DNA profil

DNA - vzorku krvi odoberie veterinár alebo osoba poverená odberom vzoriek počas akcie usporiadanej klubom / bonitácie / . Ak majú obidvaja rodičia vytvorený DNA profil v diagnostickom laboratóriu, do ktorého sa posielajú všetky vzorky jedincov na Slovensku / Vetgene / ,doporučujeme nechať odobrať vzorku krvi na vytvorenie profilu DNA a ďalej aj na genetické ochorenia degeneratívnu myelopatiu a dwarfizmus pri RTG kĺbov.

Pred odobraním je overená totožnosť psa podľa mikročipu . Skúmavka so vzorkou je následne označená nezameniteľným spôsobom (nálepka s čiarovým kódom mikročipu, nálepka s tetovacím číslom a menom psa). Ku vzorke je pripojené správne vyplnené tlačivo, ak je to možné, tiež označené čiarovým kódom mikročipu. Na sprievodnom tlačive je pečiatka a podpis veterinára/oprávneného funkcionára klubu, ktorou potvrdzuje, že údaje o vyšetrovanom zvierati boli overené, sú pravdivé a odobratý materiál patrí  uvedenému jedincovi, a že skúmavka s odobratým materiálom bola označená jednoznačnou identifikáciou  vyšetrovaného jedinca.

Vzorka s tlačivom sú vložené spolu do samostatnej uzavretej a zapečatenej obálky (pečiatkou veterinára alebo Klubu) a odoslané do diagnostického laboratória. Viacero obálok je možné spojiť do jednej poštovej zásielky, je však nutné zabezpečiť, aby sa vzorky a priložené tlačivá nepomiešali. O výsledku bude informovaný priamo majiteľ. Klub dostane vyrozumenie, že DNA profil bol úspešne vykonaný a dostane „kód“, teda profil, nie prístup ku vzorke.

Ak je pes už uchovnený je možné a Klub odporúča vykonanie DNA profilu.

Cena odberov sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA je možné doobjednať aj test na DM a DW, ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber).
 
Vetgene s. r. .o. - cenník
DM samostatne - 35€ 
DW samostatne - 29€
DM+DW balík vyšetrení - 50€
Vyšetrenie DNA profilu + porovnanie rodičov - 37€