Zápisnica z členskej schôdze 13.8.2010

Z á p i s n i c a

z členskej schôdze, ktorá sa konala 13. augusta 2010 v Belianskej doline - chata Havranovo.

Prítomní
     Podľa priloženej prezečnej listiny

Otvorenie schôdze
     Schôdzu otvoril privítaním prítomných členov predseda Oskár Dóra.

Program 

 1. Schválenie programu
 2. Voľba komisií: mandátová a návrhová komisia
 3. Správa o činnosti
 4. Správa Hlavného poradcu chovu
 5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2009
 6. Správa KRK
 7. Návrh termínového kalendára 2011
 8. Návrh pláu práce Výboru, KRK, CHK KCHČSV SR
 9. Návrh finančného zabezpečenia v roku 2011
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

 

 1. Schválenie programu členskej schôdze
  Program bol schválený.
  za: 32     proti: 0       zdržali sa: 0
 2. Voľba komisií
  Mandátová komisia - Ján Polóny, Juraj Polonský, Vladimír Lieskovský
  za: 29    proti: 0       zdržali sa: 0
  Návrhová komisia - Štefan Malík, Anna Grandtnerová, Peter Dedík
  za: 30     proti: 0       zdržali sa: 1
 3. Správa o činnosti
  Správu o činnosti predniesol I. podpredseda Mgr. Ondrej Vavro, viď. príloha zápisnice.
 4. Správa Hlavného poradcu chovu
  Správu HPCH predniesol HPCH Ing. Jozef Švaňa, viď. príloha zápisnice.
 5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2009
  Správu predniesla ekonómka Ing. Júlia Melkusová, viď. príloha zápisnice.
 6. Správa Kontrolnej revíznej komisie
  Správu KRK predniesol predseda KRK Ján Polóny, viď. príloha zápisnice.
 7. Návrh termínového kalendára 2011
  Návrh predniesol I. podpredseda Mgr. Ondrej Vavro, viď. príloha zápisnice.
  Návrh term.kalendára bol členskou schôdzou schválený :
  za: 31     proti: 0       zdržali sa: 0
 8. Návrh plánu práce Výboru, CHK, KRK KCHČSV SR
  Návrh predniesol predseda Oskár Dóra.
  Návrh plánu práce bol členskou schôdou schválený.
  za: 33     proti: 0       zdržali sa: 0
 9. Návrh finačného zabezpečenia v roku 2011 - návrh rozpočtu na rok 2011
  Návrh predniesla ekonómka Ing., Júlia Melkusová.
  Návrh bol členskou schôdzou schválený.
  za: 30     proti: 0       zdržali sa: 0
 10. Rôzne
  Ekonómka Ing. Júlia Melkusová predložila Návrh na zmenu poplatkov KCHČSV SR.
  Návrh s platnosťou 1.1.2011 bol členskou schôdzou schválený.
  za: 30     proti: 0       zdržali sa: 0
  Členská schôdza ukladá Výboru: Úprava Zápisného poriadku, článok 25.
  za: 31     proti: 0       zdržali sa: 0
  Členská schôdza ukladá Výboru: Zapracovanie pripomienky predsedu KRK (viď. príloha) - podmienky navrhovania rozhodcov SVP.
  za: 26     proti: 0       zdržali sa: 4
 11. Diskusia
  - Doc. Ing. Emília Kollárová CSc. vzniesla dotaz, Klub neinformoval že bola vyradená z Kynologickej Rady.
  - V akom stave sa nachádza web stránka.
  - Prečo nie je Chovný plán.
  - Či Klub podal žiadosť o príspevok SPZ.
  - Ing. Janka Tarkaničová - orientovanie akcií viac na východe.
  - Mgr. Petra Rothbauerová - Zápisný poriadok (mená)
  - Pavel Fiľo - web financia - dodávateľ-
  - Ľuboš Medvecký - prehodnotiť nutnosť potrvrdenie zdravotného stavu veterinárom, stačí preukázať povinné očkovania na kynolog.akciách.
  Výbor prijal podnety z diskusie členov, ktoré vyhodnotí.
 12. Uznesenie
  Členská schôdza schvaľuje: Správu o činnosti, Správu o hospodárení s fin. prostriedkami za rok 2009, Správu hlavného poradcu chovu, Návrh zmien poplatkov, Návrh termínového kalendára na rok 2011, Návrh finančného zabezpečenia na rok 2011, Návrh plánu práce Výboru a Chovateľskej komisie KCHČSV SR na rok 2011.
  Členská schôdza ukladá:
  - upraviť Zápisný poriadok článok 25
  - vyriešiť spôsob overovania členstva a spôsob hlasovania
  - zapracovať návrh p. Polónyho do podmienok pre návrh rozhodcov SVP
 13. Záver

 

Zapísala: Zuzana Melkusová
Bratislava 15. augusta 2010

 

kategoria: