Zápisnica zo schôdze výboru 13.2.2011

Z á p i s n i c a


zo schôdze výboru, ktorá sa konala 13. februára 2011 vo Varíne.

Prítomní: Oskár Dóra
                 Mgr. Ondrej Vavro
                 RNDr. Alexandra Zahradníková
                 Ing. Jozef Švaňa
                 Ing. Júlia Melkusová
                 Zuzana Melkusová
                 František Bajana

Neprítomní: Ján Polóny

Otvorenie zasadnutia
Schôdzu otvoril privítaním prítomných predseda klubu Oskár Dóra.

Program:
1./ Zabezpečenie plánovaných akcií v roku 2011
2./ Informácia o stave príprav webovej stránky
3./ Vyhodnotenie činnosti Výboru v roku 2010
4./ Vyhodnotenie činnosti Chovateľskej komisie v roku 2010
5./ Rôzne a diskusia
6./ Záver

1. Zabezpečenie plánovaných akcií v roku 2011
XV. Európska výstava KCHČSV SR - 20.3.2011 Nitra
- posudzovateľ: Jana Tomešková ( ČR )
V prípade vyššieho počtu prihlásených MVDr. František Rosík
- vedúci kruhu: Patrik Garžík
- zapisovateľ: RNDr. Alexandra Zahradníková, Alena Porubanová
- vecné ceny zabezpečí: Ing. Júlia Melkusová, RNDr. Alexandra Zahradníková
- propagačné materiály: Mgr. Ondrej Vavro

Zvod mladých a bonitácia - 26.3.2011 Horný Hričov
bonitačná komisia:
posudzovatel : Oskár Dóra
hlavný poradca chovu : Ing. Jozef Švaňa
člen bonitačnej komisie : Zuzana Melkusová
organizačné zabezpečenie : František Bajana
vecné zabezpečenie : Oskár Dóra
prihlasovanie : Zuzana Melkusová

Zvod mladých a bonitácia - 9.4.2011 "Ranč BREZINY" Pavlovce
bonitačná komisia:
posudzovateľ : MVDr František Rosík
poradca chovu : Ing. Jozef Švaňa ( resp. Oskár Dóra )
člen bonitačnej komisie : Ing. Jana Tarkaničová
organizačné zabezpečenie : Ing. Jana Tarkaničová
vecné zabezpečenie: Oskár Dóra
prihlasovanie: Zuzana Melkusová

Výcvikový víkend - 15.-17.4.2011
miesto: chata Dolina - Chtelnica / autokemping Varín
zabezpečenie výcviku: František Bajana

Výstup na Veľkú Javorinu - 1.5.2011
organizačné zabezpečenie: Mgr. Ondrej Vavro
upomienkové predmety: Mgr. Ondrej Vavro

Skúška vytrvalosti psa - 7.5.2011 Šamorín
organizačné zabezpečenie: Mgr. Ondrej Vavro
prihlasovanie: Mgr. Ondrej Vavro
rozhodca: Mgr. Adrián Dresig

Turistická akcia - prechod Muránskou planinou
organizačné zabezpečenie: Oskár Dóra

Letný výcvikový týždeň 30.7.-7.8.2011 Hrabušice
návrhy na organizáciu do najbližšej schôdze výboru

Výbor klubu sa zhodol na potrebe zakúpiť skladací stolík, kanistre a kýble na vodu2. Informácia o stave a príprave webovej stránky
do 20.2.2011 - Ondrej Vavro predloží špecifikáciu požiadaviek

3. Vyhodnotenie činnosti Výboru v roku 2010
Činnosť výboru sa orientovala na zabezpečovanie klubových akcií a chod klubu.
Neboli predložené žiadne podnety na porušenie stanov klubu.
Bol porušený chovateľský poriadok chovateľom Michalom Dvoranom a porušenie zápisného poriadku chovateľom Oskárom Dórom.

4. Vyhodnotenie činnosti Chovateľskej komisie v roku 2010
- v roku 2010 bolo zapísaných v SPKP 15 vrhov - 86 šteniat
- v roku 2010 nedošlo k zasadnutiu Chovateľkej komisie
- čakatelia na poradcov chovu, Alexandra Zahrandíková a Roman Lacko odprezentovali prednášky na výcvikovom tábore v Havranove
- v roku 2011 budú mať prednášky Frederika Karellová a Milan Budaj
- od roku 2011 sa bude používať nový chovný plán

5. Rôzne a diskusia
Schválenie nových členov od augusta 2010, viď. priložený zoznam.
Z dôvodu zavedenia povinného čipovania šteniat - zistiť cenu čítačky pre potreby Klubu.
Zodpovedný : Ing. Jozef Švaňa
Potreba zakúpiť tlačiareň - zistiť cenu
Zodpovedná : Zuzana Melkusová

Členská prihláška p. Krotkovský Peter
oznámiť p. Krotkovskému, , že vo svojej žiadosti uviedol nepravdivé údaje, jeho žiadosť sa posudzuje a o výsledku bude informovaný.
zodpovedný : tajomníčka Klubu – Zuzana Melkusová


Oznámenie o porušení CHP a ZP chovateľom Radomír Rosíkom
HPCH Ing. Jozef Švaňa informoval o porušení CHP chovateľom R.Rosíkom a to tým, že vykonal párenie sučky Heňa Radov dvor v rozpore s CHP a to čl. 23, 24 neoznámil narodenie šteniat v súlade s CHP čl. 39, pred vykonaním dohodnutej kontroly vrhu poradcom chovu a tetovaním predal šteňa do zahraničia, v termíne dohodnutom ku kontrole vrhu s krajským poradcom chovu tieto nepredviedol a v náhradnom termíne predviedol šteniatka mimo zariadenie chovnej stanice čím bola znemožnená jeho kontrola a kontrola sučky – matky šteniat.
Výbor Klubu v pomere 5:2 rozhodol o zastavení chovateľskej činnosti chovateľa podľa CHP čl. 7 na obdobie 2 rokov
Odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárneho orgánu je možné v zmysle Stanov písomne do 14 dní od doručenia Výboru KCHČSV SR

Vyžiadať od MVDr. Karpiaka všetky vyhodnotenia DBK odposudzovaných československých vlčiakov a zistiť či posudzuje aj
Zodpovedný : Ing. Jozef Švaňa


Príloha - noví členovia od augusta 2010
Miroslav Hacker, Miroslav Mokrý, Pavel Mak, Ľubor Floriš, Ladislav Madej, Rudolf Hanák, Ivan Šimkovič, Hajduková Pavlína, Bednarovská Eva, Molnár Pavol, Jedličková Kristína, Čílová Daniela, Michálková Lenka, Konrádová Barbora, Nantlová Lucia, Knižka Juraj, Godišová Renáta, Haraj Peter


Zapísala: Zuzana Melkusová

kategoria: