Zápisnica zo schôdze výboru 5.6.2015

Z á p i s n i c a

 

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 5. júna 2015 v Nitre

Prítomní:            Ľuboš Zaremba
                          Petra Rothbauerová
                          Miriam Pavlíková
                          František Bajana
                          Zuzana Melkusová
                          Viktor VelikýNeptítomní:      Ondrej Vavro   
                        Mária Kajanovičová

Hostia:             Lukáš Vasiľ

                              

 

Zahájenie schôdze:

Program:

1.      Kontrola uznesení

2.      Propagačné materiály Klubu

3.      Žiadosť o odstúpenie Márii Kajanovičovej z funkcie Hlavného poradcu chovu

4.      Spoločná schôdza KCHČSV SR a KCHČSV ČR

5.      Schválenie nových členov Klubu

6.      Klubová komunikácia

 

1.       Kontrola uznesení
- Odstúpenie Moniky Benkovičovej z funkcie tajomníčky KCHČSV SR – splnené, funkciu dočasne zastáva Zuzana Melkusová,
- Termínový kalendár:
   Skúška vytrvalosti psa Šamorín 25.4.2015 sa konala,
   Zvod mladých a bonitácia Pavlovce 23.5.2015 sa konala,
   Výcvikový víkend Varín – zmena termínu 12.-14.6.2015,
   Svetové klubové výstavy národných plemien Nitra 5.6.2015 sa konala, boli vyrobené 
   nové propagačné materiály, ktoré bolo možné zakúpiť v klubovom stánku,
   Turistická akcia – zmena termínu na 4.7.2015, zodpovedná: Miriam Pavlíková,
   Letný výcvikový tábor – v riešení, podať čo najskôr informácie o Letnom výcvikovom
   tábore členom klubu a umožniť sa prihlasovať, zodpovedný: Ľuboš Zaremba,
   Klubová výtava + Európska výstava – prihlasovanie je už spustené cez web stránky,
   Zvod mladých a bonitácia počas LVT 14.8.2015 – v riešení,
   Členská schôdza  počas LVT 15.8.2015 – v riešení, zaslať program členskej schôdze
   v stanovenom termíne členom, zodpovedná: Zuzana Melkusová,
   Skúška z výkonu počas LVT 15.8.2015 – v riešení, zodpovedný:  František Bajana,
   Skúška vytrvalosti psa 1 Trebišov 19.9.2015 – v riešení, zodpovedný: Ondrej Vavro
   Skúška vytrvalosti psa 1-3 Šamorín 3.10.2015 – v riešení, zodpovedný: Ondrej Vavro
   Zvod mladých a bonitácia Horný Hričov 3.10.2015 – v riešení, zodpovedný: František Bajana,
- Vylúčenie člena KCHČSV SR – splnené, oznámenie o výlúčenie odoslaný,
- Klub chovateľov československých vlčiakov v Rakúsku – predstavitelia boli pozvaní a účasť na LVT potvrdili,
- Čakateľstvo na poradcov chovu – splnené, boli prijatí noví čakatelia na poradcov chovu: Luboš Zaremba, Petra Rothbauerová, Michal Hronec, Roman Devečka, Matej Španko, Zuzana Melkusová. Ďaľším riešením zaškolenia čakateľov na poradcov chovu Výbor poveril Chovateľskú komisiu.
 

2.       Propagačné materiály KCHČSV SR
Výbor prejednal s hosťom Lukášom Vasiľom možnosť  online zadávania objednávok na propagačné predmety Klubu, aby sa zabránilo množstvu nepredaných materiálov „na sklade“. Prostredníctvom katalógu a objednávkového formuláru budú môcť členovia Klubu objednávať  propagačné predmety z pohodlia domova.

3.       Žiadosť o odstúpenie Márii Kajanovičovej z funkcie Hlavného poradcu chovu.
Výbor prijal žiadosť o odstúpenie a po dohode naďalej zotrvá vo funkcii do členskej schôdze, počas ktorej sa uskutočnia voľby. Dovtedy výbor navrhne kandidátov na funkciu Hlavného poradcu chovu.

4.       Spoločná schôdza KCHČSV SR a KCHČSV ČR
Výbor navrhuje usporiadať spoločnú schôdzu s predstaviteľmi KCHČSV ČR počas letného výcvikového tábora a dojednať tak podrobnosti vzájomného zjednotenia bonitácií.

5.       Schválenie nových členov Klubu
Boli schválení noví členovia Klubu:
Lonc, Slysová, Pilka, Paolini, Porubanová, István Varga, Vrždiaková, Repa , Grubiński , Vričanová, Grubińska, Kadaši, Pollák, Suokallio, Demková, Miklovič, Matušková, Salitrik, Sopkova, Nieto Guillén, Slamka, Sevčík, Mitošinka, Kurejová, Pagáč, Eckert, Maľák, Černý, Mičinský, Kalamenovič, Kakalejčík, Baffigo, Cmorej, Diener, Suchansky, Valáriková , Popelka.
Členmi KCHČSV SR sa stanú a členský preukaz bude zaslaný až po zaplatení členského príspevku.

6.       Klubová komunikácia
Jednotlivý členovia výboru si vytvoria nové e-mailové schránky, aby nemuseli na klubovú komunikáciu využívať svoje súkromné e-mailové schránky. Táto schránka sa po výmene členov výboru odovzdá aj s materiálmi na archiváciu nastupujúcemu funkcionárovi. 
csv.klub@gmail.com  (pre tajomníka Klubu, už zriadený)
csv.predseda@gmail.com (predseda KCHČSV SR)
csv.1podpredseda@gmail.com (1. podpredseda KCHČSV SR)
csv.2podpredseda@gmail.com (2. podpredseda KCHČSV SR)
csv.ekonom@gmail.com (ekonóm KCHČSV SR)
csv.vycvik@gmail.com (člen výboru KCHČSV SR)
csv.krk@gmail.com (predseda Kontrolnej a reviznej komisie KCHČSV SR)
csv.poradca@gmail.com (hlavný poradca chovu KCHČSV SR)

 

 

Zapísala 5.6.2015 v Nitre:          Ing. Zuzana Melkusová (zastupujúca tajomníčka KCHČSV SR)

 

kategoria: