Bonitácia

Pri bonitácii sa posudzuje exteriérový a povahový súlad jedinca so štandardom uznaným FCI. Vek psov je min. 24 mesiacov a súk min. 18 mesiacov.

Na bonitáciu sa prihlásite pomocou prihlášky, ktorú nájdete tu na klubových stránkach. Uveďte kontakt na seba, celé meno psa - podľa preukazu pôvodu, pohlavie, dátum narodenia, číslo čipu a mená rodičov. Za bonitáciu sa platí na mieste vykonania. Na bonitáciu si so sebou vezmite preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz, kde musí byť razítko od veterinára, že pes je zdravý - nie staršie ako 3 dni.

Bonitačný kód je jednou zo základných podmienok pre uchovnenie jedinca. Ale aj keď sme sa rozhodli neuchovniť nášho psa alebo sučku, mali by sme sa zúčastniť na zvodoch a bonitáciách, pretože len tak sa poradcovia pre chov dozvedia o prípadných nedostatkoch daného spojenia, alebo naopak o prednostiach... Aj keď nemáme psa krásavca, mali by sme sa zúčastniť na bonitácii, možno budeme prekvapení a zistíme, že až také hrozné to nie je :o)

Ako chovný môže byť označený len pes s výsledným hodnotením P1 alebo P3, (P5 - chovný v riadenom chove) a sučky s hodnotením P1, P3 alebo P5.

Príprava na bonitáciu

Začína už vlastne už v šteňacom veku a je výsledkom nie len genetických daností, ale aj povahových vlastností, ktoré sme v psovi rozvíjali, resp. potláčali. Od malička psíka zvykáme na to, aby sa ho mohli ľudia dotýkať. Už veterinár psíka prehliada, otvára mu papuľu,... To sú prvopočiatky, na ktoré by sme mali nadviazať. Psíkovi cvične otvárať ústa na prehliadku zubov, môžeme napr. použiť aj nami vymyslený povel, psíka necháme stáť v rovnom stoji a poprosíme niekoho, najlepšie ľudí striedame a precvičujeme merania. Prvou skúškou nášho snaženia bude zvod mladých, výstavy a neskôr bonitácia. Reakcie na náprah môžeme precvičovať a návšteva cvičiska je pri tomto len žiaduca. Pes nebude v novej situácii a bude vedieť, ako asi by mal reagovať - čo je žiaduce, čo od neho očakávame.

Posudzovanie

Pri posudzovaní psa si komisia všíma vek, pohlavie, celkový vzhľad, typ a ušľachtilosť, rámec – výška a dĺžka, hĺbka, šírka a sila kostry a harmóniu telesných tvarov. Nasleduje opis jednotlivých častí tela, začínajúc od hlavy, vrátane chrupu, záhryzu, očí a uší. Ďalej sa postupuje opisom krku, trupu, hrudných končatín, panvových končatín, chvostu, druhu, kvality a farby srsti. Hodnotí sa aj mechanika pohybu.

Nejedná sa o hľadanie chýb, ale skôr o to, či slabšie stránky exteriéru sa môžu vyvážiť iným častiam tela. Každá odchýlka - vada je potom zaznamenaná.

Je jeden podstatný rozdiel pri hodnotení exteriéru na bonitácii a na výstave psov. Aj pes s horšou známkou na bonitácii, môže vyhrať titul a naopak, pes s perfektnou bonitáciou môže dostať napr. len známku veľmi dobrý. Na výstave sa hodnotí predvádzanie sa psa samotného, jeho predvedenie majiteľom, nič sa nemeria, ide o celkový dojem zo psa. Na bonitácii sa však sledujú namerané hodnoty, odchýlky, vady a chyby a tie sa "sčítavajú" do výslednej známky.

Merania na bonitácii

Pes musí pri meraniach stáť rovno!

Merania:

 • Prehliadka chrupu
 • Kontrola semenníkov u psov
 • Meranie výšky v kohútiku
 • Farba oka
 • Šikmá dĺžka trupu
 • Dĺžka prednej nohy
 • Dĺžka a obvod nadprstia
 • Dĺžka predkolenia
 • Dĺžka stehna
 • Dĺžka hlavy
 • Dĺžka priehlavku
 • Dĺžka tlamy
 • Šírka hlavy
 • Dĺžka ucha
 • Hĺbka a šírka hrudníka
 • Obvod hrudníka

Výpočty z nameraných hodnôt:

 • Index výšky
 • Index formátu
 • Index hlavy

Posúdenie psa:

 • V stoji
 • V pohybe
 • Povahy

Posúdenie povahy

 • Hodnotenie povahy skúšaného jedinca na bonitácii zohľadňuje (novoprijatá metodika - členská schôdza, Jasenie,18.07.2014):

             1.správanie jedinca počas merania

             2.správanie jedinca počas skúšky povahy

                a) skupina osôb

                b) prepadnutie za prítomnosti psovoda

                c) prepadnutie psa  bez prítomnosti psovoda

                d) reakcia na nárazový zvuk - výstrel

                e) kontrola útlmu psa

Výsledkom bonitácie je bonitačná karta so zaznamenanými hodnotami a bonitačný kód, ktorý je zapísaný do preukazu pôvodu psa. Jep latný po celý život psa.

VIDEO UKÁŽKA BONITÁCIE

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok