Výročná členská schôdza, 18.7.2014 Jasenie

                          Zápisnica

Výročná členská schôdza, 18.7.2014 Jasenie

Prítomných členov: 34, prezenčná listina v prílohe

Zahájenie schôdze:

Program:

1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

2. voľba overovateľa zápisu

3. schválenie programu členskej schôdze

4. správa o činnosti

5. správa o hospodárení

6. správa o chove

7. správa kontrolno-revíznej komisie

8. návrh termínového kalendára na rok 2015

9. návrh výboru : na základe žiadosti členov menovite  Viktor Veliký, Lukáš Bača a Ľuboš Zaremba výbor navrhuje týchto členov ako čakateľov na post rozhodcov skúšky vytrvalosti psa (SVP) s následným preskúšaním do konca roku 2014.Návrh skúšobnej komisie v zložení 2x rozhodca SVP a 1x štatutárny zástupca klubu.

10. návrh výboru: zmena chovateľského poriadku
- návrh výboru: zmena chovateľského poriadku Zmena v bode č.6 CHP z pôvodného „organizuje zvod a prebonitovanie chovných jedincov“ na  „organizuje zvod a bonitáciu jedincov“ 
- v bode č.9,22,33,34,39 o doplnenie „alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia“
- v bode č.21 „bližšie ako 2 generácie“
-  v bode č. 23 „odporúčanie na párenie je platné 365 dní odo dňa vystavenia“

11. návrh výboru:  Výbor navrhuje doplnenie bonitačnej karty o kolónku správanie sa pri meraní

12. návrh výboru: Výbor navrhuje doplnenie bonitačného kódu o kód krajiny v ktorej bol jedinec čsv zbonitovaný napr.: A?O?P?,?,Xv?Xf?Xh?- SK

13. návrh výboru: Výbor navrhuje úplne zrušenie výnimiek okrem zrušenia výnimky na vek suky (horná hranica)

14. návrh výboru: Výbor klubu navrhuje aby sa posúdenia na bonitácii mohol zúčastniť iba jedinec ktorého majiteľ  zdokladuje splnenie všetkých podmienok chovnosti okrem DNA profilu ak bude vzorka na tento profil odobraná počas bonitácie

15. návrh predsedu klubu: Predseda klubu navrhuje aby zápis chovnosti jedincov čsv  do slovenskej plemennej knihy psov vedenej SPZ  bol vykonávaný s odporúčaním hlavného poradcu chovu. Majitelia zasielajú všetky potrebné podklady pre zápis chovného jedinca na adresu HPCH, ktorý do PP zapíše do kolónky poznámky odporúčanie a zašle na SPKP vedenej na SPZ. SPZ zašle podklady na adresu majiteľa ako tomu bolo doteraz.

 16. návrh výboru : Výbor klubu navrhuje zmenu metodiky testovania pováh pri bonitácii návrh bude prezentovaný prostredníctvom krátkej videoukážky

17. Vyjadrenie klubu k možným krížencom „Y“ Crying wolf a pozastavenie chovnosti zvierat, žijúcich na území SR

18. CHS z Dubničanky

19. Databáza jedincov čsv Slovenskej republiky

20. Diskusia

21. Uznesenie

22. Záver                   

 1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

Mandátová komisia : Bača Lukáš, Šlangová Marcela, Dvoran Michal

Návrhová komisia : Bognárová Soňa, RNDr., Bognárová Veronika, Polónsky Juraj

Zvolené

 1. voľba overovateľa zápisu

Peter Turek – zvolený

 1. schválenie programu členskej schôdze

schválený

za 32 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

Doplnenie programu:

Oskár Dóra

 • K bodu 14 – navrhuje prechodné obdobie 2 roky
 • požiadavky HPCH a chov. Komisie – bod č. 34 – ohľadom nežiadúceho párenia a doplniť minimálny vek predaja šteniat na 49 dní
 1. správa o činnosti

O. Vavro predniesol správu, správa v prílohe

 1. správa o hospodárení

M. Pavlíková predniesla správu, správav prílohe

 1. správa o chove

O. Dóra predniesol správu, správa v prílohe

 1. správa kontrolno-revíznej komisie

V. Veliký predniesol správu, správa v prílohe

 1. návrh termínového kalendára na rok 2015

O. Vavro predložil návrh termínového kalendára:

Marec – Klubová výstava KCHČSV – SR

Apríl – SVP skúška Šamorín

Máj – Výcvikový víkend

Jún – Spoločná prechádzka

Júl, august – LVT, Členská schôdza, zvod mladých a bonitácia, skúška z výkonu

August – XIX. Európska výstava

September – SVP skúška Trebišov

Október – SVP skúška Šamorín

November – Zvod mladých a bonitácia

 1. návrh výboru : na základe žiadosti členov menovite Viktor Veliký, Lukáš Bača a Ľuboš Zaremba výbor navrhuje týchto členov ako čakateľov na post rozhodcov skúšky vytrvalosti psa (SVP) s následným preskúšaním do konca roku 2014.Návrh skúšobnej komisie v zložení 2x rozhodca SVP a 1x štatutárny zástupca klubu.

Schválené

Za 31 hlasov, proti 0, zdržal sa 1

 1. návrh výboru: zmena chovateľského poriadku Zmena v bode č.6 CHP z pôvodného „organizuje zvod a prebonitovanie chovných jedincov“ na  „organizuje zvod a bonitáciu jedincov“  

Upraviť na „organizuje zvod a bonitáciu jedincov“

schválené

za 32 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

v bode č.9,22b,33,34,39 o doplnenie „alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí“

schválené

za 32 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

v bode č.21 zmena z pôvodného „ Spojenie medzi príbuznými 1. a 2. stupňa v priamej alebo bočnej vetve je v riadenom chove možné na žiadosť, alebo po súhlase chovateľa.“ Na nové znenie „uskutočnenie spojenia medzi jedincami príbuznými bližšie ako na dve voľné generácie (v priamej alebo bočnej vetve) vo voľnom chove nie je možné ani na žiadosť chovateľa“

nové znenie: „uskutočnenie spojenia medzi jedincami príbuznými bližšie ako na dve voľné generácie v priamej alebo bočnej vetve vo voľnom chove nie je možné ani na žiadosť chovateľa.“

schválené

za 29 hlasov, proti 0, zdržal sa 3

v bode č. 23 „odporúčanie na párenie je platné 365 dní odo dňa vystavenia“

schválené

za 32 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

 1. návrh výboru: Výbor navrhuje doplnenie bonitačnej karty o kolónku správanie sa pri meraní

Do bonitačnej karty pribudne Kolónka s textom „správanie sa pri meraní“ bude mať informatívny charakter, správanie bude značené Kódom

schválené

za 27, proti 1, zdržal sa 4

 1. návrh výboru:  Výbor navrhuje doplnenie bonitačného kódu o kód krajiny v ktorej bol jedinec ČSV zbonitovaný napr.: A?O?P?,?,Xv?Xf?Xh?- SK

schválené

za 30 hlasov, proti 0, zdržal sa 2

 1. návrh výboru: Výbor navrhuje úplne zrušenie výnimiek podľa CHP 13 b,c,d. okrem zrušenia výnimky na vek suky (horná hranica)

Jozef Straka : námietka na vek suky – doživotná chovnosť – je bezpredmetná, keďže §4, odst. 5 chovateľského a zápisného poriadku SPZ vraví :  „Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 12 mesiacov. Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov (v odôvodnených prípadoch môže klub povoliť jedno pripustenie aj v deviatom roku života suky).“

schválené
za 30 hlasov, proti 0, zdržal sa 2

 1.  návrh výbor:  Výbor klubu navrhuje aby sa posúdenia na bonitácii mohol zúčastniť iba jedinec ktorého majiteľ  zdokladuje splnenie všetkých podmienok chovnosti okrem DNA profilu ak bude vzorka na tento profil odobraná počas bonitácii

schválené s platnosťou od 1.1.2015
za 30 hlasov, proti 1, zdržal sa 1

 1. návrh predsedu klubu: Predseda klubu navrhuje aby zápis chovnosti jedincov čsv  do slovenskej plemennej knihy psov vedenej SPZ  bol vykonávaný s odporúčaním hlavného poradcu chovu. Majitelia zasielajú všetky potrebné podklady pre zápis chovného jedinca na adresu HPCH, ktorý do  PP zapíše do kolónky poznámky odporúčanie a zašle na SPKP vedenej na SPZ. SPZ zašle  podklady na adresu majiteľa ako tomu bolo doteraz.

CHP KCHČSV už toto zadefinované má, len sa to nedodržiavalo. Výbor vytvorí tlačivo, ktoré bude musieť potvrdiť HPCH aby jedincovi bola uznaná chovnosť na SPZ – bod stratil význam a bol stiahnutý z programu

 1.  návrh výboru : Výbor klubu navrhuje zmenu metodiky testovania pováh pri bonitácii návrh bude prezentovaný prostredníctvom krátkej videoukážky

znenie metodiky v prílohe

schválené

za 19 hlasov, proti 1, zdržal sa 6

 1.  Vyjadrenie klubu k možným krížencom „Y“ Crying wolf a pozastavenie chovnosti zvierat, žijúcich na území SR

KCHCSV SR bude akceptovať iba jedince Y CW (t.j. prvá generácia), ktoré majú vykonaný DNA test porovnania s otcom Issar Kollárov dvor (vzorka odobraná za prítomnosti člena výboru alebo poverenej osoby), a tiež s testom na prítomnosť alely b/b - hnedý nos.

Doplnenie Soni Bognárovej : DNA testy sa musia urobiť za prítomnosti člena výboru, Verifikovateľným spôsobom

Členská schôdza berie na vedomie

 1. CHS z Dubničanky

P. Porubanovi sa oficiálnou poštou oznámi, že voči nemu bolo začaté disciplinárne konanie a na SPZ sa pošle výzva o právnu pomoc pri riešení tohto prípadu v čo najkratšom termíne a o výklad smernice o produkovaní psov bez PP.

Členská schôdza berie na vedomie

 1. Databáza jedincov ČSV Slovenskej republiky

Je vo výrobe, hotová základná verzia, v priebehu budúceho roka by mala byť dostupná finálna verzia.

Členská schôdza berie na vedomie

 1. Diskusia

Ondrej Vavro

 • Správa o CHS Radov dvor – kontrola CHS (pozastavená CHČ dočasne) správa v prílohe – podmienky sú stále nevyhovujúce pre chov, p. Rosík uvažuje nad darovaním psov, zákaz chovu sa navrhuje predĺžiť – o predĺžení rozhodne výbor

Členská schôdza berie na vedomie

Oskár Dóra

 • 13.8.2014 sa P. Hartl dožíva 90 rokov – navrhuje vydať plaketu

Členská schôdza berie na vedomie

 • Navrhuje do propozícií výstav pridať formulku že psa na výstavu sa môže neprijať iba v odôvodnenom prípade

prijaté

za 25 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

 • Zverejňovanie zápisníc zo schôdzí

Členská schôdza ukladá výboru zvrejniť zápisnice z výborovej schôdze a CHK na klubovej stránke v termíne do 30 dní od schôdze s platnosťou od 19.7.2014

Janko Polóny  

 • navrhuje aby R. Rosík nemohol na klubové akcie so psami bez veterinárnej kontroly

Členská schôdza berie na vedomie

Janka Tarkaničová

 •  Vytvorenie oficiálnych tabuliek na hodnotenie bonitácií

Indexy výšky:

54 + - P1

53- 53,9 – P3

Menej ako 52,9  - P5

Index formátu:

111,1 – 107 – P1

106,9 – 104 – P3

111,2 – 113 – P3

103,9- - P5

113,1 + - P5                              

Tabuľka so všetkými zmenami sa pošle rozhodcom oficiálne.

Schválené s účinnosťou od 19.7.2014

Za 21 hlasov, proti 0, zdržalo sa 0

 • P5 psy sa budú používať iba v riadenom chove na základe rozhodnutia CHK

ČSCH poveruje CHK do najbližšej členskej schôdze vypracovaním dokumentu na základe čoho môžu byť psy s hodnotením P5 použitý v riadenom chove.

Schválené

Za 25 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

Viktor Veliký + Ľuboš Zaremba

 • Chovateľská komisia by mala robiť štatistiky
 1.  Uznesenie z členskej schôdze KCHČSV SR konanej dňa 18.7.2014 v Jasení

Členská schôdza (ČS) berie na vedomie:

 • Správu o činnosti KCHČSV SR v roku 2013
 • Správu o hospodárení KCHČSV SR v roku 2013
 • Správu o chove v roku 2013
 • Správu KRK
 • Vyjadrenie k situácii s jedincami vrhu Y Crying Wolf a ich potomkov
 • Informáciu o kontrole v CHS Radov dvor a o navrhovanom zastavení chovateľskej činnosti v tejto CHS
 • návrh Oskára Dóru dať vyrobiť a odovzdať plaketu Ing. Karlovi Hartlovi pri príležitosti jeho 90 narodenín
 • Informáciu o stave prípravy databázy

ČS schvaľuje:

 • Návrh termínového kalendára na rok 2015
 • Návrh čakateľov na rozhodcov z výkonu
 • Úpravy v Chovateľskom poriadku (CHP):

bod č. 6 CHP z pôvodného „organizuje zvod a prebonitovanie chovných jedincov“ na  „organizuje zvod a bonitáciu jedincov“ 

bod č. 9, 22, 33, 34, 39 – doplniť „alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným dokladom o prijatí“

bod č. 21 – chov na menej ako dve voľné generácie nie je možný vo voľnom chove

bod č. 23 – prihláška na zápis šteniat má platnosť 365 dní

 • bonitačná karta bude doplnená o kolónku na zápis správania sa psa pri meraní
 • bonitačný kód bude obsahovať kód krajiny, v ktorej bol jedinec zbonitovaný (...-SK, ...-CZ)
 • zrušenie výnimiek a zrušenie horného ohraničenia veku pre chov podľa chovateľského poriadku SPZ
 • bonitácie sa môžu zúčastniť jedince, ktoré majú splnené všetky podmienky pre zaradenie do chovu okrem DNA profilu, ak bude vzorka preň odobraná v deň a mieste bonitácie – s platnosťou od 1.1.2015
 • návrh na zmenu metodiky bonitácie povahy
 • návrh výboru na riešenie prípadu porušovania poriadkov KCHČSV SR v CHS Z Dubničanky – oznámiť majiteľovi spomenutej CHS Pavlovi Porubanovi, že voči nemu bolo zahájené disciplinárne konanie a zároveň požiadať SPZ o právnu pomoc pri riešení tejto situácie a o výklade smernice o postupe pri produkovaní šteniat bez PP členmi klubov
 • návrh na zavedenie povinnosti pre organizátorov klubovej výstavy v prípade neprijatia prihlášky uviesť dôvod
 • návrh na hodnotenie indexov výšky a formátu nasledovne:

Index výšky

54,0 a viac.......P1

53,0 – 53,9......P3

52,9 a menej....P5

Index formátu

103,9 a menej.......P5

104,0 – 106,9........P3

107,0 – 111,1........P1

111,2 – 113,0........P3

113,1 a viac...........P5

ČS poveruje Chovateľskú komisiu KCHČSV SR vypracovaním materiálu, za akých podmienok môže byť pes (samec) s hodnotením P5 použitý v riadenom chove.

ČS ukladá výboru klubu povinnosť zverejňovať zápisnice zo zasadnutí výboru a chovateľskej komisie na web stránku klubu v termíne do 30 dní od zasadnutia – s platnosťou od 19.7.2014.

Uznesenie zaznamenala dňa 18.7.2014 návrhová komisia, ktorá pracovala v zložení:

RNDr. Soňa Bognárová

Veronika Bognárová

Juraj Polonský

prijaté

 1. Záver  

Vypracovala

Ing. et Mgr. Monika Benkovičová

Tajomníčka KCHČSV - SR

kategoria: