Zápisnica Z členskej schôdze, Žiar-chata Třinec 15.8.2015

Zápisnica

Z členskej schôdze, Žiar-chata Třinec 15.8.2015

Prítomní:            Podľa priloženej prezenčnej listiny

Zahájenie schôdze

Program:

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2014

5. Predloženie správy KRK za rok 2014

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2016

7. Predloženie správy o chove za rok 2014

8. Voľba tajomníka - návrh výboru: Zuzana Melkusová

9. Voľba hlavného poradcu chovu – návrh výboru: Milan Budaj, Janka Tarkaničová

10. Formálne úpravy a aktualizácie v Zápisnom poriadku

11. Doplnenie Vnútornej smernice - zmeny vo vylučovaní/vyškrtávaní členov – aktualizácia formulácií, definovanie platieb členského, upomienky a ich forma

12. Vzájomné uznávanie bonitácií s KCHČSV ČR

13. Návrh zmien - doplnenie Chovateľského poriadku  („Psi aj sučky bonitované v Slovenskej republike s výsledkom P14, nie je možné použiť v chove v SR, aj keď  následne získali chovnosť v zahraničí.)

14. Návrh zmien podmienok zaradenia do chovu (Návrh znížiť počet výstav ako podmienky na zaradenie do chovu z 2 na 1, pričom ako podmienka k uchovneniu jedinca bude uznaná len výstava organizovaná KCHČSV SR - Klubová, alebo Európska, od triedy mladých s udelením známky a posudku - nie diskvalifikácia)

15. Zverejňovanie vydaných Odporúčaní na párenie (Krycie listy)

16. Návrh zmeny postupu úhrady platby za krytie/kontrolu vrhu

17. Návrh uvádzať v Odporúčaní na párenie iba jedného plemenníka

18. Správa o chove – zahraničie rok 2014 + situácia v Dánsku (chov bez registrovanej FCI CHS, primiešavanie iných plemien - informácie)

19. Databáza ČSV SR – prvá pracujúca verzia

20. Rodinné členské

21. Predloženie rozpočtu-návrh finančného zabezpečenia

22. Z akého dôvodu bol vylúčený P.Poruban

23. Iné – diskusia

24. Uznesenie

25. Záver

1. Voľba komisií
Mandátová komisia – Michal Hronec (predseda), Róbert Ševčík, Juraj Polonský
Volebná komisia – Marcela Šlagnová (predseda), Michal Dvoran, Roman Devečka
Návrhová komisia – Veronika Bognárová (predseda), Dominik Skurák, Ján Polóny

2. Voľba overovateľa zápisu
Overovateľ zápisu – Jozef Straka.

3. Schválenie programu členskej schôdze
Program členskej schôdze bol doplnený a schválený.
za: 21, proti: 0, zdržali sa:0

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2014
Ondrej Vavro – prvý podpredseda predložil správu o činnosti za rok 2014 (viď. príloha).
Miriam Pavlíková – ekonómka predložila správu o hospodárení za rok 2014 (viď. príloha).

5. Predloženie správy KRK za rok 2014
Viktor Veliký – predseda KRK predložil správu KRK za rok 2014 (viď príloha).

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2016
Výbor predložil návrh plánu činnosti na rok 2016:
apríl 2016 - Skúška vytrvalosti psa
máj 2016 - zvod mladých a bonitácia
                  - výcvikový víkend
júl/august 2016 - letný výcvikový tábor, Klubová výstava, Európska výstava, zvod mladých a bonitácia, členská schôdza
september 2016 - Skúška vytrvalosti psa
október 2016 - Skúška vytrvalosti psa
november 2016 - výcvikový víkend
                             - zvod mladých a bonitácia

december 2016  - spoločná turistická akcia

7. Predloženie správy o chove za rok 2014
Oskár Dóra - člen chovateľskej komisie predložil správu o chove za rok 2014 (viď. príloha).

8. Voľba tajomníka - návrh výboru: Zuzana Melkusová
Doplnenie Veroniky Bognárovej ako kandidáta na funkciu tajomníka KCHČSV SR.
Hlasovanie za V.Bognárovú:
za: 12, proti: 2, zdržali sa: 6
Hlasovanie za Z. Melkusovú:
za: 3, proti: 0, zdržali sa: 17

Za nového tajomníka KCHČSV SR bola zvolená Veronika Bognárová.

9. Voľba hlavného poradcu chovu – návrh výboru: Milan Budaj, Janka Tarkaničová
Hlasovanie za J. Tarkaničovú:
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 10
Hlasovanie za M. Budaja:
za: 4, proti: 6, zdržali sa: 10

10. Formálne úpravy a aktualizácie v Zápisnom poriadku
Žiadna zmena v Zápisnom poriadku iba úprava formulácií vyplývajúcich z predchádzajúcich zmien v ostatných klubových poriadkoch.

11. Doplnenie Vnútornej smernice - zmeny vo vylučovaní/vyškrtávaní členov – aktualizácia formulácií, definovanie platieb členského, upomienky a ich forma
Výbor vypracuje do budúcej členskej schôdze návrh zmien a úprav.

12. Vzájomné uznávanie bonitácií s KCHČSV ČR
KCHČSV SR bude uznávať bonitácie organizované v zahraničí, pokiaľ budú vykonávané v súlade s Bonitačný, Chovateľským a Zápisným poriadkom KCHČSV SR.
Platné od 15.8.2015.
za: 21, proti: 0, zdržali sa: 1

13. Návrh zmien - doplnenie Chovateľského poriadku  („Psi aj sučky bonitované v Slovenskej republike s výsledkom P14, nie je možné použiť v chove v SR, aj keď získali chovnosť v zahraničí.)
za: 21, proti: 0, zdržali sa: 0

14. Návrh zmien podmienok zaradenia do chovu (Návrh znížiť počet výstav ako podmienky na zaradenie do chovu z 2 na 1, pričom ako podmienka k uchovneniu jedinca bude uznaná len výstava organizovaná KCHČSV SR - Klubová, alebo Európska, od triedy mladých s udelením známky a posudku - nie diskvalifikácia)
za: 16, proti: 1, zdržali sa: 2

15. Zverejňovanie vydaných Odporúčaní na párenie (Krycie listy)
za: 21, proti: 0, zdržali sa: 0

16. Návrh zmeny postupu úhrady platby za krytie/kontrolu vrhu
Návrh, aby poplatok za krytie hradil priamo majiteľ krycieho psa na účet Klubu - nie prostredníctvom majiteľa suky a poradcu chovu pri kontrole vrhu.
za: 0, proti: 18, zdržali sa: 3
Návrh sa neprijal.

17. Návrh uvádzať v Odporúčaní na párenie iba jedného plemenníka
za: 1, proti: 17, zdržali sa: 3
Návrh sa neprijal.

18. Správa o chove – zahraničie rok 2014 + situácia v Dánsku (chov bez registrovanej FCI CHS, primiešavanie iných plemien - informácie)
Petra Rothbauerová - 2. podpredseda informovala o situácii s krížencami zaradenými do chovu v Dánsku, ktorým boli vydané PP FCI ako československým vlčiakom. Situáciu šetrí v krajine polícia, DKK a iné inštitúcie. O výsledku šetrenia bude Klub a Výbor informovaný

19. Databáza ČSV SR – prvá pracujúca verzia
Petra Rothbauerová - 2. podpredseda informovala, že  z dôvodu odcestovania hlavného tvorcu databázy mimo SR nebolo možné dodať prezentáciu databázy. Bude dopracovaná a uvedená do prevádzky v najbližšom možnom termíne. Správu a naplnenie informácií zabezpečí výborom určený admin za pomoci CHK.

20. Rodinné členské
Návrh zníženie členského príspevku pre dvoch členov Klubu ktorí sú manželmi, ročné členské pre manželský pár by bol 28,-€/rok (pôvodne 17,- + 17,-  = 34,- €/rok)
za: 18, proti: 1, zdržali sa: 2
Platí od 1.1.2016.

21. Predloženie rozpočtu-návrh finančného zabezpečenia
Miriam Pavlíková - ekonómka predložila návrh rozpočtu na rok 2016 (viď.príloha).

22. Z akého dôvodu bol vylúčený P.Poruban
Výbor KCHČSV SR a KRK uviedli dôvody, ktoré ich viedli k vylúčeniu P.Porubana ako člena z KCHČSV SR. Ide o úmyselné porušovanie Stanov a hanenie dobrého mena KCHČSV SR. Viacnásobné žiadanie o exportné preukazy o pôvode jedincov a spätné vystavenie duplikátov PP. Vývoz chovnej suky bez vedomia KCHČSV SR. Zapožičiavanie nechovných jedincov do chovu v zahraničí.
Výbor má právo s odvolaním sa na Stanovy (Článok V.) vylúčiť člena KCHČSV SR. Konkrétne dôvody pre vylúčenie nie sú v Stanovách špecificky uvedené.
 

23. Iné – diskusia
Ján Polóny informoval o projekte 1000 mil pro jeden cíl a taktiež informoval o uvoľnení jednej trasy.
Jozef Straka požiadal Výbor aby sa do budúcna zamyslel nad používaním zahraničných plemenníkov v slovenskom chove.
Marián Breza podal návrh ,či by nebolo možné oživiť krv (z dôvodu vylepšenia zdravia) a založiť experimentálny chov (použiť opäť vlka v chove). Výbor KCHČSV SR neplánuje  takýto experiment ani v budúcnosti.

24. Uznesenie
Členská schôdza berie na vedomie:

 • správu o činnosti a hospodárení za rok 2014;
 • správu KRK za rok 2014;
 • plán činností na rok 2016;
 • správu o stave chovu za rok 2014;
 • zvolenie Veroniky Bognárovej za novú tajomníčku klubu;
 • zvolenie Janky Tarkaničovej za novú hlavnú poradkyňu chovu;
 • návrh rozpočtu na rok 2016;
 • navrhované zmeny v postupe úhrady poplatkov za krytie/kontrolu vrhu neboli schválené;
 • návrh na uvádzanie jediného krycieho psa v odporúčaní na párenie (krycom liste) nebol  
   schválený
  ..

Členská schôdza schvaľuje:

 • psy a sučky, ktoré u nás boli hodnotené na bonitácii ako P14 nebude možné použiť v chove v SR, ani v prípade, že následne získali chovnosť v inej krajine. S následným zapracovaním zmeny do príslušneho poriadku;
 • znížiť počet potrebných výstav k udeleniu chovnosti z dvoch na jednu, s tým že to bude Klubová výstava KCHČSV SR alebo Európska výstava ČSV organizovná KCHČSV SR od triedy mladých s udelením známky dostatočný - výborný, nie diskvaliikácia. Toto je platné od 15.8.2015;
 • zverejňovanie vydaných odporúčaní na párenie (krycích listov).

Členská schôdza ukladá:

 • výboru zapracovať do príslušného poriadku, že budú uznávané bonitácie zo zahraničia iba v prípade, že budú vykonávané v súlade so slovenskými pravidlami zápisného, chovateľského a bonitačného poriadku KCHČSV SR;
 • výboru klubu spracovať návrh na zavedenie rodinného členského vo výške 28 EUR, ktoré by platilo pre manželský pár. Toto je platné od 1.1.2016;
 • výboru vypracovanie návrhu podmienok, pri ktorých bude člen pri neplatení členského vyškrtnutý.

za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0
 

25. Záver

 

Zapísala 15.8.2015 v Žiary:          Ing. Zuzana Melkusová

                                                 zastupujúca tajomníčka KCHČSV SR

 

kategoria: