Zápisnica z CHK 24.10.2015 Košice

Program:

 1. Návrh chovateľskej komisie na používanie psov s hodnotením P5 v riadenom alebo voľnom chove československého vlčiaka v SR.
 2. Rozdelenie čakateľov na poradcov chovu (Ľuboš Zaremba, Matej Španko, Roman Devečka, Michal Hronec, Zuzana Melkusová, Petra Rothbauerová)  podľa regiónov a spôsob ich zaškoľovania počas čakateľstva.
 3. Návrh chovateľskej komisie na zmenu v chovateľskom poriadku v bode č. 25 týkajúcej sa obmedzenia veku suky určenej na chov.
 4. Doplnenie do chovateľského poriadku alebo zmena v zápisnom poriadku - povinnosť chovateľa poskytovať trvale informácie o svojich odchovoch hlavnému poradcovi chovu  do 6 mesiacov po narodení šteniat pre potreby vedenia. Povolenia k ďalším pripusteniam by boli viazané na splnenie tejto požiadavky. Dôvod je strata informácií o vrhoch na Slovensku.
 5. Genetická analýza celej slovenskej populácie československého vlčiaka.
 6. Návrh termínov a miesta bonitácií pre rok 2016 a zároveň zloženie bonitačnej komisie pre aktuálny termín zvodu a bonitácie v Hornom Hričove (7.11.2015).
 7. Žiadosť o pripustenia psa Brit z Dubničanky, nar. 31. 10. 2011, k bonitácii bez absolvovania povinnej skúsky SVP I. na základe doloženej lekárskej správy.
 8. Mimoriadna schôdza výboru KCHČSV v ČR zo dňa 12.9.2015 (Židlochovice).
 9. Vyhľadávanie a evidencia všetkých jedincov ČSV na území SR. Zvýšenie aktivity členov chovateľskej komisie v rámci regiónov Slovenska.
 10. Návrh chovateľskej komisie výboru na zmenu rozpočtu cestovných nákladov spojených so zasadaním CHK.

k bodu 1:

Psov s hodnotením P5 možno použiť iba v riadenom chove, ak boli zaradení chovateľskou komisiou do chovného plánu. Chovný plán sa doplní do 31.12.2015, zodpovedná za doplnenie HPCh Janka Tarkaničová, schváli CHK KCHČSV SR. Doplňovanie chovného plánu bude v budúcnosti priebežné.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 2:

Chovateľská komisia navrhuje, aby čakateľom boli pravidelne zaslané termíny a miesta plánovaných kontrol (povinné minimálne 3 účasti na kontrole vrhu s poradcom chovu). Bude v ich osobnom záujme dohodnúť sa s konkrétnym poradcom chovu na konkrétnom termíne. Poradca chovu podpíše účasť v preukaze čakateľa. Stáže s poradcom chovu (v podobe kontroly vrhov) môžu byť aj skupinové. Rozdelenie čakateľov nie je nutné podľa rozdelenia krajov a regiónov. Ukončenie čakateľstva a zaradenie medzi poradcov chovu je podmienené skúškou pred komisiou po 2 rokoch čakateľstva a splnenej podmienke ,t.j. prednáška na vybranú tému na akcii organizovanej klubom. Okruh otázok bude zaslaný čakateľom na nimi uvedenú emailovú adresu.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 3:

Chovateľská komisia predkladá výboru KCHČSV pre potreby predloženia a schválenia na členskej schôdzi návrh zmeny bodu č. 25, ods.c. CHP v pôvodnom znení: „ Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov (v odôvodnených prípadoch môže klub povoliť jedno pripustenie aj v deviatom roku života suky) “.

Navrhovaná úprava znenia týkajúceho sa obmedzenia veku suky na chov v CHP č. 25, ods. c -  „ Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 9 rokov (v odôvodnených prípadoch môže CHK povoliť ďalšie pripustenie suky len v riadenom chove) “.

CHK chce týmto návrhom predísť nevyužitiu kvalitných chovných súk, ktoré neboli použité v chove v rannom veku alebo z iných dôvodov. Samozrejmosťou musí byť vyhovujúci zdravotný stav súk po dovŕšení deviateho roka života.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 4:

CHK predkladá návrh výboru KCHČSV pre potreby predloženia a schválenia na členskej schôdzi na zmenu zápisného poriadku v bode č. 24: „ Chovateľ je povinný oznámiť hlavnému poradcovi chovu KCH ČSV SR adresy majiteľov šteniat najneskôr do 6 mesiacov od ich narodenia. Povolenie k ďalším pripusteniam bude viazané na splnenie tejto požiadavky (zmena - tajomník na HPCh). “

Chovateľská komisia navrhuje aj schváliť zlúčenie chovného a zápisného poriadku.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 5:

Bez progresu, vyžaduje spoluprácu chovateľov a majiteľov na dobrovoľnej báze. Osoby poverené vypracovaním nemôžu vyhovieť požiadavkám z nedostatku času.

k bodu 6:

Zvod mladých a bonitácia československého vlčiaka v Hornom Hričove (7.11.2015) - o spôsobilosti k chovu bude rozhodovať pri bonitácii trojčlenná komisia v zložení: rozhodca pre exteriér MVDr. František Rosík, poradca chovu Ing. Jozef Švaňa, ľubovoľný člen výboru. Celkový výsledok a získaný bonitačný kód sa zapíše do preukazu o pôvode psa. Bonitačnú kartu potvrdzuje bonitačná komisia svojimi podpismi, chovnosť potvrdí v PP podpisom delegovaný rozhodca.

Navrhované termíny chovateľskou komisiou pre rok 2016:

 • jarná bonitácia - východ (Pavlovce, okres Vranov nad Topľou),
 • letná bonitácia - letný výcvikový tábor,
 • jesenná bonitácia - Nitra alebo Horný Hričov - návrh jesennej bonitácie by mohol byť predstavený na členskej schôdzi a rozhodne sa podľa záujmu majiteľov psov pripravovaných na zvod a bonitáciu a aj podľa potrieb plemena.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 7:

Brit z Dubničanky - CHK súhlasí s umožnením bonitácie bez absolvovania SVP I. na základe žiadosti majiteľa psa. Podmienkou je doloženie originálu lekárskej správy na bonitácii. O chovnosti psa Brit z Dubničanky by mala rozhodnúť členská schôdza na základe odporúčania výboru klubu.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 8:

Program mimoriadnej schôdze výboru KCHČSV, 12. 9. 2015 Židlochovice:

1. Žiadosť manželov Andrlových o zápis krížencov – potomkov psa ČSV Ruby Passo del Lupo a karpatskej vlčice – do pomocného registra plemennej knihy.

Na základe informácií o žiadosti o zápis krížencov preberanej na mimoriadnej schôdzi výboru KCHČSV ČR v Židlochoviciach dňa 12. 9. 2015 sa CHK KCHČSV SR zaoberala bodom 1. zápisnice z predmetnej schôdze. CHK nesúhlasí so zaradením predmetných jedincov do akéhokoľvek chovu československého vlčiaka.

CHK doporučuje výboru KCHČSV SR oboznámiť  výbor  KCHČSV ČR s negatívnym stanoviskom CHK a upozorniť ich na porušenie chovateľského poriadku ČMKU  a FCI chovateľmi Jiřím a Magdou Andrlovi, chovateľská stanica Břevnovská stopa, a informovať o uvedených skutočnostiach ako garant plemena FCI prostredníctvom SKJ.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

2. Úpravy v hodnoteniach bonitácií

- indexy -

Štandard plemena ČSV hovorí, že výška prednej nohy k lakťu má byť minimálne 55% z kohútikovej výšky psa. Preto súlad so štandardom nemôže byť vyhodnotený bez merania indexu výšky. "Správně prováděné měření zpresňuje popis exteriéru psa a dovoluje získat absolutní číselné ukazatele jednotlivých částí zvířete " (Karel Hartl, 1970: Kynologie. Učební texty pro přípravu kynologických funkcionářú). Kvalifikovaný posudzovateľ exteriéru má byť schopný posúdiť, či nameraný index zodpovedá skutočným pomerom psa a v prípade pochybností nariadiť premeranie psa.

CHK navrhuje výboru KCHČSV SR vyjadriť nesúhlasné stanovisko k rozhodnutiu Výboru KCHČSV ČR z 12. 9. 2015 ohľadom zrušenia zadávania známky P na základe stanovených hodnôt indexov . Bonitácie uskutočnené v Čechách podľa nových pravidiel nemôžu byť KCHČSV SR akceptované, nakoľko tým bola zmenená spoločná metodika bonitácie dohodnutá na spoločnej schôdzi zástupcov KCHČSV SR a KCHČSV ČR v Jasení dňa 17. 7. 2014 a schválená členskou schôdzou KCHČSV SR dňa 18. 7. 2014. 

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

k bodu 9:

Členovia chovateľskej komisie sa aktívne budú zapájať do aktivít spojených s činnosťou chovateľskej komisie, budú mapovať jedincov československého vlčiaka, budú pracovať na chovnom pláne a spolupracovať na zvodoch a bonitáciách.

k bodu 10:

Preplácanie cestovného: CHK žiada preplácanie cestovných nákladov na zasadnutie CHK vo výške odsúhlasenej výborom pre zasadnutia výboru KCHČSV SR.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0