archivovanie klubovej dokumentácie
  7.5. návrh web stránky
  7.6. návrh obsahu Spravodaja
  7.7. meranie a váženie psov zúčastňujúcich sa skúšky SVP I. - III. pred a po absolvovaní skúšky
  7.8. písomne informovať Výbor KCHČSV SR o stave príprav jednotlivých pripravovaných akcií
  7.9. návrh metodiky na zabezpečenie výstav
  7.10. inventarizačná komisia a inventarizácia

   
 8. Uznesenie
  K bodu 1.:
  Výbor KCHČSV SR schvaľuje návrh doplneného termínového kalendára, ktorý bude zverejnený.
  K bodu 2.:
  Výbor KCHČSV SR poveruje ekonóma spracovať návrh rozpočetu na rok 2010 ako vyrovaný.
  zodpovedný: Ing. Júlia Melkusová                              T: 01/2010
  K bodu 5.:
  Výbor KCHČSV SR schvaľuje plán práce na rok 2010
  Výbor KCHČSV SR žiada predložiť plán práce KRK KCHČSV SR
  zodpovedný: Ján Polóny                                              T: 01/2010
  Výbor KCHČSV SR schvaľuje plán práce CHK KCHČSV SR s pripomienkami:
   - doplniť plán vzdelávania a prednášok adeptov na poradcov chovu
   - dopracovať chovný plán a predložiť Výboru KCHČSV SR
  zodpovedný: Ing. Jozef Švaňa                                    T: 01/2010
  K bodu 6.:
  Výbor KCHČSV SR požaduje od II.podpredsedu vypracovať prísomnú správu - odpoveď na listy predsedu Klubu
  zodpovedný: RNDr. Alexandra Zahradníková         T: 01/2010
  K bodu 7.:
  7.1. Výbor KCHČSV SR poveruje HPCH zabezpečiť číslovanie všetkých Prihlášok na zápis šteniat a povolenia pre párenie psov v zahraničí.
  zodpovedný: hlavný poradca chovu                           T: trvale platný
  7.2. Výbor KCHČSV SR poveruje HPCH zabezpečiť, aby pri kontrole vrhu boli chovateľovi odovzdané tlačivá: Členská prihláška v počet zapisovaných šteniat a formulár pre chovateľa, ktorý vyplní a odošle tajomníčke KCHČSV SR.
  zodpovedný: hlavný poradca chovu, tajomník         T: trvale platný
  7.3. Výbor poveruje ekonóma vyplatiť refundáciu nákladov za používanie súkromných telefónov - viď Uznesenie z členskej schôdze v Trusalovej.
  zodpovedný: ekonóm                                                   T: 01/2010
  7.4. Výbor poveruje tajomníka aby v spolupráci s RNDr. Máriou Glosovou vykonal elektronické archivovanie klubovej dokumentácie.
  zodpovedný: tajomník                                                  T: okamžite
  7.5. Predložený návrh web stránky bude zaslaný k pripomienkami členom Výboru.
  zodpovedný: II. podpredseda                                     T: 31.12.2009
  7.6. Predseda redakčnej rady predložil návrh obsahu Spravodaja.
  - galéria funkcionárov (požiada o spoluprácu RNDr. Máriu Glosovú)
  7.7. Návrh čestného predsedu na meranie a váženie psov zúčastňujúcich sa na skúške SVP I. - III. pred a po absolvovaní.
  zodpovedný: I. podpredseda                                      T: 02/2010
  7.8. Zodpovední funkcionári za prípravu jednotlivých akcií minimálne 1 mesiac pred konaním budú písomne informovať Výbor o stave príprav.
  7.9. Pre zabezpečenie (Klubová výstava, XIV. Európska výstava ...)predloží II. podpredseda návrh metodiky zabezpečenia výstav.
  zodpovedný: RNDr. Alexandra Zahradníková         T: t01/2010
  7.10. Predseda Výboru menuje predsedu KRK Jána Polónyho za predsedu inventarizačnej komisie a nariaďuje vykonať inventarizáciu majetku KCHČSV SR. Členovia komisie: Zuzana Melkusová, Veronika Bognárová.
  zodpovedný: Ján Polóny
   
 9. Záver
  Termín najbližšej schôdze Výbor KCHČSV SR je stanovený na 6. februára 2010
   

Zapísala: Zuzana Melkusová
Bratislava 10. decembra 2009

 

kategoria: