SVP

Vlčiak je zaradený do skupiny ovčiarskych psov s pracovnou skúškou.
Podmienkou uchovnenia je pracovná skúška :

a/     vytrvalosti psa - beh na 40km ........SVP1           alebo
b/     akákoľvek skúška IGP . Medzinárodný skúšobný poriadok

Skúška SVP1

Na skúške sa môžu zúčastniť jedinci starší ako jeden rok. Po absolvovaní tejto skúšky je možné psa prihlásiť do pracovnej triedy na výstave psov.

Skúška vytrvalosti SVP má tri stupne. SVP1 na vzdialenosť 40km, SVP2 na 70km a SVP3 na 100km.

Klub organizuje jednodňové vytrvalostné skúšky trirazy do roka / 2razy v Šamoríne, pri Dunaji, a raz  v Trebišove). Na skúšku sa treba prihlásiť vopred, o presnom termíne sa dozviete z kalendára udalostí. V predstihu skúšky je na web.stránke klubu a na FB klubu uverejnený oznam s prihláškou.

Pri nácviku na skúšku ide najmä o zladenie dvojice psovod a pes a nie o dosiahnutie maximálnej rýchlosti za každú cenu. Priemerná rýchlosť pri vytrvalostnom kluse československého vlčiaka je 12 km za hodinu. Na tomto základe sú stanovené časové limity pre vykonanie skúšky.

Na čo je SVP dobré? Československý vlčiak má predpoklady pre vytrvalostný beh. Vykonáva sa za účelom preverenia schopností psa pri skúške. Na skúšku je potrebné psa pripraviť pre beh pri bicykli na vodítku, natrénovať súčinnosť a získať aj kondíciu tréningami. Skúška preverí psa po konštitúčnej stránke. Ak má pes nesprávny formát, preuhlené nohy, môže mať s touto skúškou problém. Rovnako ako aj pes, ktorý bol práve vybraný z kotca, ktorý nikdy vonku nebol a nebehal, ktorý nie je socializovaný, bude mať so skúškou problém.

Podmienky účasti na skúške

 • Na skúške sa môžu zúčastniť psy plemena československý vlčiak s preukazom pôvodu.
 • Minimálna veková hranica je 12 mesiacov veku psa v deň konania skúšky.
 • Honcujúce sa suky, psy choré alebo zranené  sú zo skúšky vylúčené.
 • Podmienkou pre konanie skúšky je počet minimálne 3 prihlásených psov.
 • Maximálny počet psov na trati v jeden deň je 30.
 • Propozície pre skúšky vypracováva v dostatočnom predstihu KCHČSV SR a tieto predkladá na schválenie SPZ, ktorý ich zašle delegovanému rozhodcovi.
 • Termíny skúšok a miesto konania sa uverejňujú v termínových kalendároch KCHČSV SR a SPZ.
 • Záujemci o vykonanie skúšky sa prihlasujú na klubových stránkach minimálne jeden mesiac pred termínom skúšky.

Vykonanie skúšky

Skúšku pes absolvuje so svojím vodičom, ktorý môže so psom bežať alebo sa viezť na bicykli. Iný dopravný prostriedok nie je prípustný.

 • Vodič vedie psa pripútaného na maximálne 2 m dlhom vodidle. Bežanie psa na voľno je zakázané. Pes beží po pravej strane vodiča. Spôsob vedenia psa pes má postroj, pes je pripnutý pevne k bicyklu špeciálnym úchytom alebo pes je vedený na dostatočne dlhom vodidle.
 • Pes počas skúšky nemusí mať náhubok (podľa uváženia vodiča). Vodič je zodpovedný v plnej miere za všetky škody, ktoré sú spôsobené jeho psom.
 • Pri skúške sa môže pohybovať s jedným psom na trati súčasne iba jeden vodič. Povzbudzovanie psa ďalšou osobou, ktorá sa pohybuje na trati spolu s vodičom, je neprípustné.
 • S jedným psom môžu skúšku absolvovať maximálne dvaja vodiči, pričom ich striedanie sa môže uskutočniť iba na vyhradenom mieste s vedomím rozhodcu.
 • Vodič je povinný mať štartové číslo počas pohybu na trati stále pripevnené na sebe na viditeľnom mieste.
 • Pomalší vodič so psom nesmie rýchlejšiemu nijako prekážať a musí sa mu pri predbiehaní včas vyhnúť.
 • Predbiehajúci vodič so psom musí svoj úmysel predbiehať včas oznámiť jasne a zrozumiteľne, pričom predbiehaný je povinný vyhnúť sa vpravo.
 • Predbiehajúci aj predbiehaný vodič je povinný viesť svojho psa pri predbiehaní spôsobom, ktorý vylučuje kontakt oboch psov.
 • Pri stretávaní sa vodiči  vyhýbajú vpravo, pričom zabránia, aby sa psy dostali do priameho kontaktu.
 • Pes môže počas skúšky zastaviť, piť, prijímať potravu, pričom sa všetky prestávky započítavajú do meraného času.

Nie je povolené

 • Viesť psa na ostnatom obojku a sťahovacom obojku, ťahať psa ani inak násilím nútiť psa skúšku absolvovať, správať sa k psovi takým spôsobom, ktorý vykazuje známky násilia, prípadne týrania zvierat.
 • Prepravovať psa na akomkoľvek vozidle, ani mu inak uľahčovať beh okrem slovného povzbudzovania.
 • Ísť so psom mimo vyznačenej trate a skracovať si trasu.
 • Viesť psa pod vplyvom návykových látok.

Hodnotenie

 • Jednotliví vodiči so psami štartujú podľa vylosovaných štartových čísel v časovom odstupe , ktorý určí rozhodca podľa počtu štartujúcich psov, pričom minimálny časový odstup musí byť jedna minúta.
 • Čas sa meria od okamihu odštartovania do momentu prebehnutia psa s vodičom cieľovou čiarou.
 • Vodiči majú počas preteku pri sebe kartu, do ktorej si musia dať zaznačiť čas štartu, ako aj časy na kontrolných stanovištiach a v cieli.
 • Skúšku zapíše hlavný rozhodca do preukazu pôvodu vtedy, ak pes splní  časový limit pre daný stupeň skúšky, hodnotením výborný, veľmi dobrý alebo dobrý.  Do preukazu pôvodu psa sa zaznačí aj dosiahnutý čas.
 • Vodič so psom, ktorý nebude mať v karte zaznačený čas z niektorého stanovišťa, bude diskvalifikovaný.
 • Vodič so psom, ktorému bude preukázané nepovolené správanie sa na trati, bude diskvalifikovaný.

Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok

Kompletné znenie poriadku pre Skúšky vytrvalosti psa nájdete tu.